Научные публикации

Професорсько-викладацький склад кафедри  активно займається науковими дослідженнями за колективною та індивідуальними темами, підвищуючи рівень ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання із урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку. Наукові публікації представлено в накометричних базах.  

mqdefaulthttps://scholar.google.com.ua/citations?user=7EuGcSMAAAAJ&hl=uk


Наукові публікації кафедри за період 2013-2016 рр.:

доц., к.е.н. Носик О. М.

Індивідуальна монографія: 

 1. Носик О. М. Людський капітал інноваційного розвитку: економічні основи відтворення : монографія / О. М. Носик. – Х.: Вид-во «Точка», 2016. – 490 с.

 Розділи в колективних монографіях: 

 1. Яременко О. Л., Носик О. М. Соціально-економічна організація знань: сутність та роль у накопиченні людського капіталу в Україні // «Економіка XXI сторіччя: проблеми та шляхи їх вирішення» : монографія / за заг. ред. Г. О. Дорошенко, М. С. Пашкевич; М-во освіти і науки України; Харк. ін-т фінансів; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – 394 с. – Розділ 1. – С. 7-14. (0,5 д.а.).
 2. Носик О. М. Людський капітал підприємства як пріоритетний ресурс інноваційної діяльності // «Инновационные подходы к развитию предприятий, отраслей, комплексов». В 2 книгах. К 2.: монография / [авт. кол. : Верхотуров А. Д., Макиенко В. М., Угляница А. В. и др.]. – Одесса: Куприенко СВ, 2015 – 209 с. : ил., табл. – Книга 2. – С. 129-144. (1,0 д.а.).
 3. Історія створення та розвитку кафедри менеджменту і адміністрування Національного фармацевтичного університету : монографія / уклад. Р. В. Сагайдак-Нікітюк, С. В. Васильєв, А. Б. Гончаров, Д. Р. Зоідзе, А. В. Кайдалова, В. О. Могилко, С. Г. Мороз, О. М. Носик, О. С. Телепнєва. – Х.: Вид-во ТОВ «Смугаста типографія», 2015. – 208 с. 

Статті у фахових виданнях: 

