Педагогічний склад

Кадровий склад кафедри менеджменту і адміністрування НФаУ

Козирєва Олена Вадимівна

IMG-2174

 Посада: завідувач кафедри менеджменту і адміністрування
Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор
Науково-дослідна робота: Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.09.01 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика (Соціально-економічна спрямованість інноваційного розвитку  фармацевтичного підприємства, 2005).
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка (теоретичні аспекти диференціації соціально-економічного розвитку регіонів у просторовій економіці України, 2016).
Навчальні курси: Методологія наукових досліджень, проектний менеджмент, інвестиційний менеджмент, операційний менеджмент, страховий менеджмент, корпоративне управління, управління потенціалом підприємства.
Напрям наукової діяльності: Регіональна економіка, соціальна економіка і політика, потенціал і розвиток підприємств, інтелектуальний капітал.
Освіта: Національна юридична академія ім. Я. Мудрого (1999), Харківський державний економічний університет (2000).
Додаткова інформація: є членом спеціалізованої вченої ради Д 64.251.01 у Науково-дослідному центрі індустріальних проблем розвитку НАН України за спеціальностями:
-08.00.03 – економіка та управління національним господарством;
-08.00.05 – розвиток продуктивних сил та регіональна економіка.
Голова Державної екзаменаційної комісії  Харківського національного університету імені  В.Н. Каразіна зі спеціальностей 075 «Маркетинг», 073 «Менеджмент».
Член циклової методичної комісії НФаУ з економічної підготовки; член Вченої ради факультету промислової фармації, управління та адміністрування НФаУ.
На кафедрі є відповідальною за: формування кадрового складу, навантаження та його розподіл; організацію, підготовку та контроль за якістю проходження практики студентами; підвищення кваліфікації викладачів; формування планів та звітів про результати роботи кафедри за навчальний рік
Наукові здобутки: Опубліковано понад 180 друкованих наукових праць. Автор 2 підручників, 5 навчальних посібників, 2 монографій, співавтор 6 монографій та 37 методичних рекомендацій.

 Відзнаки та нагороди: Почесна відзнака НФаУ «Золота книга пошани».
Контактна інформація: management@nuph.edu.ua
Ідентифікатори у наукометричних базах:
Scopus  Kozyryeva O.V. ID 57006634500
ORCID –       orcid.org/0000-0002-2014-4584
Google Scholar    https://scholar.google.com.ua/citations?user=wh2XA6wAAAAJ&hl=ru&authuser=1

Галерея докторів наук НФаУ  Козирєва Олена Вадимівна


Сумець Олександр Михайлович

cумец_-фото-590x804Посада: професор кафедри менеджменту і адміністрування, академік Академії економічних наук України.
Вчений ступінь, звання: доктор економічних наук, кандидат технічних наук.
Є відповідальним за наукову роботу кафедри
У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.10 – Експлуатація автомобільного транспорту на тему: «Прогнозування потреби в запасних частинах для агрегатів трансмісії вантажних автомобілів». У 2016 р. захистив докторську дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Логістична діяльність підприємств олієжирової галузі і оцінка її ефективності».
З 2009 по 2014 рр. за програмою «Гостьові професора» викладав навчальні дисципліни і авторські курси логістичної спрямованості в УО «Полоцький державний університет» (Республіка Білорусь). В 2012 р. нагороджений УО «Полоцький державний університет» нагрудним знаком «DOCENDO DISCІMUS» за допомогу в становленні і розвитку в Республіці Білорусь спеціальності «Логістика»; в 2014 р. Всеукраїнським об’єднанням «Країна» нагороджений медаллю «За відданість справі»; в 2018 р. Всеукраїнською громадською організацією «Звитяга» – медаллю «За вірність традиціям І ступеня».
З початку заснування в Україні спеціальності «Логістика» приймав участь в розробці концепції підготовки фахівців у сфері логістики. З 2002 р. член науково-методичної комісії МОН України в галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», секція «Логістика», а з 2011 по 2014 рр. – заступник голови підкомісії з управління логістичними системами. Приймав активну участь у створенні і подальшому розвитку Галузевого стандарту вищої освіти для підготовки бакалаврів і магістрів за спеціальністю «Логістика», в підготовці проекту Національної доктрини реформування та розвитку логістичної системи державних закупівель України. З 2016 р. член науково-методичної комісії МОН України за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність».
З 2005 по 2014 рр. науковий редактор міжнародного науково-практичного журналу «Логістика: проблеми та рішення». На цей момент часу головний редактор електронного наукового фахового видання «International Scientific E-Journal “Agricultural and Resource Economics”» і член редакційної ради міжнародного науково-практичного журналу «Логістика: проблеми та рішення».
Сферами наукових інтересів є логістика, операційний менеджмент, економічна безпека підприємств, стратегія підприємства.
Автор близько 600 наукових і методичних праць. Зокрема, одноосібно підготовлено і видано 5 підручників з грифом МОН України; 31 навчальний посібник, з яких переважна більшість підготовлено одноосібно і має гриф МОН України; 16 монографій, з яких 6 написано одноосібно; є патент і авторські свідоцтва на ряд наукових творів.

