Наукові публікації

Колективом викладачів кафедри менеджменту і адміністрування підготовлена і опублікована. під загальною редакцією професора Сумця Олександра Михайловича у першому кварталі 2020 р. монографія «Менеджмент клінічних досліджень (управлінський аспект підготовки здобувачів вищої освіти)». До підготовки монографії були залучені проф. Сумець О.М, проф. Козирєва О.В., проф. Доброва В.Є., а також доценти Зоідзе Д.Р., Коляда Т.А., Миколенко О.П., Озаровська В.А., Страпчук С.І.

У монографії розглянуто коло питань, пов’язаних з обґрунтуванням необхідності підготовки фахівців з менеджменту в сфері клінічних досліджень, охарактеризовано фактори, що мають істотний вплив на формування попиту на вказаних фахівців та описані особливості освітньо-професійної програми «Менеджмент клінічних досліджень».

Монографія розрахована на широке коло фахівців-практиків, керівників закладів охорони здоров’я, контрактних дослідницьких організацій, аналітичних лабораторій та фармацевтичних підприємств, здобувачів вищої освіти третього рівня (доктора філософії), які займаються питаннями формування і удосконалення системи менеджменту сфери клінічних досліджень. Монографія буде корисною також і для здобувачів освіти другого рівня (магістерського), що навчаються за освітньо-професійними програмами «Менеджмент клінічних досліджень», «Клінічні дослідження» та «Управління закладами охорони здоров’я».

Наукові публікації


Професорсько-викладацький склад кафедри  активно займається науковими дослідженнями за колективною та індивідуальними темами, підвищуючи рівень ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання із урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку. Наукові публікації представлено в накометричних базах.  

mqdefaulthttps://scholar.google.com.ua/citations?user=7EuGcSMAAAAJ&hl=uk


Наукові публікації кафедри:

проф., д.е.н. Козирєва О.В.

Монографії: 

 1.  Козирєва О. В.  Вплив асиметрії умов членства України в СОТ на її зовнішню торгівлю з країнами ЄС і митного союзу ЄвразЕС : Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики: монографія / Під ред. Кизима М. О., Іванова Ю. Б. – X.: ВД «ІНЖЕК», 2013. – с. 186.
 2. Козирєва О. В.  Динамічне моделювання інноваційного розвитку підприємства : Modern problems of the economy of development in the context of the world transformational changes. Opole: The Academy of management and administration in Opole, 2014; ISBN 978-83-62683-48-2 (Paper); pp. 390, illus., tabs., bibls. -C. 137-145
 3. Козирєва О. В.  Оцінка наслідків входження України до СОТ  –  X.: ВД “ІНЖЕК”, 2013. – 120 с.
 4. Козирєва О. В. Оцінка можливостей розширення і заміщення ринків збуту для продукції підприємств реального сектора України: монографія / за ред. докт. екон. наук, проф. М.О. Кизима, канд. техн.  наук, проф. І.Ю. Матюшенка – X.: ВД “ІНЖЕК”, 2014, – 220 с.
 5. Козирєва О. В.  Инновационно-инвестиционное развитие современной экономики: проблемы и перспективы экономического роста: монографія / под ред. М.Н. Коростеловой, О.А. Подкопаева. – Самара: ООО «Офорт», 2014. – 536 с.
 6. Козирєва О. В.  Проблемы и перспективы интеграции Украины в ЕС : стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство: колективна монографія / За заг. ред. К.С. Шапошникова та ін. У 2 томах. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Т. 1. – 416 с. – С. 167-180.
 7. Козирєва О. В.  Теорія і практика дослідження диференціації соціально-економічного розвитку регіонів: монографія. Харків: ФОП Лібуркіна Л.М., 2016. – 256 с.
 8. Kozyreva O. Grounds for the necessity of implementation and development of clinical research management / Kozyreva O., Sumets O., Zoidze D. // Management of the 21st century: globalization challenges. Issue 2: (collective monograph) / in edition I. Markina. – Prague. – Nemoros s.r.o. – 2019 – Czech Republic. – 439 p.
 9. Kozyreva O.V. Strategic planning of sustainable development of territorial communities in Ukraine / Kozyreva O.V., Orlova N. // Innovations in science: the challenges of our time. – Monograph, Volume 2. – Chicago, Illions, USA. 392 p. P. 257-265.
 10. Kozyrieva O. Marketing on the market of educational services as an element in the system  of strategic management of the educational space / Kozyrieva O., Ozarovska А. // Mechanisms for Ensuring  Sustainable Development of Society.  – Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and  Applied Arts Katowice School of Technology Monograph · 29. (Copyright by Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, 2019). 406 р. Р. 336-346.
 11. Козирєва О.В. Науковці України – еліта держави / Козирєва О.В. та інші // Науковці України – еліта держави. Том VI. – К.: Вид-во ЛОГОС УКРАЇНИ. 2020. – 386 с. С. 261.
 12. Козирєва О.В. Менеджмент клінічних досліджень / Сумець О.М., Козирєва О.В., Доброва В.Є. та ін. // Менеджмент клінічних досліджень (управлінський аспект підготовки здобувачів вищої освіти) : монографія / О.М. Сумець, О.В. Козирєва, В.Є. Доброва та ін. : за заг. ред. Проф. О.М. Сумця – Харків : Видавництво Іванченка І.С., 2020. – 148 с.
 13. Козирєва О.В. Детермінанти розвитку публічного управління та адміністрування в Україні / Орлова Н.С., Козирєва О.В., колектив авторів // Детермінанти розвитку публічного управління та адміністрування в Україні: колективна монографія / за заг. ред. Н.С. Орлової. – Київ: ВД «Освіта України», 2020. – 262 с.