 1. Носик О. М. Категорії людського капіталу і вартості робочої сили: історико-генетичний зв’язок / О. М. Носик // Вісник Нац. ун-ту «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право. – 2013. – № 4 (15). – С. 135-148. (0,5 д.а.).
 2. Носик, О. М. Інноваційна дисфункція української економіки: до визначення поняття [Текст] / Олена Миколаївна Носик // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”. – 2013. – Т. 14. – № 1. – С. 111-117. (0,5 д.а.). Видання включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar, ResearchBible, WorldCat, Windows Live Academic, Open Academic Journals Index, CiteFactor.
 3. Носик О. М. Теорія продуктивних сил Ф. Ліста і концепція людського капіталу: категоріальний зв’язок / О. М. Носик // Вісник Нац. ун-ту «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право. – 2014. – № 1 (16). – С. 85-93 (0,5 д.а.) Видання включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar.
 4. Носик Е. Н. Эволюция концепции человеческого капитала в контексте моделей развития науки / Е. Н. Носик // Экономика и современный менеджмент: теория и практика / Сб. ст. по материалам ХХХIV межд. науч.-практ. конф. – №2 (34). – Новосибирск: Изд. «СибАК», 2014. – 246 с. – С. 53-57. (0,3 д.а.). Видання включено до міжнародної наукометричної бази Російський індекс наукового цитування (РИНЦ).
 5. Носик О. М. Науково-дослідна програма людського капіталу: становлення та структура / О. М. Носик // Вісник Нац. ун-ту «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право. – 2014. – № 2 (17). – С. 100-108. (0,5 д.а.) Видання включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar.
 6. Носик О. М. Теоретичні підходи до визначення змісту соціально-інноваційної моделі економічного розвитку / О. М. Носик // Бізнес Інформ, 2014. – № 4 (435). – С. 59-64. (0,5 д.а.). Видання включено до міжнародних наукометричних баз Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Research Papers in Economics (США), Російський індекс наукового цитування (Росія), Index Copernicus (Польща), Directory of Open Access Journals, CiteFactor (США), Academic Journals Database (Швейцарія), Scientific Indexing Services, Advanced Science Index, Open Academic Journals Index, GetInfo (Німеччина), BASE (Німеччина), InfoBase Index, OpenAIRE (Європейський Союз), WorldCat, SUNCAT Union Catalogue (Велика Британія), COPAC Union Catalogue (Велика Британія), Соціонет (Росія), Open Access Library, J-Gate (Індія), Академия Google (США), Research Bible (Японія).
 7. Носик О. М. Функції людського капіталу як чинника інноваційного розвитку економіки / О. М. Носик // Вісник Одеського нац. ун-ту: Серія: Економіка. – 2014. – Т. 19. – № 2/1. – С. 35-39. (0,5 д.а.).
 8. Носик О. М. Структурно-функціональні характеристики людського капіталу / О. М. Носик // Науковий вісник Херсонського держ. ун-ту. Серія «Економічні науки». – 2014. – Вип. 6. – Ч. 1. – С. 23-26. (0,5 д.а.).
 9. Носик, О. М. Специфічна технологічна пауза як чинник інноваційної дисфункції економіки України [Текст] / Олена Миколаївна Носик // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2014. – Том 16. – № 1. – 293 с. – С. 100-106. – ISSN 1993-0259. – ISSN 2219-4649. (0,5 д.а.). Видання включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar, ResearchBible, WorldCat, Windows Live Academic, Open Academic Journals Index, CiteFactor.
 10. Носик О. М. Форми людського капіталу: головні підходи до визначення / О. М. Носик // Вісник Нац. ун-ту «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право. – 2014. – № 3 (18). – С. 149-159 (0,5 д.а.) Видання включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar.
 11. Носик Е. Н. Социально-инновационная модель экономического развития: к определению содержания / Е. Н. Носик // Экономика и современный менеджмент: теория и практика / Сб. ст. по материалам XLII межд. науч.-практ. конф., №10 (42). Новосибирск: Изд. «СибАК», 2014. – 144 с. – С. 48-52. (0,5 д.а.) Видання включено до міжнародної наукометричної бази Російський індекс наукового цитування (РИНЦ).
 12. Яременко О. Л., Носик О. М. Соціально-економічна організація знань: сутність і роль у формуванні людського капіталу // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2014. – № 1096. – вип. 87. Серія «Економічна». – С. 26-32.
 13. Nosyk E. N. The reproduction of human capital in the aspect of the cyclical approach // French Journal of Science and Education, Paris, 2014, № 2. – P. 375-381 (0,5 д.а.). Видання включено до міжнародних наукометричних баз SciVerse Scopus, Російський індекс наукового цитування (РИНЦ).