Контактна інформація: management@nuph.edu.ua


Зоідзе Діана Романівна

Зоидзе Диана Романовна

Посада: к.е.н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування НФаУ.
Вчений ступінь, звання: кандидат економічних наук, доцент.
Є відповідальною за навчальну роботу кафедри.
Є куратором студентів спеціальності «Менеджмент» 6 курсу.
У 2000 р. закінчила з відзнакою Харківський державний економічний університет (ХДЕУ) за спеціальністю «Економічна теорія» і отримала кваліфікацію «економіст-викладач».
Професійна діяльність. Педагогічну діяльність почала в Харківський державній академії залізничного транспорту, де працювала на посаді асистента кафедри економічної теорії.
З 2002 р. працює в НФаУ: 2002-2005 рр. – викладач кафедри економічної теорії; 2005-2011 рр. – доцент кафедри економічної теорії; з 2011 р. і до теперішнього часу – доцент кафедри менеджменту і адміністрування.
У 2013 р. пройшла на курсах підвищення кваліфікації цикл «Основи психолого-педагогічної підготовки викладачів» та отримала відповідне посвідчення.
Науково-методична робота та наукові інтереси. В 2000 р. вступила до очної аспірантури ХДЕУ, після закінчення якої в 2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (за спеціальністю 08.09.01. – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика) на тему «Регулювання зайнятості населення».
Наукова діяльність Зоідзе Д.Р. триває і сьогодні. До кола наукових інтересів входять питання ризик-менеджменту, антикризового управління та соціальної політики. Об’єктом наукового пошуку залишаються і відносини зайнятості на сучасному ринку праці.
Наукові здобутки: Загальна кількість друкованих праць – 60, серед них: методичних видань – 10; статей  – 17 та тез доповідей – 27.
У грудні 2012 р. під час зустрічей з ректором студенти із вдячністю назвали Зоідзе Д.Р. серед кращих викладачів НФаУ.

ORCID Diana Zoidze id0000-0002-1180-937X
Академия Google  Зоідзе Д. Р.  https://scholar.google.com/citations?user=wV4ZTBUAAAAJ&hl=ru
Контакти: 270214@ukr.net


Чирва Юлія Євгенівна

Посада: доцент кафедри менеджменту і адміністрування НФаУ.
Освіта. У 2002 році закінчила Харківську державну академію технології та організації харчування за спеціальністю “Економіка підприємства”, отримала кваліфікацію економіста та диплом магістра з відзнакою.
Професійна діяльність. Свою педагогічну діяльність розпочала у 2005 році на посаді асистента кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі Харківського державного університету харчування та торгівлі. З 2007 року працювала на посаді доцента кафедри менеджменту та військового господарства Національної академії Національної гвардії України. У НФаУ Чирва Ю.Є. працює з 2016 року на посаді доцента кафедри менеджменту і адміністрування.
Науково-методична робота та наукові інтереси. У 2006 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (за спеціальністю 08.07.05. – економіка торгівлі та послуг) на тему «Діагностика фінансової кризи підприємств роздрібної торгівлі» на кафедрі економіки підприємств харчування та торгівлі Харківського державного університету харчування та торгівлі. У 2011 році отримала вчене звання доцента.  До сфери наукових інтересів входять питання менеджменту організацій,  антикризового управління, фінансової безпеки та публічного адміністрування.
Наукові здобутки: є автором більш ніж 60 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 2 монографій, 5 навчальних посібників, 52 статей та тез доповідей.