 

Статті у фахових іноземних виданнях: 

 1. Kozyreva O.V. Justification of approaches to the clustering of pharmaceutical branch: Wirtschaft und Management: Theory and Praxis: Sammelwek der wissenschaftlichen Artikel.Vol. 1– Verlag SWG imex GmbH/ Kozyreva O.V. , Sagaudak-Nikitiuk R.V. Nurnberg, Deutschland, 2014.-448 S. S 101-105.
 2. Козирєва О.В.  Співробітництво України з пострадянськими країнами : Materials of the XI International scientific and practical conference, “Science without borders”, – 2015. Volume 5. Economic science. Sheffield. Science and education LTD – 88 p. P. 65-70.
 3. Kozyreva O.V. Strategic  partnership of Ukraine: declarations and realities: The Baltic Journal of Economic Studies, Volume 1 Number 1. / Kozyreva O.V. , Demchenko Nataliya , Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2015, 166 pages.  P. 75-80.
 4. Kozyreva O.V. Maintenance of pharmaceutical enterprise’s economic security in conditions of globalization: Economics, management, law: problems and prospects: Collection of scientific articles. Vol. 2. /Kozyreva O., Demchenko Nataliya – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2015. – 308 p. P.172-175.
 5. Kozyreva O.V. Ідентифікація факторів економічного зростання регіонів України : Trends of modern science: Materials of the XII International scientific and practical conference. 2016. Vol. 5. Economic science. Sheffield: Science and education LTD. Р. 98–101.
 6.  Kozyreva O.V. Analysis of socio-economic development of Ukrainian regions: Baltic Journal of Economic Studies, Volume 3 Number 2. / Kozyreva O.V.  Sagaudak-Nikitiuk Rita Demchenko Nataliya. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017, 156 pages.P. 51-58.
 7.  Kozyreva O.V. Studying  the level of socio-economic development of Ukrainian regions: Technology audit and production reserves/ Kozyreva O., Sagaudak R.,Yevtyshenko V., Derenkaya Y., Yevtyshenko G. — № 4/5(36), 2017. Включено до наукометричної бази Web of Science
 8.  Kozyreva O.V.  Prediction of Outcomes in Victims with Severe Trauma by Statistical Models: Journal of Biometrics & Biostatistics./ Kozyreva O.,  Šteňo J, Boyko V, Zamiatin P, Dubrovina N .- Volume 8, Issue 4, 2017. –  USA. P. 34-43. Включено до наукометричної бази Scopus
 9.  Kozyreva O.V. Дослідження конвергенційних процесів соціально-економічного розвитку регіонів України: Innovative Educational Technologies: Experience of the European Union Countries and its Introduction in the Training of Economics and Management. – Training. – Riga: Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems, 2017. – 172 p.
 10.  Kozyreva O.V.  Professional competence of government employee as a condition for public authorities effectiveness: International Journal of Innovative Technologies in Economy, / Kozyreva O., Demchenko Nataliya , 4(10) October 2017. P. 39 – 43. Включено до наукометричної бази Web of Science
 11. Kozyrieva O. An empirical analysis of the impact of R&D on productivity in EU countries /Kozyrieva O., Mykolenko O., Strapchuk S. // Матеріали міжнародної наукової конференції «Європейська фінансова система», Brno, 24-25 червня 2019, виступ, сертифікат Masaryk University (Web of Science)
 12. Kozyrieva O. Methodical approach to determining the points of economic growth in the center and peripheral rates in Ukraine / Козирєва О., Гарафонова О., Сумець О.М., Ольховська А.Б. // Strategies, models and technologies of economic systems managementOctober 4-6, 2019. Khmelnytskyi, Ukraine (Web of Science)
 13. Козирєва О.В. Фінансові потоки в логістичних системах виробничих підприємств / Козирєва О.В., Cумець О.М., Кизим М.О., Сиромятников П.С., Цвірко О.О. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики.№3 (30) 2019. – 526 с. С. 165 – 175. (Web of Science)
 14. Kozureva O. V. FINANCIAL CAPACITY OF TERRITORIAL COMMUNITIES: EUROPEAN EXPERIENCE AND UKRAINIAN CASE / Orlova N.S., Diegtiar O.A., Kozureva O. V., Shapovalova А.M., Prykazka S.І. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики.№4 (31) 2019. – 546 с. С. 516 – 526. (Web of Science)
 15. Kozureva Olena. Enhancing Ukraine’s Competitiveness in a Global Space Under Conditions of Sustainable Economic Development / Nataliia Orlova, Kozureva Olena, Nataliia Kondratenko, Militsa Volkova, Oleg Diegtiar, Tykhon Yarovoy // Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage. Proceedings of the 34th International Business Information Management Association Conference. – 13-14 November 2019 Madrid, Spain.798 0p. P. 7634-7650. (Scopus)
 16. Kozyrieva Olena. The Managerial Aspects of Integrating the Sustainable Development Principles into Practices of Mining Companies / Yuliia Lazarenko,  Olga Garafonova, Vyktoriia Marhasova, Olena Kozyrieva, Svetlana Grigashkina // E3S Web of Conferences 134, 03011 (2019). The First Interregional Conference “Sustainable Development of Eurasian Mining Regions (SDEMR-2019). Р. 1.-8. (Scopus)

