Педагогический состав

Кадровий склад кафедри менеджменту і адміністрування НФаУ

Козирєва Олена Вадимівна

IMG-2174

 Посада: завідувач кафедри менеджменту і адміністрування

 Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, доцент

 Науково-дослідна робота: Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.09.01 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика (Соціально-економічна спрямованість інноваційного розвитку  фармацевтичного підприємства, 2005).

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка (теоретичні аспекти диференціації соціально-економічного розвитку регіонів у просторовій економіці України, 2016).

Навчальні курси: Методологія наукових досліджень, проектний менеджмент, інвестиційний менеджмент, операційний менеджмент, страховий менеджмент, корпоративне управління, управління потенціалом підприємства.

Напрям наукової діяльності: Регіональна економіка, соціальна економіка і політика, потенціал і розвиток підприємств, інтелектуальний капітал.

 Освіта: Національна юридична академія ім. Я. Мудрого (1999), Харківський державний економічний університет (2000).

 Додаткова інформація:  є членом спеціалізованої вченої ради Д 64.251.01 у Науково-дослідному центрі індустріальних проблем розвитку НАН України за спеціальностями:

  • 08.00.03 – економіка та управління національним господарством;
  • 08.00.05 – розвиток продуктивних сил та регіональна економіка.

Голова Державної екзаменаційної комісії  Харківського національного університету імені  В.Н. Каразіна зі спеціальностей 075 «Маркетинг», 073 «Менеджмент».

Член циклової методичної комісії НФаУ з економічної підготовки; член Вченої ради факультету промислової фармації, управління та адміністрування НФаУ.

На кафедрі є відповідальною за: формування кадрового складу, навантаження та його розподіл; організацію, підготовку та контроль за якістю проходження практики студентами; підвищення кваліфікації викладачів; формування планів та звітів про результати роботи кафедри за навчальний рік

Наукові здобутки: Опубліковано понад 180 друкованих наукових праць. Автор 2 підручників, 5 навчальних посібників, 2 монографій, співавтор 6 монографій та 37 методичних рекомендацій.

 Відзнаки та нагороди: Почесна відзнака НФаУ «Золота книга пошани».

Контактна інформація: management@nuph.edu.ua

Ідентифікатори у наукометричних базах:

Scopus  Kozyryeva O.V. ID 57006634500

ORCID –       orcid.org/0000-0002-2014-4584

Google Scholar    https://scholar.google.com.ua/citations?user=wh2XA6wAAAAJ&hl=ru&authuser=1


Зоідзе Діана Романівна

Зоидзе Диана Романовна

Посада: к.е.н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування НФаУ.

Вчений ступінь, звання: кандидат економічних наук, доцент.

Є відповідальною за навчальну роботу кафедри.

Є куратором студентів спеціальності «Менеджмент» 6 курсу.

У 2000 р. закінчила з відзнакою Харківський державний економічний університет (ХДЕУ) за спеціальністю «Економічна теорія» і отримала кваліфікацію «економіст-викладач».

Професійна діяльність. Педагогічну діяльність почала в Харківський державній академії залізничного транспорту, де працювала на посаді асистента кафедри економічної теорії.

З 2002 р. працює в НФаУ: 2002-2005 рр. – викладач кафедри економічної теорії; 2005-2011 рр. – доцент кафедри економічної теорії; з 2011 р. і до теперішнього часу – доцент кафедри менеджменту і адміністрування.

У 2013 р. пройшла на курсах підвищення кваліфікації цикл «Основи психолого-педагогічної підготовки викладачів» та отримала відповідне посвідчення.

Науково-методична робота та наукові інтереси. В 2000 р. вступила до очної аспірантури ХДЕУ, після закінчення якої в 2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (за спеціальністю 08.09.01. — демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика) на тему «Регулювання зайнятості населення».

Наукова діяльність Зоідзе Д.Р. триває і сьогодні. До кола наукових інтересів входять питання ризик-менеджменту, антикризового управління та соціальної політики. Об’єктом наукового пошуку залишаються і відносини зайнятості на сучасному ринку праці.