ORCID Yuliya Chirva iD 0000-0002-2043-7782
Академия Google https://scholar.google.com.ua/citations?user=fLivUiQAAAAJ&hl=ru 
Контакти: chirva_juliya2015@ukr.net


Страпчук Світлана Іванівна

untitledПосада: доцент кафедри менеджменту і адміністрування НФаУ.
Вчений ступінь, звання: кандидат економічних наук.
Є відповідальною за спеціальності «Менеджмент».
Є заступником декана факультету промислової фармації, управління та адміністрування.
Відповідальна за акредитацію спеціальностей «Менеджмент», «Адміністративний менеджмент».
Є куратором студентів спеціальності «Менеджмент» 1 курсу.
Освіта: У 2002 році закінчила Український державний лісотехнічний університет (м. Львів) за спеціальністю “Облік і аудит”, отримала кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку і аудиту та диплом спеціаліста.
Професійна діяльність. Свою педагогічну діяльність розпочала у 2003 році на посаді викладача кафедри бухгалтерських дисциплін Лубенського лісотехнічного технікуму. З 2005 року працювала на посаді викладача кафедри економіки підприємства ПВНЗ «Харківського інституту економіки ринкових відносин та менеджменту». З 2014 року працювала на посаді старшого викладача кафедри управління персоналом і менеджменту ТОВ «Харківського інституту бізнесу і менеджменту», в 2015 році переведена на посаду доцента кафедри управління персоналом і менеджменту ХІБМ. З 2015 року працює за зовнішнім сумісництвом на посаді викладача кафедри економіки підприємства та менеджменту в Харківському національному економічному університеті ім. Семена Кузнеця.
Науково-методична робота та науковий напрям. У 2014 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (за спеціальністю 08.00.04. – економіка  та управління підприємством) на тему «Підвищення ефективності маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств» на кафедрі виробничого менеджменту та агробізнесу Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Сферою наукових досліджень є питання статистики та аналізу ринків,  управління маркетинговою діяльністю  та система оцінки її ефективності.
Наукові здобутки: є автором 39 друкованих праць, в тому числі 35 наукових статей та тез конференцій. З них після захисту (2014-2016 рр.) – 5 статей. 
Додаткова інформація: В квітні 2016 році приймала участь в Польсько-українському молодіжному форумі в м. Познань, метою якого були питання обміну досвідом в освіті між вищими учбовими закладами Польщі та України.

ORCID Svetlana Strapcuk iD 0000-0003-2809-6633
Академия Google Страпчук Світлана Іванівна
https://scholar.google.com/citations?user=KHMcSnkAAAAJ&hl=ru
Контакти: baysvetlana@gmail.com


Коляда Тетяна Анатоліївна

Посада: доцент кафедри менеджменту і адміністрування.
Відповідальна за  виховну роботу та проходження практики здобувачами вищої освіти.
Вчений ступінь, звання: У 2004 році захист  дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення за темою «Диференціація правового регулювання праці за трудовим законодавством України» .
У 2011 році отримано атестат доцента.
Освіта: У 1996 році закінчила Харківський державний інститут культури  за  спеціальністю  бібліотекознавство та бібліографія. У 2000 році закінчила Університет внутрішніх справ за спеціальністю правознавство.
Навчальні курси:  Трудове право, Господарське право, Правознавство, Цивільне право, Адміністративне право, Міжнародне приватне право, Правові засади адміністративної діяльності.
Наукові здобутки: опубліковано близько 200 наукових та методичних праць. Автор 2 монографій, 5 навчальних посібників.

Контактна інформація: takolyada@ukr.net


Глєбова Наталія Володимирівна 

Посада: доцент кафедри менеджменту і адміністрування
Відповідальна за СУЯ НФаУ кафедри
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент
Науково-дослідна робота: Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 073 – Менеджмент 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» на тему «Управління інвестиційними процесами на підприємстві в умовах ризику», 2006 р.
Навчальні курси: Офісний менеджмент, Зовнішньоекономічна діяльність підприємства, Основи теорії організації, Самоменеджмент, Страховий менеджмент, управлінська інформація і комунікації .
Напрям наукової діяльності: менеджмент організацій, офісний менеджмент, управління банківськими та фінансово-кредитними установами (обліково-аналітичний аспект).
Освіта: Харківський державний економічний університет (1998 р.) за спеціальністю «Облік і аудит», диплом з відзнакою, отримала кваліфікацію економіста.
Професійна діяльність: Свою педагогічну діяльність розпочала у Харківському державному економічному університеті (з серпня 2004 р. – Харківський національний економічний університет) на посаді викладача кафедри управління виробництвом, з 2002 року викладач кафедри бухгалтерського обліку, з 2008 року працювала на посаді доцента кафедри бухгалтерського обліку і звітності. У НФаУ Глєбова Н.В. працює з 2019 року на посаді доцента кафедри менеджменту і адміністрування.
Наукові здобутки: Опубліковано понад 60 наукових та методичних праць. Автор і співавтор 1 монографії, 2-х навчальних посібників з грифом МОН України.

