Історична довідка

 У 2002 р. на факультеті економіки і менеджменту Національного фармацевтичного університету відповідно до ліцензії серії ВПД-ІІ № 215869 від 18 липня 1997 р. було розпочато підготовку спеціалістів з напрямку підготовки «Менеджмент». У січні 2002 р. Вченою Радою НФаУ було затверджено Концепцію освітньої діяльності з напряму підготовки «Менеджмент». Для забезпечення високої якості підготовки студентів напряму підготовки «Менеджмент» 07.04.2004 р. у НФаУ було створено кафедру менеджменту і адміністрування.

У 2006 р. відбувся перший випуск бакалаврів напряму підготовки «Менеджмент» денної форми навчання. А в 2007 р. – перший випуск спеціалістів спеціальності «Менеджмент організацій» денної форми навчання. 

У травні 2006 р. на кафедрі менеджменту була проведена акредитаційна експертиза підготовки бакалаврів за професійним спрямуванням 6.050200 «Менеджмент організацій» (згідно Постанови КМУ № 1719 від 13.12.2006 р. було змінено код та найменування на 6.030601 «Менеджмент»).

За роки підготовки бакалаврів спостерігалось постійне збільшення абітурієнтів, бажаючих вчитися за даною спеціальністю, зростав попит підприємств у висококваліфікованих фахівцях, тому ліцензійний обсяг прийому студентів на 1 курс денної форми навчання у 2006 році було встановлено на рівні 50 осіб.

У 2012 р. були оновлені та затверджені МОН України Галузеві стандарти вищої освіти за галуззю знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» з напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», оновлена та затверджена (протокол Вченої ради НФаУ №5 від 14.02.2013 р.) варіативна частина СВО НФаУ, у зв’язку з цим були скориговані навчальні плани підготовки бакалаврів.

На сьогоднішній день у НФаУ здійснюється підготовка фахівців за галуззю знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» з напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» (набору 2013-2015 рр.) за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр за денною та заочною формами навчання.

З 2008 р. кафедра менеджменту стала випусковою для спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» та згідно наказу № 460к від 21.08.2008 р., який погоджено Департаментом кадрової політики, освіти і науки МОЗУ №08.01-22/1242 від 22.07.2008 р. в НФаУ її було перейменовано на кафедру менеджменту і адміністрування. Згідно Наказу МОНУ № 1067 від 09.11.2010 р. «Про введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 787» код спеціальності 8.000007 «Адміністративний менеджмент» було змінено на 8.18010018 «Адміністративний менеджмент». Згідно наказу «Про затвердження випускових кафедр по спеціальностям на 2016-2017 н. р.» № 389 від 14.07.2016 р. спеціальність 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» відбулося подальше закріплення спеціальності за кафедрою менеджменту і адміністрування як за випусковою. У лютому 2017 року у НФаУ відбувся випуск за спеціальністю 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр за заочною формою навчання.

З 2016 року відбувся набір згідно акту узгодження та Освітньої програми «Адміністративний менеджмент» (схвалено Вченою радою НФаУ, протокол №10 від 29.06.2016 р.)  за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 074 «Публічне адміністрування» за освітньою програмою «Адміністративний менеджмент» за денною, вечірньою за заочною формами навчання.

В 2019 р. рішенням Вченої Ради запроваджено освітньо-професійну програму «Менеджмент клінічних досліджень» в рамках спеціальності 073 «Менеджмент», яка, до речі, на цей момент часу є єдиною в Україні. З 2019 р. впроваджено в освітній процес. Метою програми є підготовка висококваліфікованих професіоналів, здатних якісно виконувати функції планування, організації, моніторингу та дотримуватися вимог етичних аспектів клінічних досліджень, а також ефективно і результативно управляти фінансовими, матеріальними й інформаційними ресурсами, проектною командою в закладах охорони здоров’я, контрактних дослідницьких організаціях та фармацевтичних підприємствах.

2019-2020 навчальний рік був ювілейним для кафедри. Кафедрі менеджменту і адміністрування виповнилося 15 років. Протягом цього періоду кафедрою підготовлено понад 2000 фахівців у сфері менеджменту та публічного адміністрування. Створено велику науково-методичну базу. Наукові розробки кафедри впроваджені у діяльність багатьох вітчизняних компаній. Кафедра займає високі позиції в рейтингу Національного фармацевтичного університету.

У 2020-2021 навчальному році у кафедри було змінено назву з менеджменту і адміністрування на менеджменту та публічного адміністрування.

 

Print Friendly, PDF & Email