 

Статті у фахових виданнях: 

 1.  Козирєва О.В.  Прикладні аспекти комплексної оцінки рівня економічного розвитку підприємства / О.В. Козирєва, Н.О. Кондратенко // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції, 2013, № 5 (24). С. 102-107.
 2.  Козирєва О.В. Можливості і загрози від членства України в СОТ у зовнішній торгівлі сільськогосподарськими товарами з країнами ЄС і митного союзу ЄвразЕС / О.В. Козирєва, М.О. Кизим , І. В. Ярошенко // Моделювання регіональної економіки. Івано-Франківськ: Плай, 2013, №1. С. 17-21.
 3. Козирєва О.В.  Прикладні аспекти комплексної оцінки рівня економічного розвитку підприємства/ О.В. Козирєва, Н.О. Кондратенко // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. Науково-практичний журнал, м. Сімферополь, 2013р. – Сімферополь: Вид-во «ДІАЙПІ». – 153 с. С. 102-108.
 4.   Козирєва О.В.  Можливості і загрози від членства України в СОТ у зовнішній торгівлі продукцією високотехнологічних галузей в умовах співпраці з країнами ЄС і Митного союзу ЄвразЕС/ О.В. Козирєва , М.О. Кизим , І.Ю. Матюшенко // Проблеми економіки №1 – 2014. С. 8- 11.
 5.   Козирєва О.В.  Кластерні структури як інструмент інноваційної моделі розвитку підприємств / О.В. Козирєва // Проблеми та перспективи регулювання міжнародних економічних відносин: збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук/Наукова організація «Перспектива». – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – 336 с. С.157-163.
 6.  Козирєва О.В.  Формування та оцінювання інноваційного потенціалу підприємства/ О.В. Козирєва // Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління». № 1 (01) березень 2014 р.  С.80-84.
 7.  Козирєва О.В.  Построение комплексной модели измерения и оценки инновационного потенциала предприятия / О.В. Козирєва // Научно-теоретический и практический журнал «Современный научный вестник». Серя: Экономические науки. Государственное управление. № 15 (211) 2014. С. 17-23
 8.  Козирєва О.В.  Удосконалення управління логістичною діяльністю фармацевтичних підприємств на підставі впровадження системи збалансованих показників/ О.В. Козирєва , О.В. Посилкіна ,А.Г. Хромих , Ю.Є.  Новицька// Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. Науковий журнал №5 (37) 2014. – НфаУ, ТОВ фірма «НТМТ», 2014. – 68 с. С. 48-55.
 9.  Козирєва О.В.  Дослідження стану забезпечення фармацевтичної галузі фахівцями з логістики/ О.В. Козирєва , Р. В. Сагайдак-Никитюк , О.В. Посилкіна , Н.В.  Демченко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. Науковий журнал №5 (37) 2014. – НфаУ, ТОВ фірма «НТМТ», 2014. – 68 с. С. 63-68.
 10.  Козирєва О.В.  Подходы к оценке потенциальной фармацевтической кластеризованности регионов Украины. Инновационно-инвестиционное развитие современной экономики: проблемы и перспективы экономического роста / Под ред. М.Н. Коростелевой, О.А. Подкопаева. – Самара: ООО «Офорт», 2014. – 536 с. С. 392-401.
 11. 17) Козирєва О.В. Асиметрія умов угоди про Асоціацію України з ЄС у політичному та економічному аспектах/ О.В. Козирєва , Р. В. Сагайдак-Никитюк // Наукові дослідження розвитку світової економіки: пропозиції, теорії: збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук / наукова організація «Перспектива». – У 2-х частинах. – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Ч.1. – 188 с. С  119-128.
