Спеціальність 281 Публічне управління і адміністрування

Освітньо-професійна програма  Публічне управління і адміністрування

Програма-вступних-випробувань

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ

 Програма вступного випробування з фаху для абітурієнтів орієнтована на визначення рівня знань претендентів для можливого навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньо-професійною програмою Адміністративний менеджмент.

До вступу на навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти допускаються абітурієнти, які завершили навчання у вищому закладі освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр.

Фахове вступне випробування проводиться з метою встановлення якісного рівня підготовки абітурієнтів для визначення їх спроможності навчатися на другому (магістерському) рівні за освітньо-професійною програмою Адміністративний менеджмент  зі спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування.

Абітурієнти, які вступають на навчання зобов’язані знати:

–       понятійно-категорійний апарат у сфері публічного управління та адміністрування;

–          чинні законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти у сфері публічного управління та адміністрування;

–          знати основні наукові школи, теорії та концепції менеджменту;

–          різновиди структур органів публічної влади та особливості системно-структурної організації на відповідних адміністративно-територіальних рівнях;

–          методи управління, їх відмінність та взаємозв’язок;

–          процес управління персоналом та складові кадрової політики;

–          загальні закономірності, принципи, функції та методи управління та адміністрування;

та вміти:

–          орієнтуватись у суспільно-політичному житті держави;

–          володіти загальнотеоретичними поняттями та категоріями;

–          знаходити необхідну фахову літературу для поповнення знань;

–          використовувати чинне законодавство для обґрунтування своєї позиції;

–          визначати проблемні питання в управлінській сфері;

–          аналізувати, узагальнювати та інтерпретувати управлінську практику;

–          встановлювати зв’язки між економічними, політичними, соціальними й іншими явищами та подіями, що можуть вплинути на функціонування органів публічної влади.

 

ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

 Фахове вступне випробування проводиться у терміни передбачені Правилами прийому до Національного фармацевтичного університету. Організація, проведення та перевірка результатів фахового вступного випробування здійснюється Екзаменаційною комісією (ЕК) вищого навчального закладу, до складу якої входять викладачі, які викладають профільні навчальні дисципліни за освітньо-професійною програмою Адміністративний менеджмент.

Для абітурієнтів, які бажають вступити до магістратури зі спеціальності Менеджмент, передбачено складання фахового вступного випробування у формі виконання письмово тестових завдань (25 тестів) впродовж двох астрономічних годин.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання рівня якості підготовки абітурієнтів здійснює ЕК на основі встановлення шкали оцінювання за програмою фахового вступного випробування згідно з принципами об’єктивності та індивідуального підходу.

Об’єктом оцінювання якості підготовки абітурієнтів є сукупність здобутих знань, умінь і навичок, професійних компетентностей, відтворених у процесі складання фахового вступного випробування.

Рівень якості підготовки визначається з використанням комплексної системи оцінювання за 100-бальною шкалою. Так, підсумкова оцінка виставляється на основі підсумовування оцінок за відповіді на тестові завдання, що оцінюються максимально у 100 балів.

Тестові завдання налічують 25 питань, на які потрібно подати правильні варіанти відповідей.

Правила оцінювання тесту: правильна відповідь на кожне завдання оцінюється у 4 (чотири) бали. Екзаменаційна комісія оцінює письмові відповіді абітурієнта (кожне завдання окремо) за такими критеріями:

4,0 бали – абітурієнт дав правильну відповідь на тестове завдання;

0 балів – абітурієнт дав неправильну відповідь на тестове завдання.

За відповіді на тестові завдання абітурієнт може набрати від  0 до максимально можливої кількості – 100 балів .

Відповідність кількості правильних відповідей шкалі оцінювання

Кількість правильних відповідей

Оцінка за 100-бальною шкалою

20 – 25

80 – 100

15 – 19

60 – 76

13 – 14

52 – 56

12 – 0

менше 50

 Мінімально допустима кількість балів, яка дозволяє скласти фахове вступне випробування – 52 бали.

Print Friendly