Наукові здобутки: Загальна кількість друкованих праць – 60, серед них: методичних видань – 10; статей  - 17 та тез доповідей – 27.

У грудні 2012 р. під час зустрічей з ректором студенти із вдячністю назвали Зоідзе Д.Р. серед кращих викладачів НФаУ.

ORCID Diana Zoidze id0000-0002-1180-937X

Академия Google  Зоідзе Д. Р.  https://scholar.google.com/citations?user=wV4ZTBUAAAAJ&hl=ru

Контакти: 270214@ukr.net


Васильєв Станіслав Валерійович  

%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80%d1%8c%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87-211x300Посада: доцент кафедри менеджменту і адміністрування НФаУ. 

Вчений ступінь, звання: кандидат юридичних наук, доцент.

Є відповідальним за профорієнтаційну діяльність кафедри.

Є відповідальним за міжнародну діяльність кафедри.

Є відповідальним за проходження практики студентами спеціальностей «Менеджмент» та «Адміністративний менеджмент».

Є відповідальним за виховну роботу  кафедри.

Є відповідальним за дистанційну форму навчання.

Є куратором студентів спеціальності  «Менеджмент»  2 курсу.

Є відповідальним за цивільну оборону.

У 2004 р. закінчив Факультет № 1 «Юридичний» Національного університету внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство» і отримав кваліфікацію «юрист». У 2005 р. закінчив магістратуру Харківського національного університету внутрішніх справ за спеціальністю «Правоохоронна діяльність».

Професійна діяльність. Свою педагогічну діяльність почав у Харківському національному університеті внутрішніх справ під час навчання в ад’юнктурі на посаді викладача кафедри теорії та історії держави і права за сумісництво. Працював у Кіровоградському юридичному інституті ХНУВС, Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди, Харківському соціально-економічному інституті, Харківському інституті Міжрегіональної академії управління персоналом на посадах старшого викладача і доцента.

У НФаУ Васильєв С.В. працює з 2010 року на посаді доцента кафедри менеджменту і адміністрування.

У 2011 р. закінчив курси підвищення кваліфікації «Основи педагогічної майстерності» та отримав відповідне свідоцтво (НФаУ).

Науково-методична робота та наукові інтереси. Кандидатську дисертацію на тему «Правовий статус працівників міліції УСРР у 20-х роках ХХ ст.» захистив у 2008 р. у спеціалізованій вченій раді ХНУВС (спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень).

На сьогодні Васильєв С.В. продовжує займатися науковою діяльністю. Сферою його наукових інтересів є нормативно-правове регулювання управління аптечними закладами в українських землях Російської імперії у ХІХ ст.

Наукові здобутки: Загальна кількість праць — 69, з яких навчальних посібників — 5, методичних рекомендацій — 4, статей у фахових виданнях — 15, тез доповідей — 45.

ORCID Stanislav Vasiliev ID 0000-0002-4700-3458

Академия Google   Васильєв Станіслав Валерійович https://scholar.google.com/citations?user=MbLopqwAAAAJ&hl=ru

Контакти:  stas.vasilev.83@ukr.net


Демченко Наталія Володимирівна

20160902_133427_4Посада: доцент кафедри менеджменту і адміністрування НФаУ. 

Вчений ступінь, звання: кандидат економічних наук, доцент.

Є відповідальною за сайт кафедри. 

Є відповідальною за оновлення інформації на загальноуніверситетському сайті.

Є відповідальною за google календар.

Є відповідальним за СУЯ.

Є куратором студентів спеціальності «Менеджмент» курсу.

У 2004 р. з відзнакою закінчила Харківський національний автомобільно-дорожній університет за спеціальністю «Економіка підприємства» і отримала кваліфікацію «економіст».