 12. Козирєва О.В. Аналіз етапів співробітництва України з пострадянськими країнами/ О.В. Козирєва // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. Випуск 4. 2015.  С. 69 – 72.
 13.  Козирєва О.В. Передумови і перспективи створення Україною інтеграційних об’єднань на регіональному рівні/ О.В. Козирєва // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 11. Частина 3, 2015. С. 17-21.
 14.   Козирєва О.В. Поглиблення інтеграції України з ЄC / О.В. Козирєва // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка». Випуск 2 (4). Частина 1, 2015. С. 157 – 164.
 15.  Козирєва О.В. Аналіз форм економічної інтеграції України / О.В. Козирєва // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. Вип. 28 Ч. 4. – Чернівці : БДФЕУ, 2015. –  216 с. С. 151 – 163.
 16.  Козирєва О.В. Розвиток співробітництва України з ЄC/ О.В. Козирєва, Н.О. Кондратенко // Економічні студії. Науково-практичний – економічний журнал. 2 (06) квітень. Львів, 2015. –  184 с. С. 74-79.
 17. Козирєва О.В. Аналіз нерівномірності соціально-економічного розвитку регіонів України/ О.В. Козирєва, О. А. Гейман // Бізнес Інформ. 2015. № 12. С. 93–104.
 18.  Козирєва О.В. Визначення впливу центр-периферійних відносин регіонів України на їх соціально-економічний розвиток / О.В. Козирєва // Моделювання регіональної економіки: зб. наук. пр. 2015. № 2 (26). С. 282–302.
 19.  Козирєва О.В. Світовий досвід розвитку теорії просторового розміщення продуктивних сил./ О.В. Козирєва ,О.А. Гейман , О. М. Красноносова //Бізнес Інформ. 2016. № 1. С. 35–42.
 20. Козирєва О.В. Аналіз диференціації соціально-економічного розвитку регіонів у країнах – членах ЄС/ О.В. Козирєва // Проблеми економіки. 2016. № 1. С. 14–23.
 21. Козирєва О.В. Методичний підхід до оцінки факторів економічного зростання регіонів України /О.В. Козирєва // Ефективна економіка. 2016. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4953
 22. Козирєва О.В. Аналіз законодавства України з державної підтримки розвитку проблемних регіонів / О.В. Козирєва , М. О. Кизим , В.Є. Хаустова // Бізнес Інформ. 2016. № 7. С. 17–27.
 23.  Козирєва О.В. Політика вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів в Європейському Союзі/ О.В. Козирєва , О.В. Тур ,// Бізнес Інформ. 2016. № 9. С. 34–39.
 24.  Козирєва О.В. Аналіз теоретичних підходів до визначення факторів економічного зростання регіонів/ О.В. Козирєва // Проблеми економіки. 2016. № 2. С. 80–89.
 25.  Козирєва О.В. Оцінка β-конвергенції соціально-економічного розвитку регіонів України/ О.В. Козирєва, М.О. Кизим  // Проблеми економіки. 2016. № 3. С. 104–114.
 26.  Козирєва О.В. Генезис вітчизняної наукової думки з проблем розміщення продуктивних сил та регіональної економіки/ О.В. Козирєва // Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 12. С. 56–61.
 27.  Козирєва О.В. Дослідження особливостей регіональних моделей просторового розвитку/ О.В. Козирєва //  Причорноморські економічні студії. 2016. № 8. С. 22–34.
 28.  Козирєва О.В. Науково-методичний підхід до визначення центр-периферійних відносин між регіонами України./ О.В. Козирєва //  Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. 2016. № 4. С. 21–29.
 29.  Козирєва О.В. Державна підтримка проблемних регіонів в Україні./ О.В. Козирєва , О.А.  Гейман , О. В. Тур // Моделювання регіональної економіки. 2015. № 2 (25). С. 32–39.