 14. Olena M. Nosyk The function of capital formation of subjects of human capital investment: the framework of economic choice // Актуальні проблеми економіки [Текст] : наук. екон. журн. / ВНЗ «Національна академія управління» ; ред. М. М. Єрмошенко. – К., 2015, №2 (164) 2015 – c. 508 – С. 60-66. – ISSN 1993-6788. (0,6 д.а.). Видання включено до міжнародних наукометричних баз SciVerse Scopus, Index Copernicus, EBSCOhost, Ulrich’s Periodicals Directory, EconLit, Cabell’s Directories, ABI/Inform (by ProQuest).
 15. Носик О. М. Інвестиції у людський капітал: головні особливості та чинники вибору // Економічна теорія та право. Збірник наукових праць. Нац. ун-т «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого». 2015. – № 1(20). – С. 120-130. (0,5 д.а.) Видання включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar.
 16. Носик, О. М. Втрати національного людського капіталу в Україні: теоретичні підходи до визначення кількісних і якісних показників [Текст] / Олена Миколаївна Носик // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. – Том 20. – 319 с. – С. 53-59. (0,5 д.а.). Видання включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar, ResearchBible, WorldCat, Windows Live Academic, Open Academic Journals Index, CiteFactor.
 17. Носик О. М. Деструктивні трансформації людського капіталу в Україні: інвестиційний аспект / О. М. Носик // Бізнес Інформ, 2015. – № 7 (450). – С. 113-118. (0,5 д.а.). Видання включено до міжнародних наукометричних баз Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Research Papers in Economics (США), Російський індекс наукового цитування (Росія), Index Copernicus (Польща), Directory of Open Access Journals, CiteFactor (США), Academic Journals Database (Швейцарія), Scientific Indexing Services, Advanced Science Index, Open Academic Journals Index, GetInfo (Німеччина), BASE (Німеччина), InfoBase Index, OpenAIRE (Європейський Союз), WorldCat, SUNCAT Union Catalogue (Велика Британія), COPAC Union Catalogue (Велика Британія), Соціонет (Росія), Open Access Library, J-Gate (Індія), Академия Google (США), Research Bible (Японія).
 18. Носик О. М. Непрацюючий капітал в України: зміст та наслідки / О. М. Носик // Економічна теорія та право. Збірник наукових праць. Нац. ун-т «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого». – 2015. – № 3 (22). – С. 36-45. (0,5 д.а.) Видання включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar.
 19. Носик О. М. Інвестиційні партнерства в сфері відтворення людського капіталу: економічні та правові засади // Економічна теорія та право. Збірник наукових праць. Нац. ун-т «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого». 2015. – № 4 (23). – С. 42-55. (0,5 д.а.) Видання включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar.
 20. Nosyk O.M. Reproduction of human capital as a polycyclic process / O.M. Nosyk // Економічна теорія та право. Збірник наукових праць. Нац. ун-т «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого». – 2016. – № 1(24). – С. 37-45 (0,5 д.а.) Видання включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar.
 21. Носик О. М. Соціогуманітарний вектор відтворення людського капіталу інноваційного розвитку // Науковий вісник Херсонського держ. ун-ту. Серія «Економічні науки». – 2016. – Вип. 16. – Ч. 2. – С. 17-20. (0,5 д.а.).
 22. Носик О. М. Синергетика інвестицій у людський капітал / О. М. Носик // Збірник наукових праць. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного ун-ту: Серія: Економіка і менеджмент. – 2016. – Вип. 16. – С. 19-22. (0,5 д.а.).
 23. Носик О. М. Транснаціоналізація людського капіталу: напрями та загрози / О. М. Носик // Науковий вісник Ужгородського національного ун-ту: Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016. Вип. 6. – Ч. 2. – С. 125-128. (0,5 д.а.).
 24. Носик О. М. Інноваційний розвиток та його особливості в умовах постіндустріальних суспільних трансформацій / О. М. Носик // Вісник Одеського нац. ун-ту: Серія: Економіка. – 2016. – Т. 21. – Вип. 1. – С. 16-20. (0,5 д.а.).
 25. Носик О. М. Інноваційний тип відтворення людського капіталу: критерії визначення / О. М. Носик // Електронне наукове видання. Науковий журнал «Глобальні та національні проблеми економіки». – 2016. – Вип. 10. – С. 29-33. (0,5 д.а.).
 26. Носик О. М. Відкриті інноваційні системи: головні характеристики і напрями інтернаціоналізації // Вісник Дніпропетровського ун-ту. Серія «Менеджмент інновацій». – 2016. – Вип. 6. – С. 103-113. (0,5 д.а.). Видання включено до міжнародних наукометричних баз Vernadsky National Library, Google Scholar, ResearchBib, Citefactor, Advanced Science Index, Polska Bibliografia Naukowa, Turkegitimindeksi.com, SINDEXS, MPRA, EconBiz, EconBib (Economics Bibliography) index, PROQuest, DRJI (Directory of Research Journals Indexing), Journalindex — international multidisciplinary journal indexing system, Українські наукові журнали, Elektronisch Zeitschriftenbibliothek, Vsenauki.ru, MIAR, IndexCopernicus, Universal Impact Factor, AcademicKeys.