Професійна діяльність. Педагогічну діяльність почала з 2005 р. у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті на посаді асистента кафедри економіки підприємства. В НФаУ працює з 2013 р.: 2013-2014 рр. — на посаді викладача кафедри управління та економіки підприємства, 2014-2016 рр. — доцента,  з 2016 р. – доцент кафедри менеджменту і адміністрування.

У 2012 р. пройшла курси підвищення кваліфікації у Харківському національному економічному університеті та отримала відповідне свідоцтво. 

У 2014 р.  отримала  сертифікат, який підтверджує те, що вона вільне володіє та має право викладати англійською мовою.

У 2017 р. отримала сертифікат , який підтверджує володіння технологіями дистанційного начання «Інформаційні та комунікативні технології дистанційного навчання: Е-тьютор».

Науково-методична робота та наукові інтереси. В 2007 р. вступила до аспірантури ХНУ імені В.Н. Каразіна, після закінчення якої в 2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (за спеціальністю 08.00.01. – економічна теорія та історія економічної думки) на тему «Екологічна складова суспільного відтворення в умовах глобалізації». В 2014 р. отримала вчене звання доцента. Продовжує займатися науковою діяльністю, сферою її наукових інтересів є питання економічного розвитку в умовах глобалізації, ризик- менеджменту та екологічного менеджменту .

Наукові здобутки: загальна кількість друкованих праць – понад 60, серед них: монографій — 2, навчальних посібників — 3, методичних рекомендацій – 10; статей — 47, з них  у Scopus — 5, тез доповідей – 34.

Scopus Demchenko, Nataliya V. ID: 36068984600

ORCHID  Demchenko Nataliya   Id 0000-0001-5915-0087

SCIENCE INDEX  Демченко Наталья Владимировна SPIN-код: 2834-5065

Академия Google  https://scholar.google.ru/citations?user=yZ-5DxgAAAAJ&hl=ru

Контакти: demchenata@ukr.net


Попова Ірина Анатоліївна

DSC_7805obr (1)Посада: доцент кафедри менеджменту і адміністрування НФаУ. 

Вчений ступінь, звання: кандидат економічних наук, c.н.с.

Є відповідальною за  методичну роботу кафедри.

Є відповідальною за наукову роботу кафедри.

Є куратором студентів спеціальності «Адміністративний менеджмент» 6 курсу денної форми навчання.

У 2000 р. з відзнакою закінчила Донбаську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю «Економіка підприємства» і отримала кваліфікацію «економіст». 

Професійна діяльність. Трудову діяльність почала з 2001 р. Педагогічну діяльність почала з 2002 р. Працювала в Донбаській державній академії будівництва та архітектури Луганського інституту післядипломної освіти на  посаді асистента кафедри гуманітарних та економічних дисциплін, Луганській філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України на посаді вченого секретаря. В НфаУ працює з 2016р. на посаді доцента кафедри.

Науково-методична робота та наукові інтереси. В 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (за спеціальністю 08.00.07. – «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика») на  тему «Забезпечення взаємозв’язку зростання продуктивності праці  та заробітної плати на промислових підприємствах» в Інституті економіко-правових досліджень НАН України.

В 2014 р. отримала вчене звання старшого наукового співробітника. Продовжує займатися науковою діяльністю, сферою її наукових інтересів є вирішення проблеми регіональної економіки.

Наукові здобутки: Усього опубліковано 58 робіт загальним обсягом 126 д.а., з них особисто автору належить 35,85 д.а.,  серед них:   колективних монографій – 4, статей у наукових виданнях – 38, тез доповідей – 16.

ORCID Irina Popova  iD   0000-0002-9550-2075 

Академия Google Ірина Анатоліївна Попова  https://scholar.google.com/citations?user=yB7nglQAAAAJ&hl=ru

Контакти: Ira_popova_dik@gmail.ru


Чирва Юлія Євгенівна

Посада: доцент кафедри менеджменту і адміністрування НФаУ. Чирва Ю.Є. (1)

Вчений ступінь, звання: кандидат економічних наук, доцент.

Є відповідальною за наукову роботу кафедри.

Є відповідальною за студентське наукове товариство.