 30.  Козирєва О.В. Теоретичні положення з вибору інструментів державної підтримки вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів України / О.В. Козирєва // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: економіка та менеджмент. 2016. Вип. 4 (67). С. 73–84.
 31. Козирєва О.В. Аналіз підходів до побудови механізму забезпечення ефективності діяльності персоналу підприємств/ О.В. Козирєва // Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління». № 4(11) липень 2016 р. м. Запоріжжя. С. 65-69.
 32.  Козирєва О.В. Аналіз асиметричності угоди про асоціацію України з ЄС / О.В. Козирєва // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. економіка. Країнознавство. Туризм». Випуск № 5. Вид-во ХНУ імені В.Н. Каразіна, – 2016. – 177с. С.35-39.
 33.  Козирєва О.В. Аналіз українських шкіл соціально-економічного розвитку регіонів / О.В. Козирєва // Електронне наукове фахове видання Мукачівського державного університету «Економіка та суспільство». – 2016. – № 7. – Режим доступу до журналу: http://economyandsociety.in.ua Електронне фахове наукове видання України, включене до затвердженого МОН переліку
 34. Козирєва О.В. Аналіз закордонних теорій просторового розвитку регіонів / О.В. Козирєва // Електронний ресурс // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. № 7. – 342 с. С. 184-193.– Режим доступу до ресурсу: http://www.easternrope-ebm.in.ua/7-2017-ukr Електронне фахове наукове видання України, включене до затвердженого МОН переліку
 35.  Козирєва О.В. Дослідження підходів до визначення центр-периферійних відносин між регіонами країни / О.В. Козирєва ,А.К. Козирєва // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. Випуск 23. Частина 2. 2017. – 164 с. С. 136-140. Фахове наукове видання України, включене до затвердженого МОН переліку
 36.  Козирєва О.В. Регіональний розвиток України: правовий аспект/ О.В. Козирєва // Приазовський економічний вісник. Електронний науковий журнал 2(02) 2017. Запоріжжя. 2017. – 184 с. С. 96-101. Режим доступу до ресурсу: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-2-02 Фахове наукове видання України, включене до затвердженого МОН переліку
 37.  Козирєва О.В. Моделі конвергенції в дослідженні нерівномірності соціально-економічного розвитку регіонів/ О.В. Козирєва , Г. В. Євтушенко  // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – № 18.  Режим доступу до ресурсу: http://global-national.in.ua/issue-18-2017 Фахове наукове видання України, включене до затвердженого МОН переліку
 38.  Козирєва О.В. Інструментарій дослідження конвергенційних процесів соціально економічного розвитку регіонів України /О.В. Козирєва, Н. В.Демченко //Інфраструктура ринку. 2017. – №8. Режим доступу до ресурсу: http://www.market-inf.od.ua/uk/8-2017 Фахове наукове видання України, включене до затвердженого МОН переліку
 39.  Козирєва О.В. Концепція просторового соціально-економічного розвитку регіонів в Україні / О.В. Козирєва, В.А. Євтушенко, Н.В. Демченко, С. В. Вельма // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. №2 (23) 2017. Включено до наукометричної бази Web of Science
 40. Козирєва О.В. Еволюція регіональної політики в Европейському союзі / О.В. Козирєва , М.О.  Кизим , В.Є. Хаустова // Науковий вісник Полісся № 4 (12), ч.1;2017. С. 189-200. Включено до наукометричної бази Web of Science