 Контактна інформація: management@nuph.edu.ua;
nataliia.gliebova@gmail.com


Світлична Карина Станіславівна  

Посада: доцент кафедри менеджменту і адміністрування
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат фарм. наук, доцент
Науково-дослідна робота: Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 «Технологія ліків та організація фармацевтичної справи» (Науково-практичні підходи до розробки та оцінки інтегрованої системи менеджменту на фармацевтичному підприємстві, 2011).
Навчальні курси: Стратегічний менеджмент, Корпоративне управління, Прийняття управлінських рішень, Управління якістю.
Напрям наукової діяльності:  управління та забезпечення якості, стратегічне управління, корпоративний менеджмент.
Освіта: Національний фармацевтичний університет, 2007р., спец. «Економіка підприємства», квал. – спеціаліст з економіки підприємства; Національна фармацевтична академія України, 2001р., спец. «Фармація», квал. – провізор.
Наукові здобутки: Опубліковано понад 90 друкованих  праць, з них 32 наукові статті. Автор і співавтор 1-го підручника, 3-х навчальних посібників, 15-ти методичних рекомендацій, має 4-ри авторських свідоцтва.

Контактна інформація: management@nuph.edu.ua
Ідентифікатори у наукометричних базах:
ORCID – https://orcid.org/0000-0003-0766-7513
Scopus, Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=Ko2eJxIAAAAJ&hl=ru&authuser=1


Озаровська Анастасія Вікторівна  

Посада: викладач кафедри менеджменту і адміністрування
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат наук з державного управління
Науково-дослідна робота: Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління» (Державне управління забезпеченням якості у сфері вищої освіти, 2019).
Навчальні курси: Публічне адміністрування, Управління інноваційними процесами, Податковий менеджмент, Державне та регіональне управління, Державне управління  системи охорони здоров’я.
Напрям наукової діяльності: управління та забезпечення якості, державне управління, публічне адміністрування
Освіта: Харківська національна академія міського господарства, 2011р., спец. «Управління проектами», квал. — магістр, керівник проектів і програм.
Наукові здобутки: Опубліковано понад 20 друкованих  праць.
Додаткова інформація: член громадської наукової організації «Всеукраїнська асамблея докторів наук із державного управління.

Контактна інформація: management@nuph.edu.ua
Ідентифікатори у наукометричних базах:
ORCID – https://orcid.org/0000-0001-8143-9282


Ковальова Вікторія Іванівна

Посада: к.е.н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування НФаУ.
Вчений ступінь, звання: кандидат економічних наук, доцент.
Освіта. У 2002 р. закінчила з відзнакою Харківський державний економічний університет (ХДЕУ) за спеціальністю «Економічна теорія» і отримала кваліфікацію «економіст-викладач».
Професійна діяльність. Педагогічну діяльність почала в Харьківському державному економічному університеті на посаді інженера лабораторії оцінки рівня креативності та інтелекту, далі там же на посаді старшого інспектору відділу науки та аспірантури. З 2012 року працювала на посаді доцента кафедри економіки підприємства та менеджменту Харківського національного економічного університету. У НФаУ Ковальова В.І. працює з 2019 року на посаді доцента кафедри менеджменту і адміністрування.
У 2018 р. пройшла підвищення кваліфікації. Мета підвищення кваліфікації –  освоєння теоретичних аспектів та набуття практичних навичок створення персональних навчальних систем на основі програмно-інструментальної платформи Moodle.
Науково-методична робота та наукові інтереси. В 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (за спеціальністю 08.00.04-економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Управління поведінкою персоналу виробничої організації».
Наукова діяльність Ковальової В.І. триває і сьогодні. До кола наукових інтересів входять питання управління персоналом, менеджмента організацій, оцінки та розвитку професіоналізму та компетентності персоналу, управління комунікаційним процесом в організації, проблеми створення системи управління знаннями в організації.
Наукові здобутки: Загальна кількість друкованих праць – 44, серед них: 2 монографії у співавторстві; 4 навчальних посібника у співавторстві, 9 навчально-методичних видань; 15 статей в тому числі 1 у Scopus та  14 тез доповідей.
ORCID Viktoriia Kovalova id0000-0003-1665-6971
Академия Google  КовальоваВ.І.  
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=HNRURlQAAAAJ
 Контакти: vikakova04@gmail.com

