Спеціальності

Спеціальність 073 Менеджмент
Галузь знань – управління та адміністрування
Освітньо-професійна програма
«Менеджмент організацій та адміністрування»
Освітній ступінь – бакалавр

Ознайомтесь з освітньою програмою

 Без названияМенеджер – це висококваліфіковиний керівник, здатний спланувати і організувати роботу колективу із виконання поставлених завдань з найбільшим прибутком.

Нова система господарювання потребує підготовки високоосвічених фахівців, які мають володіти глибокими та грунтовними знаннями в різних галузях економіки України. Теоретична підготовка менеджерів у Національному фармацевтичному університеті передбачає вивчення менеджерських, маркетингових, економічних  і фармацевтичних дисциплін, які підкріплюються ефективним поєдананням з практичною підготовкою.

Менеджмент підприємств та організацій – це спеціалізація спеціальності 073 «Менеджмент», що входить до галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Спеціалізація 073-07 «Менеджмент підприємств та організацій» орієнтована на отримання поглиблених економічних теоретичних та практичних знань для виконання управлінських, організаційних, консультаційних та інших функцій менеджера.

Подібні знання, вміння та навички випускників спеціалізації «Менеджмент підприємств та організацій» дають можливість отримати перспективну роботу в успішних компаніях. 

Саме тому випускникі мають можливість отримувати високооплачувану роботу на посадах менеджера (управлінця):

– на підприємствах різних галузей економіки;

– у закладах оптової та роздрібної торгівлі;

– у сфері приватного фармацевтичного бізнесу;

– у навчальних закладах та науково-дослідних установах фармацевтичного профілю;

– у консалтингових центрах, банківських та фінансових установах;

– в організаціях митного контролю та державної фіскальної служби;

– у рекламних та туристичних агентствах.

Метою бакалаврської освітньої програми «Менеджмент підприємств та організацій» є підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців з новими поглядами та способом мислення, лідерськими навичками, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі менеджменту організацій та підприємств в умовах нестабільного середовища, швидких темпів розвитку та глобалізації бізнесу.

Бакалаврська освітня програма «Менеджмент підприємств та організацій» підходить для будь-якої амбіційної людини, яка прагне обіймати управлінські посади в організації.

Ступінь бакалавра з менеджменту дає студенту цінні знання щодо теорії та практики менеджменту. Крім того, дає можливість розвивати лідерські та організаційні навички.

 


073 Менеджмент
Освітньо-професійна програма
«Менеджмент організацій і адміністрування»
Галузь знань – управління та адміністрування
Освітній ступінь магістр

Ознайомтесь з освітньою програмою

СпеціальностіПрограма розрахована на людей, які прагнуть створити та реалізувати власний бізнес-проект в різних сферах економіки або бути лідером команди міжнародної компанії,  а також для тих, хто прагне поглибити знання у сфері менеджменту, міжнародного бізнесу та електронної комерції. 

Мета освітньо-професійної програми – підготовка:

–  кваліфікованих професіоналів, здатних якісно виконувати функції планування, організації, моніторингу і контролю, мотивації в компаніях та організаціях будь-якої сфери,

–  а також ефективних менеджерів, здатних до: адміністративного управління на підприємствах; відкриття власного бізнесу; застосування сучасних підходів у сфері стратегічного управління, маркетингу, фінансового менеджменту, логістики, управління персоналом; нормативно-правового регулювання діяльності підприємств; розробки антикризових програм та бізнес-планів, аналітичного мислення, командної роботи, комплексного вирішення задач, креативності та відкритості до змін.

Результатами навчання є формування таких професійних навичок, як прийняття рішень на основі аналізу даних, аналіз та прийняття інвестиційних рішень, обґрунтування управлінських рішень; моделювання економічних та фінансових процесів; бізнес-проектування; формування стратегії інноваційного розвитку; організація роботи команди організації або підприємства.

Особливостями програми є студентоцентроване, проблемно-орієнтоване та тренінгове навчання, практична підготовка, а також застосування сучасних інформаційних технологій при підготовці майбутніх фахівців.

20180424_121308Успішним завершенням програми є створення бізнес-проекту «з нуля» або впровадження інноваційних заходів у діяльність підприємства або організації з метою підвищення їх конкурентоспроможності та ефективності.

Підготовка магістрів за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» також ґрунтується на проведенні наукових досліджень у сфері менеджменту. Тому магістри-менеджери проходять стажування на провідних підприємствах, а також у науково-дослідних установах («САН ІнБев Україна», ФП «Біофарма», ФК «Здоров’я», АТ «Новий стиль», ПрАТ «Лекхім-Харків»).

Випускники програми можуть працювати керівниками підприємств, установ та організацій, виробничих підрозділів компаній різного галузевого спрямування, менеджерами (управителями) сфери послуг та виробництва.


281 Публічне управління та адміністрування
Освітньо-професійна програма
«Адміністративний менеджмент»
Освітній ступінь магістр

 Ознайомтесь з освітньою програмою

Спеціальність «Публічне управління та адміністрування» із кожним роком набуває популярності у всьому світі, що продиктовано загальною потребою приватних і державних підприємств різних галузей у керівних кадрах вищої ланки.