Матеріали й тези наукових конференцій: 

 1. Козирєв К.А. Практичні аспекти «розумного зростання» об’єднаних територіальних громад / О.В. Козирєва, К.А. Козирєв // Матеріали VIIІ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку», Харків, НФАУ, 01 листопада 2019р.
 2. Щетинін В.М. Сталий розвиток громади: сутність та особливості / О.В. Козирєва, В.М. Щетинін // Матеріали VIIІ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку», Харків, НФАУ, 01 листопада 2019р.
 3. Аптухіна О. Інституціональний аналіз державної підтримки малого та середнього підприємництва в Україні / О Аптухіна. О.В. Козирєва, // Матеріали VIIІ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку», Харків, НФАУ, 01 листопада 2019р.
 4. Федорченко С.В. Оцінка соціально-економічних умов реалізації антикризового управління у сфері охорони здоров’я / О.В. Козирєва, С.В. Федорченко // Матеріали VIIІ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку», Харків, НФАУ, 01 листопада 2019р.
 5. Сухомлина М.В. Державно-приватне партнерство як інструмент інвестиційної підтримки реалізації державних програм соціальноекономічного розвитку в Україні / О.В. Козирєва, М.В. Сухомлина // Матеріали VIIІ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку», Харків, НФАУ, 01 листопада 2019р.
 6. Мєдвєдєва А.І. Аналіз теоретичних поглядів щодо визначення поняття конкурентоспроможності / О.В. Козирєва, А.І. Мєдвєдєва // Матеріали VIIІ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку», Харків, НФАУ, 01 листопада 2019р.
 7. Алфімова Н.М. Інформаційна підтримка маркетингових досліджень на фармацевтичному ринку / Алфімова Н.М., Козирєва О.В. // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матер. VІІ міжнарод. наук.-практ. конференції з міжнар. участю 15 листопада 2019 р. / ред. кол.: О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова, Я.Г. Онищенко. – Х.: Вид-во НФаУ, 2019. – 285 с.
 8. Михайленко О. А. Формування цілісного промислового комплексу національної економіки/ Михайленко О. А., Козирєва О.В. // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матер. VІІ міжнарод. наук.-практ. конференції з міжнар. участю 15 листопада 2019 р. / ред. кол.: О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова, Я.Г. Онищенко. – Х.: Вид-во НФаУ, 2019. – 285 с.
 9. Мужичук О. В. Управління конкурентоспроможністю промисловості регіонів / Мужичук О. В., Козирєва О.В. // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матер. VІІ міжнарод. наук.-практ. конференції з міжнар. участю 15 листопада 2019 р. / ред. кол.: О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова, Я.Г. Онищенко. – Х.: Вид-во НФаУ, 2019. – 285 с.
 10. Іванов М. Є. Особливості управління проектними ризиками в ІТ-компаніях / Іванов М. Є., Козирєва О.В. // Стратегічні перспективи розвитку економічних суб’єктів в нестабільному економічному середовищі: Збірник тез ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, (Кременчук, 13-15 березня 2020 року). – Кременчук, КрНУ, 2020.
 11. Ivanov M. Risk management as a constituent of the project type of management in the IT companies / Kozyrieva О, Ivanov M. // Topical issues of new medicines development: матеріали ХХVII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів (8-10 квіт. 2020р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2020.
 12. Іванов М. Є. Cоціальні наслідки впровадження проектів в ОТГ / Іванов М. Є., Козирєва О.В. // Формування ефективних механізмів управління в умовах трансформації соціально-економічних систем. – Харків, 2020. С. 28-31.

 

доц., к.е.н. Зоідзе Д.Р.

Монографії: 

 1. Management of the 21st century: globalization challenges. Issue 2 : [collective monograph] / in edition I. Markina. – Prague. – Nemoros s.r.o. – 2019. – Czech Republic. – 439 p. (ISBN 978-611-01-1608-4)
 2. Менеджмент клінічних досліджень (управлінський аспект підготовки здобувачів вищої освіти) : монографія / О. М. Сумець, О. В. Козирєва, В. Є. Доброва та ін.; за заг. ред. проф. О. М. Сумця. – Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2020. – 148 с. (ISBN 978-617-7879-08-

Статті у фахових виданнях:

 1. Зоідзе Д.Р. Сучасний ринок праці: вивільнення найманих працівників як чинник структурної перебудови невідповідності між попитом та пропозицією / Д.Р. Зоідзе // Проблеми економіки : науковий журнал. Харків, 2013. №2. С. 59-65.
 2. Зоідзе Д.Р. Особливості ризик-менеджменту на фармацевтичних підприємствах / Д.Р. Зоідзе // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» : науковий збірник. Чернігів : Черніг. держ. технол. ун-т, 2013. №2(66). – С. 130-135.
 3. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Науково-практичні підходи до побудови холодових ланцюгів для забезпечення належної якості лікарських засобів / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, С. Г. Мороз, Д. Р. Зоідзе // Ліки України плюс : науково-практичний журнал.– Київ, 2015. – №3(24). – С. 47-51.
 4.   Зоідзе Д. Р. Основні напрямки антикризового управління на підприємствах фармацевтичної галузі / Д. Р. Зоідзе // Бізнес Інформ. – 2016. –№5. – С. 207-213.
 5. Зоідзе Д. Р. Смартстафінг як інноваційна технологія менеджменту підприємства / Д. Р. Зоідзе // Бізнес інформ. – 2020. – №4. – С. 439–446.