 Статті в інших наукових виданнях: 

 1. Носик Е. Н. Социализация экономики как взаимосвязь социальной и экономической составляющих общественного развития / Е. Н. Носик // Современный научный вестник / Серия: Экономические науки. – 2013. – № 26 (165). – С. 37-42. (Российский научный журнал, г. Белгород). (0,5 д.а.).
 2. Носик О. М. Характеристика впливу оточуючого середовища на логістичну систему / Носик О. М., Журавський В. О. // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: збірник наукових статей ІV Міжн. наук.-практ. Internet-конф. (м. Харків, 24-25 березня 2016 р.) / ред. кол. : В.В. Малий, М.М. Слободянюк, А.Б. Ольховська та ін. – Харків. : НФаУ, 2016. – 659 с. – С. 173-175. (0,15 д.а.). 

Матеріали й тези наукових конференцій: 

 1. Носик О. М. Вартість робочої сили як вихідна клітинка змісту людського капіталу / О. М. Носик // Материали за IX Международна научна практична конференція «Научният потенціал на света — 2013» (г. София, 17-25 септембри, 2013.). – Том 4. – София «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2013. – С. 45-47. (0,2 д.а.).
 2. Носик О. М., Володін А. Д. Організаційні форми міжнародного маркетингу в Україні // «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку»: Матеріали ІІ наук.-практ. конф. (1 листопада 2013 р.): Збірник. – Х.: – 2013. – 204 с. – С. 34. (0,1 д.а.).
 3. Носик О. М., Кошиленко К. Ю. Стратегічний менеджмент: теоретичні основи // «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку» : Матеріали ІІ наук.-практ. конф. (1 листопада 2013 р.): Збірник. – Х.: – 2013. – 204 с. – С. 90. (0,1 д.а.).
 4. Носик О. М., Піддубна О. В. Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку: логістика // «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку»: Матеріали ІІ наук.-практ. конф. (1 листопада 2013 р.): Збірник. – Х.: – 2013. – 204 с. – С. 148. (0,1 д.а.).
 5. Носик О. М. Головні ознаки інноваційної дисфункції в Україні / Носик О. М. // Матеріали міжн. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми економіки України: тенденції, ризики, стимули» (Дніпропетровськ, 8-9 листопада 2013 р.). НГУ. – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – 212 с. – С. 42-44. (0,2 д.а.).
 6. Носик О. М. Дисфункції соціальної відповідальності українського бізнесу: сутність, показники та види / О. М. Носик // Матеріали І Міжн. наук.‐практ. конф. «Політика корпоративної соціальної відповідальності в контексті сталого соціально-економічного розвитку» (Донецьк, 5-6 грудня 2013 р.) / Донецький державний університет управління. – Донецьк: ДонДУУ, 2013. – 303 с. – С. 177-179. (0,2 д.а.).
 7. Носик О. М. Дисфункціональний стан інноваційної діяльності в Україні: вимір та наслідки / О. М. Носик // Інвестиційні та інноваційні пріоритети діяльності економічних суб’єктів: збірник тез наукових робіт учасників Міжн. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 6-7 грудня 2013 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». У 3-х частинах. – О.: ЦЕДР, 2013. – Ч. 1. – 120 с. – С. 16-18. (0,2 д.а.).
 8. Носик О. М. Фінансова складова інноваційного потенціалу підприємства: структура, джерела, ефективність / О. М. Носик // Вектори розвитку фінансового потенціалу суб’єктів господарювання: Матеріали міжн. наук.-практ. конф. (1-5 лютого 2014 р., м. Харків). / Відп. ред. Глущенко В. В. – Х. : ХНУ імені Каразіна, – 2014. – С. 21-23. (0,2 д.а.).
 9. Носик Е. Н., Первунина Т. О. Проблематика современного менеджмента на примере Европы и Японии // «Сучасний менеджмент: проблеми та перспективи» : Збірник тез доповідей міжн. наук.-практ. конф. молодих вчених (18 березня 2014 р.): Збірник. – Х.: – 2014. – 256 с. – С. 27-29. (0,2 д.а.).
 10. Носик О. М., Піддубна А. В. Проблеми менеджменту в умовах кризи // «Сучасний менеджмент: проблеми та перспективи» : Збірник тез доповідей міжн. наук.-практ. конф. молодих вчених (18 березня 2014 р.): Збірник. – Х.: – 2014. – 256 с. – С. 88-89. (0,2 д.а.).
 11. Носик О. М. Соціально-інноваційна модель економічного розвитку: до визначення поняття / О. М. Носик // Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економіки: збірник матеріалів Міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 4-5 квітня 2014 р.). У 4-х частинах. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2014. – Ч. 4. – 112 с. – С. 91-92. (0,2 д.а.).
