Главная

👉 Наші новини%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%8b%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9

 


«Менеджмент — це ваш імідж,
ваша впевненість,
ваш престиж»

073 Менеджмент  Освітньо-професійна програма
«Менеджмент організацій і адміністрування»

Освітній ступінь магістр

Програма розрахована на людей, які прагнуть створити та реалізувати власний бізнес-проект в різних сферах економіки або бути лідером команди міжнародної компанії,  а також для тих, хто прагне поглибити знання у сфері менеджменту, міжнародного бізнесу та електронної комерції.
Мета освітньо-професійної програми – підготовка: кваліфікованих професіоналів, здатних якісно виконувати функції планування, організації, моніторингу і контролю, мотивації в компаніях та організаціях будь-якої сфери, а також ефективних менеджерів, здатних до: адміністративного управління на підприємствах; відкриття власного бізнесу; застосування сучасних підходів у сфері стратегічного управління, маркетингу, фінансового менеджменту,  логістики, управління персоналом; нормативно-правового регулювання діяльності підприємств; розробки антикризових програм та бізнес-планів, аналітичного мислення, командної роботи, комплексного вирішення задач, креативності та відкритості до змін.
Результатами навчання є формування таких професійних навичок, як прийняття рішень на основі аналізу даних, аналіз та прийняття інвестиційних рішень, обґрунтування управлінських рішень; моделювання економічних та фінансових процесів; бізнес-проектування; формування стратегії інноваційного розвитку; організація роботи команди організації або підприємства. Особливостями програми є студентоцентроване, проблемно-орієнтоване та тренінгове навчання, практична підготовка, а також застосування сучасних інформаційних технологій при підготовці майбутніх фахівців.
 Успішним завершенням програми є створення бізнес-проекту «з нуля» або впровадження інноваційних заходів у діяльність підприємства або організації з метою підвищення їх конкурен-тоспроможності та ефективності. Підготовка магістрів за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміні-стрування» також ґрунтується на проведенні наукових досліджень у сфері менеджменту. Тому магістри-менеджери проходять стажування на провідних підприємствах, а також у науково-дослідних установах («САН ІнБев Україна», ФП «Біофарма», ФК «Здоров’я», АТ «Новий стиль», ПрАТ «Лекхім-Харків»).
 Випускники програми можуть працювати керівниками підприємств, установ та організацій, виробничих підрозділів компаній різного галузевого спрямування, менеджерами (управителями) сфери послуг та виробництва.


281 Публічне управління та
адміністрування
Освітньо-професійна програма
«Адміністративний менеджмент»
Освітній ступінь – магістр

Спеціальність «Публічне управління та адміністрування» із кожним роком набуває популярності у всьому світі, що продиктовано загальною потребою приватних і державних підприємств різних галузей у керівних кадрах вищої ланки.
Метою освітньо-професійної програми «Адміністративний менеджмент» є підготовка висококваліфікованих професіоналів, здатних якісно виконувати типові завдання менеджера у сфері публічного управління та адміністрування.
Особливості освітньо-професійної програми полягають в індивідуальному підході до кожного здобувача вищої освіти завдяки невеликим групам та зручному графіку навчання; поєднанні культури ефективного управління даними, розвитку соціальних навичок та фундаментальної (професійної підготовки; практичному підході (проходження виробничої практики в закладах та установах охорони здоров’я, організаціях та підприємствах фармацевтичного сектору, в органах влади та місцевого самоврядування).
В освітньо-професійній програмі враховані найбільш прогресивні концепції розвитку освіти, передовий досвід країн, що лідирують на ринку освітніх послуг, рекомендації потенційних роботодавців-партнерів університету, побажання здобувачів вищої освіти. Випускники програми можуть працювати:
– керівниками та провідними фахівцями служб державних органів влади обласного, районного рівня;
– керівниками та провідними фахівцями підприємств, установ і організацій різних форм власності та їх заступниками;
– керівниками закладів та організацій охорони здоров’я, керівниками медичних підрозділів та аптек;
–  менеджерами (управителями) у соціальній сфері;
–  керівниками громадських організацій.
Конкурентними перевагами програми є залучення до науково-дослідної роботи; проходження практики безпосередньо на підприємствах, організаціях та установах потенційних роботодавців; застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні установами, підприємствами та організаціями.
Закінчивши навчання за програмою, випускники повинні оволодіти вміннями:
– демонструвати належний рівень знань у сфері публічного управління та адміністрування;
– розробляти статути, положення та посадові інструкції у межах виконання адміністративних функцій;
– готувати проекти рішень та здійснювати контроль за їх виконанням в публічній організації у відповідності до діючого законодавства;
– оцінювати результати управлінської роботи згідно з вимогами менеджменту якості.


073 «Менеджмент» Освітньо-професійна програма  
«Менеджмент клінічних досліджень»
Освітній ступінь – магістр

Менеджмент на сьогодні є потужним інструментом ефективного управління організаціями всіх форм власності і галузевої належності. На цей момент часу виникла нагальна потреба в такому інструменті і для управління процесами клінічних досліджень, що виконуються в контрактних дослідницьких організаціях та підприємствах фармацевтичного сектору.
Клінічні дослідження є невід’ємною частиною процесу розробки лікарських засобів. Якість проведення клінічних досліджень певною мірою залежить від належного рівня їхнього планування та організації, а також моніторингу і контролю за проведенням досліджень. Гарантією цього є наявність фахівців з відповідною менеджерською освітою та навичками управлінської діяльності в закладах охорони здоров’я, контрактних дослідницьких організаціях та підприємствах фармацевтичного сектору. Зазначене є значущім фактором, який актуалізує на цей момент часу підготовку фахівців у сфері менеджменту клінічних досліджень за новою освітньо-професійною програмою «Менеджмент клінічних досліджень».
Метою програми є підготовка висококваліфікованих професіоналів, здатних якісно виконувати ключові менеджерські функції, а саме: планування, організації, моніторингу та дотримуватися вимог етичних аспектів клінічних досліджень, а також ефективно і результативно управляти фінансовими, матеріальними й інформаційними ресурсами, проектною командою в закладах охорони здоров’я, контрактних дослідницьких організаціях та фармацевтичних підприємствах.
Конкурентними перевагами програми є унікальність і оригінальність її навчальної компоненти, вона є єдиною в Україні. Програма надає можливість реалізувати індивідуальний підхід до кожного здобувача освіти, зручний графік навчання, отримати освіту на денній формі навчання або заочно та пройти стажування і практики в місцях проведення досліджень, контрактних дослідницьких організаціях, відділах клінічних досліджень вітчизняних та закордонних фармацевтичних підприємств. Викладання навчальних дисциплін у межах програми буде здійснюватися висококваліфікованими викладачами, фахівцями галузі охорони здоров’я.
Родзинками програми слід вважати розвиток соціальних комунікацій, формування аналітичних навичок, професійно-орієнтована підготовка в сфері менеджменту клінічних досліджень, систематичний обмін практичним досвідом здобувачами та керівниками закладів охорони здоров’я, фармацевтичних підприємств та організацій.


До ваших послуг:

  • зручне розміщення навчальних корпусів, сучасні аудиторії;
  • комп’ютерні класи, мультимедійні технології навчання;
  • затишні та гостинні гуртожитки;
  • бібліотеки з читальними залами (фонд понад 1 млн. примірників);
  • центр первинної медичної допомоги;
  • сучасний фізкультурно-оздоровчий комплекс;
  • студентські кафе та їдальні з якісним харчуванням;
  • культурний центр (театри, студії, КВК).
Print Friendly