Матеріали й тези наукових конференцій: 

 1. Зоідзе Д.Р. Аспекти сучасного підбору персоналу / В.О. Кирилюк, Д.Р. Зоідзе // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку : матеріали ІІ науково-практичної конференції (1 листопада 2013 р.). – Харків, 2013. – С. 83-85.
 2. Зоідзе Д. Р. Організація кадрового менеджменту в управлінні підприємством / Д. Р. Зоідзе, Р. Ю. Ліпатов // «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку» : Матеріали ІІІ науково-практичної конференції (4 листопада 2014 р.). – Харків, 2014. – С. 132-134.
 3. Зоідзе Д. Р. Конкурентоспроможність як важлива ланка забезпечення життєдіяльності підприємства / Д. Р. Зоідзе, Ю. О. Черкасова // «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку» : Матеріали ІІІ науково-практичної конференції (4 листопада 2014 р.). – Харків, 2014. – С. 135-137.
 4. Зоідзе Д. Р. Управління ризиками на підприємстві / Д. Р. Зоідзе, О. В. Одинець // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку : матеріали доповідей ІV наук.-практ. конф. з міжнародною участю, м. Харків, 3 лист. 2015 р. – Х., 2015. – С. 38-40.
 5. Зоідзе Д. Р. Управління підприємством в умовах кризи / Д. Р. Зоідзе, А. О. Шишкіна // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку : матеріали доповідей ІV наук.-практ. конф. з міжнародною участю, м. Харків, 3 лист. 2015 р. – Х., 2015. – С. 40-41.
 6. Зоідзе Д. Р. Соціальна політика підприємства як інструмент системи мотивації персоналу / Д. Р. Зоідзе, С. Ю. Кудряшова // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку : матеріали доповідей ІV наук.-практ. конф. з міжнародною участю, м. Харків, 3 лист. 2015 р. – Х., 2015. – С. 306-308.
 7. Зоідзе Д. Р. Організація кадрової політики на підприємстві / Д. Р. Зоідзе, А. А. Хачатрян // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку : матеріали доповідей ІV наук.-практ. конф. з міжнародною участю, м. Харків, 3 лист. 2015 р. – Х., 2015. – С. 308-309.
 8. Зоідзе Д. Р. Необхідність організації соціальної політики на фармацевтичних підприємствах / Д. Р. Зоідзе, С. Ю. Кудряшова // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., 12-13 лист., 2015 р. – Х., 2015. – С. 126-127.
 9. Зоідзе Д. Р. Особливості антикризового управління на фармацевтичних підприємствах / Д. Р. Зоідзе, А. О. Шишкіна // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., 12-13 лист., 2015 р. – Х., 2015. – С. 126-127.
 10. Зоідзе Д. Р. Застосування системи НАССР в управлінні ризиками для якості на фармацевтичних підприємствах / Д. Р. Зоідзе, О. В. Одинець // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : матеріали доповідей ІV Міжнародної наук.-практ. Internet-конференції, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х., 2016. – С. 243-245.
 11. Зоідзе Д. Р. Особливості антикризового менеджменту клінічних досліджень / Д. Р. Зоідзе // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку : матеріали доповідей VІІІ наук.-практ. конф. з міжнародною участю, м. Харків, 1 лист. 2019 р. – Харків : Монограф, 2019. – С. 327–329.

к.е.н. Чирва Ю.Є.

Статті у фахових виданнях:

 1. Чирва Ю. Є. Систематизація загроз економічним інтересам підприємства / Ю. Є. Чирва, О. М. Нестеренко // Збірка наукових статей «Аспекты прогнозирования экономического и социального развития стран». – Дніпропетровськ. : НО «Перспектива», 2013. – № 4. – С 126 – 129.
 2. Чирва Ю.Є.  Переваги та недоліки методичних підходів  до оцінки економічної безпеки підприємства / Ю.Є. Чирва, О.М.Нестеренко // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Серія «Економічні науки», 2015. – №9. – С. 180-182.
 3. Чирва Ю.Є. Систематизація методичних підходів до оцінки економічної безпеки підприємства / Ю.Є.Чирва, Р.М.Бугріменко, П.В. Смірнова // Economics, management, law: problems and prospects: Collection ofdcientific articles. Vol. 2. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2015 – P. 187-191.
 4.  Чирва Ю.Є.  Основні принципи та особливості організації логістики у військових частинах Національної гвардії України підприємства / Ю.Є. Чирва, О.М. Нестеренко // Науковий журнал «Молодий вчений», 2016. – №5 (33). – С. 119-122.
 5.   Чирва Ю.Є. Методичні засади механізму управління економічною безпекою підприємства / Ю.Є. Чирва, О.М. Нестеренко // Науковий журнал «Молодий вчений», 2016. – №6 (33). – С. 150-153.