 ЗА СУМІСНИЦТВОМ ЗОВНІШНІМ

Ковальчук  Вероніка Геннадіївна  

фото для документов_MG_7365

Посада: професор кафедри менеджменту і адміністрування
Науковий ступінь, вчене звання: доктор наук з державного управління, доцент
Науково-дослідна робота: Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – Економіка, планування та організація управління народним господарством та його галузями (Оперативне управління рівнем собівартості продукції підприємства цивільної авіації, 1991).
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – Механізми державного управління (Методологічні засади державного управління регіональним розвитком в Україні, 2014)
Навчальні курси: Стратегічний менеджмент, Менеджмент організації.
Напрям наукової діяльності: : стратегічне управління, стратегія соціально-економічного розвитку регіону, стратегічний та інноваційний менеджмент. менеджмент персоналу, менеджмент організацій та адміністрування.
Освіта: Ризький Краснопрапоровий інститут інженерів цивільної авіації (1982), Харківський регіональний інститут держаного управління Національної академії державного управління при Президентові України (2005).
Додаткова інформація:  є членом спеціалізованої вченої ради Д 64.707.03 у Національному університеті цивільного захисту України за спеціальностями: 25.00.02 – механізми державного управління; 25.00.05 – державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку.
Член Державної екзаменаційної комісії  Харківського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» зі спеціальністю  073 «Менеджмент».
Наукові здобутки: Опубліковано понад 100 друкованих наукових праць. Автор, 1 монографії, співавтор 5 монографій, 2 навчальних посібників та 5 методичних рекомендацій.

Контактна інформація: management@nuph.edu.ua
Ідентифікатори у наукометричних базах:
ORCID – orcid.org/0000-0001-5321-8300
Scopus, Google Scholar –https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=LWMLhcAAAAAJ


Грузіна Інна Анатоліївна

Грузіна_Інна_АнатоліївнаПосада: доцент кафедри менеджменту і адміністрування
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних  наук, доцент
Науково-дослідна робота: Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика (Організація прийняття рішень з мотивації праці персоналу підприємства, 2004).
Навчальні курси: Офісний менеджмент, Ситуаційний менеджмент, Основи теорії організації.
Напрям наукової діяльності: менеджмент, ситуаційний менеджмент, теорія організації, дослідження умов ефективної організації діяльності організації,  оцінка впливу факторів мікро- та макросередовища на діяльність організації.
Освіта: Харківський державний економічний університет (2001), спеціальністю «Менеджмент  організацій».
Наукові здобутки: Опубліковано понад 50 друкованих наукових праць. Співавтор 4 монографій, 17 методичних рекомендацій.

Контактна інформація: management@nuph.edu.ua
Ідентифікатори у наукометричних базах:
ORCID – orcid.org/0000-0001-5321-8300       
Google Scholar –https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=LWMLhcAAAAAJ  


Овсієнко Ольга Вікторівна

%d0%be%d0%b2%d1%81Посада: доцент кафедри менеджменту і адміністрування НФаУ

Вчений ступінь, звання: кандидат економічних наук, доцент.
Тема кандидатської дисертації – «Державне регулювання енергозбереження в багатоукладній економіці» ( 2005 р.).

Науково-методична робота та наукові інтереси:
  правова економіка, економічні передумови становлення соціальної держави в Україні.


  ЛАБОРАНТИ

Коваль Наталія Володимирівна

  Посада: старший лаборант кафедри менеджменту і адміністрування НФаУ.

 Технічний секретар ДЕКа, відповідальна за облік посадових інструкцій.

Є матеріально-відповідальною особою.

 Відповідальна за документообіг.

Print Friendly