Метою освітньо-професійної програми «Адміністративний менеджмент» є підготовка висококваліфікованих професіоналів, здатних якісно виконувати  типові завдання менеджера у сфері публічного управління та адміністрування.

Особливості освітньо-професійної програми полягають в індивідуальному підході до кожного здобувача вищої освіти завдяки невеликим групам та зручному графіку навчання; поєднанні культури ефективного управління даними, розвитку соціальних навичок та фундаментальної (професійної підготовки; практичному підході (проходження виробничої практики в закладах та установах охорони здоров’я, організаціях та підприємствах фармацевтичного сектору, в органах влади та місцевого самоврядування).

20180206_133624В освітньо-професійній програмі враховані найбільш прогресивні концепції розвитку освіти, передовий досвід країн, що лідирують на ринку освітніх послуг, рекомендації потенційних роботодавців-партнерів університету, побажання здобувачів вищої освіти.

Випускники програми можуть працювати:

–     керівниками та провідними фахівцями служб державних органів влади обласного, районного рівня;

–     керівниками та провідними фахівцями підприємств, установ і організацій різних форм власності та їх заступниками;

–     керівниками закладів та організацій охорони здоров’я, керівниками медичних підрозділів та аптек;

–     менеджерами (управителями) у соціальній сфері;

–     керівниками громадських організацій.

20180207_113331Конкурентними перевагами програми є залучення до науково-дослідної роботи; проходження практики безпосередньо на підприємствах, організаціях та установах потенційних роботодавців; застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні установами, підприємствами та організаціями.

Закінчивши навчання за програмою, випускники повинні оволодіти вміннями:

– демонструвати належний рівень знань у сфері публічного управління та адміністрування;

–   розробляти статути, положення та посадові інструкції у межах виконання адміністративних функцій;

–     готувати проекти рішень та здійснювати контроль за їх виконанням в публічній організації у відповідності до діючого законодавства;

оцінювати результати управлінської роботи згідно з вимогами менеджменту якості.


073 «Менеджмент»
Освітньо-професійна програма
«МЕНЕДЖМЕНТ КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»
Освітній ступінь – магістр

Ознайомтесь з освітньою програмою 

Менеджмент на сьогодні є потужним інструментом ефективного управління організаціями всіх форм власності і галузевої належності. На цей момент часу виникла нагальна потреба в такому інструменті і для управління процесами клінічних досліджень, що виконуються в контрактних дослідницьких організаціях та підприємствах фармацевтичного сектору.

Клінічні дослідження є невід’ємною частиною процесу розробки лікарських засобів. Якість проведення клінічних досліджень певною мірою залежить від належного рівня їхнього планування та організації, а також моніторингу і контролю за проведенням досліджень. Гарантією цього є наявність фахівців з відповідною менеджерською освітою та навичками управлінської діяльності в закладах охорони здоров’я, контрактних дослідницьких організаціях та підприємствах фармацевтичного сектору. Зазначене є значущім фактором, який актуалізує на цей момент часу підготовку фахівців у сфері менеджменту клінічних досліджень за новою освітньо-професійною програмою «Менеджмент клінічних досліджень».

Метою програми є підготовка висококваліфікованих професіоналів, здатних якісно виконувати ключові менеджерські функції, а саме: планування, організації, моніторингу та дотримуватися вимог етичних аспектів клінічних досліджень, а також ефективно і результативно управляти фінансовими, матеріальними й інформаційними ресурсами, проектною командою в закладах охорони здоров’я, контрактних дослідницьких організаціях та фармацевтичних підприємствах.

shutterstock_557085679Конкурентними перевагами програми є унікальність і оригінальність її навчальної компоненти, вона є єдиною в Україні. Програма надає можливість реалізувати індивідуальний підхід до кожного здобувача освіти, зручний графік навчання, отримати освіту на денній формі навчання або заочно та пройти стажування і практики в місцях проведення досліджень, контрактних дослідницьких організаціях, відділах клінічних досліджень вітчизняних та закордонних фармацевтичних підприємств. Викладання навчальних дисциплін у межах програми буде здійснюватися висококваліфікованими викладачами, фахівцями галузі охорони здоров’я.

Родзинками програми слід вважати розвиток соціальних комунікацій, формування аналітичних навичок, професійно-орієнтована підготовка в сфері менеджменту клінічних досліджень, систематичний обмін практичним досвідом здобувачами та керівниками закладів охорони здоров’я, фармацевтичних підприємств та організацій. 


До ваших послуг:

  • зручне розміщення навчальних корпусів, сучасні аудиторії;
  • комп’ютерні класи, мультимедійні технології навчання;
  • затишні та гостинні гуртожитки;
  • бібліотеки з читальними залами (фонд понад 1 млн. примірників);
  • центр первинної медичної допомоги;
  • сучасний фізкультурно-оздоровчий комплекс;
  • студентські кафе та їдальні з якісним харчуванням;
  • культурний центр (театри, студії, КВК).
Print Friendly, PDF & Email