Є відповідальною за конференції.

Є куратором студентів спеціальності «Адміністративний менеджмент» 6 курсу вечірньої форми навчання.

У 2002 році закінчила Харківську державну академію технології та організації харчування за спеціальністю «Економіка підприємства», отримала кваліфікацію економіста та диплом магістра з відзнакою.

Професійна діяльність. Свою педагогічну діяльність розпочала у 2005 році на посаді асистента кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі Харківського державного університету харчування та торгівлі. З 2007 року працювала на посаді доцента кафедри менеджменту та військового господарства Національної академії Національної гвардії України. У НФаУ Чирва Ю.Є. працює з 2016 року на посаді доцента кафедри менеджменту і адміністрування.

Науково-методична робота та наукові інтереси. У 2006 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (за спеціальністю 08.07.05. – економіка торгівлі та послуг) на тему «Діагностика фінансової кризи підприємств роздрібної торгівлі» на кафедрі економіки підприємств харчування та торгівлі Харківського державного університету харчування та торгівлі. У 2011 році отримала вчене звання доцента.  До сфери наукових інтересів входять питання менеджменту організацій,  антикризового управління, фінансової безпеки та публічного адміністрування.

Наукові здобутки: є автором більш ніж 60 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 2 монографій, 5 навчальних посібників, 52 статей та тез доповідей.

ORCID Yuliya Chirva iD 0000-0002-2043-7782

Академия Google Чирва Юлія Євгенівна https://scholar.google.com.ua/citations?user=fLivUiQAAAAJ&hl=ru  Контакти: chirva_juliya2015@ukr.net


Страпчук Світлана Іванівна

untitledПосада: старший викладач кафедри менеджменту і адміністрування НФаУ.

Вчений ступінь, звання: кандидат економічних наук.

Є відповідальною за спеціальності «Менеджмент», «Адміністративний менеджмент».

Є заступником декана факультету промислової фармації, управління та адміністрування.

Є відповідальною за акредитацію спеціальностей «Менеджмент», «Адміністративний менеджмент».

Є куратором студентів спеціальності «Менеджмент» 1 курсу.

У 2002 році закінчила Український державний лісотехнічний університет (м. Львів) за спеціальністю “Облік і аудит”, отримала кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку і аудиту та диплом спеціаліста.

Професійна діяльність. Свою педагогічну діяльність розпочала у 2003 році на посаді викладача кафедри бухгалтерських дисциплін Лубенського лісотехнічного технікуму. З 2005 року працювала на посаді викладача кафедри економіки підприємства ПВНЗ «Харківського інституту економіки ринкових відносин та менеджменту». З 2014 року працювала на посаді старшого викладача кафедри управління персоналом і менеджменту ТОВ «Харківського інституту бізнесу і менеджменту», в 2015 році переведена на посаду доцента кафедри управління персоналом і менеджменту ХІБМ. З 2015 року працює за зовнішнім сумісництвом на посаді викладача кафедри економіки підприємства та менеджменту в Харківському національному економічному університеті ім. Семена Кузнеця.

Науково-методична робота та науковий напрям. У 2014 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (за спеціальністю 08.00.04. – економіка  та управління підприємством) на тему «Підвищення ефективності маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств» на кафедрі виробничого менеджменту та агробізнесу Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Сферою наукових досліджень є питання статистики та аналізу ринків,  управління маркетинговою діяльністю  та система оцінки її ефективності.

Наукові здобутки: є автором 39 друкованих праць, в тому числі 35 наукових статей та тез конференцій. З них після захисту (2014-2016 рр.) – 5 статей. В квітні 2016 році приймала участь в Польсько-українському молодіжному форумі в м. Познань, метою якого були питання обміну досвідом в освіті між вищими учбовими закладами Польщі та України.

ORCID Svetlana Strapcuk iD 0000-0003-2809-6633

Академия Google Страпчук Світлана Іванівна https://scholar.google.com/citations?user=KHMcSnkAAAAJ&hl=ru

Контакти: baysvetlana@gmail.com


Телепнєва Ольга Святославівна Телепнева О С 1 Посада: старший викладач кафедри менеджменту і адміністрування НФаУ.