 12. Васильев С. В., Носик О. М., Мороз С. Г., Могилко В. О. Сутність і значення навч. практики «Вступ до фаху» для студ. напряму підгот. «Менеджмент» // Актуальні питання практичної підготовки студентів НФаУ в Україні та за кордоном : матер. наук.-практ. конф. за підсумками практики студ. НфаУ (10 квітня 2014 р., м. Харків). – Х. : НфаУ, 2014. – 116 с. – (Серія «Наука»). – С. 62-65. (0,2 д.а.).
 13. Носик О. М. Людський капітал: нематеріальна природа та функції в економіці знань / О. М. Носик // “Science engineering and economic paradigm of modern society” (Bazel, Switzerland, june 25, 2014) The International Scientific and Practical Congress of Economists and Lawyers “The genesis of genius”, professional scientific publication, – ed. dep.: Geneva (Switzerland), Minsk (Republic of Belarus), Odessa (Ukraine), St. Petersburg (Russian Federation), 2014. – Vol-1, p. 254 – С. 41-44. (0,2 д.а.). Видання включено до міжнародної наукометричної бази Російський індекс наукового цитування (РИНЦ).
 14. Катрич І. В., Носик О. М. Актуальність малого та середнього бізнесу в Україні // «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку»: Матеріали ІІІ наук.-практ. конф. (4 листопада 2014 р.): Збірник. – Х.: ФОП Шейніна О. В. – 2014. – 449 с. – С. 147-148 (0,1 д.а.).
 15. Коваленко А. М., Носик О. М. Визначення комунікаційної складової в управлінської діяльності в системі менеджменту // «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку»: Матеріали ІІІ наук.-практ. конф. (4 листопада 2014 р.): Збірник. – Х.: ФОП Шейніна О. В. – 2014. – 449 с. – С. 162-164 (0,1 д.а.).
 16. Нещенко С. А., Носик Е. Н. Управление затратами как фактор повышения экономических результатов деятельности предприятия // «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку»: Матеріали ІІІ наук.-практ. конф. (4 листопада 2014 р.): Збірник. – Х.: ФОП Шейніна О. В. – 2014. – 449 с. – С. 266-267 (0,1 д.а.).
 17. Носик О. М. Інноваційний занепад економіки України // «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку»: Матеріали ІІІ наук.-практ. конф. (4 листопада 2014 р.): Збірник. – Х.: ФОП Шейніна О. В. – 2014. – 449 с. – С. 275-276 (0,1 д.а.).
 18. Нещенко С. О., Носик О. М. Удосконалення управління витратами на фармацевтичному підприємстві // «Соціально-економічні підсумки 2014 року: реалії та перспективи»: матеріали Міжн. наук.-практ. конф. (Львів, 26-27 грудня 2014 р.) / ГО «Львівська економічна фундація». У 3-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2014. – Ч. 3. – 144 с. – С. 16-19 (0,2 д.а.).
 19.  Слєсарева О. С., Носик О. М. Науково-практичні засади формування конкурентної стратегії фармацевтичного підприємства // «Прогнозування соціально-економічного розвитку національної економіки»: матеріали Міжн. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 26-27 грудня 2014 р.). У 3-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2014. – Ч. 2. – 124 с. – С. 27-30 (0,2 д.а.).
 20. Носик О. М. Людський капітал інноваційної діяльності: поняття та головні характеристики // «Розвиток нової економічної системи на світовому, державному та регіональному рівнях»: матеріали Міжн. наук.-практ. конф. (Львів, 30-31 січня 2015 р.): ГО «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2015. – Ч. 1. – 140 с. – С. 17-18 (0,1 д.а.).
 21. Носик О. М. До визначення категорії втрат людського капіталу // «Зовнішні та внутрішні фактори впливу на економічну систему країн»: збірник матеріалів Міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 30-31 січня 2015 р.). У 2-х частинах. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2015. – Ч. 1. – 104 с. – С. 17-19 (0,1 д.а.).
 22.  Носик О. М. Деструкція людського капіталу: сутність, види / О. М. Носик // “Scientific achievements 2015” (Vienna, Austria, 20 February 2015) The International Scientific and Practical Congress, Publishing Center of The International Scientific Association “Science & Genesis”, Prague, Czech Republic, 2015, Volume 2, p. 214 – С. 92-94. (0,2 д.а.). Видання включено до міжнародної наукометричної бази Російський індекс наукового цитування (РИНЦ).
 23. Васильєв С. В., Гончаров А. Б., Носик О. М. Особливості проходження переддипломної практики студентами спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» заочної форми навчання // «Актуальні питання практичної підготовки студентів НФаУ в Україні та за кордоном» : матер. наук.-практ. конф. з практики студ. НФаУ та коледжу НФаУ (16 квітня 2015 р., м. Харків). – Х. : НФаУ, 2015. – 112 с. – (Серія «Наука») – С. 39-41 (0,1 д.а.).