Матеріали й тези наукових конференцій: 

 1. Чирва Ю.Є. Сучасні тенденції розвитку ринку праці у сфері логістики / О. М. Нестеренко, Ю. Є. Чирва // Збірник тез доповідей V науково-практичної конференції «Наукове забезпечення службово-бойової діяльності внутрішніх військ МВС України» (28 березня 2013 р.). – Харків : АВВ МВСУ, 2013. – С. 29 – 31.
 2. Чирва Ю.Є. Управління персоналом підприємства на сучасному етапі розвитку менеджменту / О. М. Нестеренко, Ю. Є. Чирва // Зб. Наукових праць ІІ науково-практичної конференції «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку». – Харків : НФУ, 2013.
 3. Чирва Ю. Є. Методичні підходи до оцінки економічної безпеки підприємства : їх переваги та недоліки / Ю. Є. Чирва, О. М. Нестеренко // Економіка, фінанси, менеджмент : стан та перспективи розвитку. Тези доповідей на XVІІІ міжвузівській науково-практичній Інтернет-конференції ПВНЗ Харківського інституту економіки ринкових відносин та менеджменту. – Харків : ПВНЗ Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту. – 2013. – С. 63 – 65.
 4. Чирва Ю. Є. Ресурсні передумови як складова потенціалу виживання підприємства ресторанного господарства / Ю. Є. Чирва // Збірник тез доповідей III науково-практичної конференції «Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання» (22 листопада 2013 р.). – Харків : АВВ МВСУ, 2013. – С. 268 – 269.
 5. Чирва Ю.Є. Проблеми та шляхи вдосконалення системи професійного розвитку персоналу на підприємстві / О.М. Нестеренко, Ю.Є. Чирва // Збірник тез доповідей ІІІ науково-практичної конференції “Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку”, Х.: НФаУ, 2014. – С. 25-26.
 6. Чирва Ю.Є. Логістика: тенденції розвитку в Україні / О.М. Нестеренко, Ю.Є. Чирва // Збірник тез доповідей V міжвузівської науково-практичної конференції “Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання” (26 листопада 2015 р.). – Х. : НАНГУ, 2015. – С. 148 – 151.
 7. Чирва Ю.Є. Проблеми оцінки ймовірності банкрутства вітчизняних  підприємств на основі дискримінантного аналізу / Ю.Є. Чирва // Збірник тез VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні економічні системи: стан та перспективи». – Хмельницький: Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, 2015.  – С. 178 – 180.
 8. Чирва Ю.Є. Економічна безпека підприємства як складова забезпечення національної безпеки / Ю.Є. Чирва // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції “Проблеми тилового забезпечення Національної гвардії України (25 лютого 2015 р.) – Х. : НАНГУ, 2015. – С. 133 – 135.
 9. Чирва Ю.Є. Класифікація методичних підходів до оцінки економічної безпеки підприємства / Ю.Є. Чирва, О.М. Нестеренко // Збірник тез доповідей V міжвузівської НПК “Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання” (26 листопада 2015 р.). – Х. : НАНГУ, 2015. – С. 215 – 217.
 10.  Чирва Ю.Є. Основні чинники проблеми фінансового забезпечення Національної гвардії України та шляхи її вирішення / Ю.Є. Чирва, О.М. Нестеренко // Збірник тез доповідей V міжвузівської науково-практичної конференції “Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання”.  – Х. : НАНГУ, 2016. 

доц., к.е.н. Миколенко О.П.

 1. Миколенко О. П. Сучасний консерватизм / Історія економіки та економічних теорій : підручник // В. О. Сивоконь , Н. В. Статівка, В. Л. Міненко та інші; за заг. ред доц. В. О. Сивоконя. – Х. – Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2019 – 620 с.
 2. Mykolenko O. An empirical analysis of the impact of R&D on productivity / Mykolenko O., Strapchuk S., Kozyreva // Матеріали міжнародної наукової конференції «Європейська фінансова система», Brno, 24-25 червня 2019, виступ, сертифікат Masaryk University (Web of Science).
 3. Mykolenko O., Ippolitova I., Doroshenko Н., Strapchuk S. (2020). Exploring cultural and academic factors affecting university students’intentions to become entrepreneurs: Ukrainian study, Higher Education, Skills and Work-Based Learning, (SCOPUS)

Print Friendly, PDF & Email