Вчений ступінь, звання: кандидат економічних наук.

Є секретарем ДЕКа.

Є секретарем кафедри.

Є куратором студентів напряму підготовки «Менеджмент»  1 курсу.

У 2002 р. закінчила Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю «Менеджмент організацій» і отримала кваліфікацію «менеджер — економіст».

Професійна діяльність. Свою педагогічну діяльність почала у НФаУ з 2002 р., де працювала на посаді викладача кафедри економічної теорії.

З 2013 року. Телепнєва О.С. працює на посаді викладача кафедри менеджменту і адміністрування.

Науково-методична робота та наукові інтереси. Телепнєва О.С. у 2014 р. захастила кандидатську дисертацією на тему: “Управління конкурентоздатністю центрів механообробки підприємств енергомашинобудування» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Сферою її наукових інтересів є управління конкурентоздатністю механообробної виробничої системи машинобудівних підприємств та її складових: дослідження дефініцій «конкуренція» та «конкурентоздатність», розробка адекватного критерію конкурентоздатності, аналіз факторів впливу на значення цього критерію, та розробка методичного підходу щодо управління конкурентоздатністю центрів механообробки та механообробної виробничої системи в цілому.

Наукові здобутки: Загальна кількість друкованих праць – 15, серед них: методичних рекомендацій – 2; статей та тез доповідей – 12.

ORCID Olga Telepneva id 0000-0003-4052-4928

Академия Google Телепнєва Ольга Святославна  https://scholar.google.com.ua/citations?user=b3p06cAAAAAJ&hl=ru&oi=ao
Контакти: olgatelepneva86@gmail.com

ЗА СУМІСНИЦТВОМ ЗОВНІШНІМ

Липов Володимир Валентинович

Фото_ЛИПОВПосада: професор кафедри менеджменту і адміністрування НФаУ

Вчений ступінь, звання: доктор економічних наук, професор

Закінчив у 1997 р. економічний ф-т Харківського університету. З 2005 р.  –працював у Харківському економічному університеті, з 2013 р.– проф. кафедри міжнар. економіки та менеджменту зовн.-екон. діяльності ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Науково-методична робота та наукові інтереси: інституційні засади економічного розвитку, інституц. архітектоніка соц.-економічних систем, інституц. комплементар­ність та гетерогенізація економічних систем.


Марченко Ольга Сергіївна

Marchenko1

Посада: професор кафедри менеджменту і адміністрування НФаУ

Вчений ступінь, звання: доктор економічних наук, професор

Тема докторської дисертації – «Консалтингові ресурси та їх функціонування у інноваційних системах національної економіки» (2009 р.)

Науково-методична робота та наукові інтереси: економіка знань, консалтингова діяльність, зокрема юридичний консалтинг, Інтернет-економіка, нова економіка масової співпраці, нова фірма.


Овсієнко Ольга Вікторівна

%d0%be%d0%b2%d1%81Посада: доцент кафедри менеджменту і адміністрування НФаУ

Вчений ступінь, звання: кандидат економічних наук, доцент.

Тема кандидатської дисертації – «Державне регулювання енергозбереження в багатоукладній економіці» ( 2005 р.).

Науково-методична робота та наукові інтереси правова економіка, економічні передумови становлення соціальної держави в Україні.


  ЛАБОРАНТИ

Левічева Катерина Петрівна

7c587b9506292506bed1b5ce62b6aceaПосада: старший лаборант кафедри менеджменту і адміністрування НФаУ.


Юрченко Марія Вікторівна

Юрченко Мария Викторовна

Посада: старший лаборант кафедри менеджменту і адміністрування НФаУ.

Є технічним секретарем ДЕКа.

Є відповідальною за облік посадових інструкцій.

Є матеріально-відповідальною особою.

Є відповідальною за документообіг.

 

Print Friendly