 24. Носик О. М., Таран К. А. Підходи до визначення дефініції «організаційно-економічний механізм управління підприємством» // Materiály XI mezinárodní vědecko-praktická konference «Efektivní nástroje moderních věd – 2015». (Praha, 31 dubna-05 května 2015 roku) – Díl 5. Ekonomické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – 88 stran – 28-30 С. (0,1 д.а.).
 25. Таран К. А., Носик О. М. Напрямки вдосконалення кадрового розвитку підприємства // «Актуальные проблемы и тенденции развития экономики»: зб. матер. Междун. науч.-практ. конф. (г. Симферополь, 8 мая 2015 г.) / Научное объединение «Economics». – Симферополь: НО «Economics», 2015. – 124 с. – С. 112-115. (0,1 д.а.).
 26. Носик О. М., Таран К. А. Методика комплексної оцінки розвитку підприємства // «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості»: тези доповідей III Міжн. наук.-практ. конф. (м. Львів, 14-16 травня 2015 р.) – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2015. – 694 с. – С. 532-533 (0,1 д.а.).
 27.  Носик О. М. Соціогуманітарні чинники відтворення людського капіталу / О. М. Носик // Науково-економічний розвиток: менеджмент, фінанси та аудит: збірник матеріалів Міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 24-25 липня 2015 р.). У 2-х частинах. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2015. – Ч. 1. – 120 с. – С. 10-12. (0,15 д.а.).
 28. Носик О. М. Вплив корпоративної культури на ефективність функціонування підприємства / О. М. Носик, Г. Д. Буніна // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку: матеріали доповідей ІV наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Харків, 3 листопада 2015 р.): збірник. – Х., 2015. – С. 22-23.
 29. Носик О. М. Створення та розвиток на підприємстві ефективної логістичної системи / О. М. Носик, В. О. Журавський // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку: матеріали доповідей ІV наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Харків, 3 листопада 2015 р.): збірник. – Х., 2015. – С. 118-120.
 30. Носик О. М. Сучасні тенденції розвитку банківської системи в Україні / О. М. Носик, В. О. Загоруйко // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку: матеріали доповідей ІV наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Харків, 3 листопада 2015 р.): збірник. – Х., 2015. – С. 271-272.
 31. Носик О. М. Удосконалення роботи служби управління персоналом підприємства / О. М. Носик, В. А. Чаплигіна // Сучасні концепції управління економічним розвитком країни : збірник тез наукових робіт учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 22-23 січня 2016 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». У 2-х ч. – О.: ЦЕДР, 2016. – Ч. 2. – 144 с. – С. 39-41. (0,2 д.а.).
 32. Носик О. М. Інвестиційне партнерство як модель відтворення людського капіталу / О. М. Носик // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing – 348 pages. – С. 167-170. (0,25 д.а.).
 33. Носик О. М. Міжнародні стандарти корпоративного управління / Носик О. М., Буніна Г. Д. // Фармацевтична наука та практика : проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. / ред. кол. : О. Ф. Пімінов та ін. – Х. : НФаУ, 2016. – 372 с. – С. 210-211. (0,1 д.а.).
 34. Носик О. М. Аналіз механізмів побудови логістичної системи підприємства / Носик О. М., Журавський В. О. // Фармацевтична наука та практика : проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. / ред. кол. : О. Ф. Пімінов та ін. – Х. : НФаУ, 2016. – 372 с. – С. 212-213. (0,1 д.а.).
 35. Носик О. М. Підходи до організації структури управління персоналом на підприємствах / Носик О. М., Чаплигіна В. А. // Фармацевтична наука та практика : проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали I наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. / ред. кол. : О. Ф. Пімінов та ін. – Х. : НФаУ, 2016. – 372 с. – С. 214-215. (0,15 д.а.).
 36. Носик О. М. Суперечності відтворення людського капіталу в умовах інноваційної дисфункції національної економіки / О. М. Носик // Наукові засади розвитку знань економічної теорії: збірник тез наукових робіт учасників ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції з економічної теорії (м. Черкаси, 21-22 квітня 2016 р.). – Ч.: ЧДТУ, 2016. – 100 с. – С. 10-12. (0,15 д.а.).
 37. Носик О. М. Знаннєвий цикл відтворення індивідуального інтелектуального капіталу: зміст та стадії / О. М. Носик // International Scientific Conference Formation of Modern Economic Area: Benefits, Risks, Implementation Mechanisms: Conference Proceedings, Part IIІ, April 29, 2016. Tbilisi: SSOTU. 316 pages. – С. 137-140. (0,23 д.а.).

 

доц., к.ю.н.  Васильєв С. В.

Статті у фахових виданнях:

 1. Васильєв С.В. Нормативно-правове регулювання внутрішнього управління аптечними закладами в Українських губерніях Російської імперії у 2-й пол. ХІХ ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 3 (62)
 2. Васильев С. В. Правовое регулирование ревизий аптек в украинских землях Российской империи во 2-й половине ХІХ в. – начале ХХ в. / С. В. Васильев, В. В. Лазарев // Legea si viata. – 2015. – № 11/2. – С. 41–44
 3.  Васильєв С.В. Особливості юридичної відповідальності фармацевтичних працівників в українських губерніях Російської імперії у2-ій половині ХІХ – на початку  ХХ ст. / С. В. Васильєв // Право і суспільство. – 2015. — № 3. – С. 18–22
 4. Васильєв С.В. Соціальний захист фармацевтичних працівників в українських губерніях Російської імперії у 2-ій половині ХІХ – на початку  ХХ ст. / С. В. Васильєв // Право і суспільство. – 2016. – № 3. – С. 10–14.
 5. Васильєв С.В. Державне управління фармацевтичною діяльністю в українських губерніях Російської імперії у 2-ій половині ХІХ – на початку  ХХ ст. / С. В. Васильєв // Право і суспільство. – 2016. – № 5. – С. 73–79.

Матеріали й тези наукових конференцій: 

 1. Васильєв С.В. Управленческий опыт, полученный студентами специальности «Менеджмент организаций» в компании «СанИн Бев» во время прохождения практики/ Васильєв С.В., Кирилюк В.А.// Професійно-практична підготовка фахівців фармації та її інноваційний розвиток у форматі «НФаУ – працедавці»: матеріали конференції за підсумками практики НФаУ, 19.04.13 р. – С. 15 – 17.
 2. Васильєв С.В. Роль правових знань в діяльності менеджера / Васильєв С.В., Мар’янська С.-В. В.// Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку: тези доповідей Другої науково-практичної конференції, НФаУ, 1 листопада 2013 року. – Х., 2013. – С. 116 – 118.    
 3. Васильєв С.В. Особливості проходження стажування студентами спеціальності «Адміністративний менеджмент» / Васильєв С.В., Карамишев Д.В., Чухно І.А., Кононов І.О.// Професійно-практична підготовка фахівців фармації та її інноваційний розвиток у форматі «НФаУ – працедавці»: матеріали конференції за підсумками практики НФаУ, 19.04.13 р. – С. 31 – 33.
 4. Васильєв С. В. Особенности прохождения практики студентов направления подготовки «Менеджмент» в ПАО Полиграфическо-издательский комплекс «Десна» / Васильєв С. В., Носенко О. В. // Актуальні питання практичної підготовки студентів НфаУ в Україні та за кордоном : матер. наук.-практ. конф. за підсумками практики студ. НфаУ (10 квітня 2014 р., м. Харків). – Х. : НфаУ, 2014. – 116 с. – (Серія «Наука»). – С. 65-67.
 5. Васильєв С. В. Сутність і значення навчальної практики «Вступ до фаху» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» / Васильєв С. В., Носик О. М., Мороз С. Г., Могилко В. О. // Актуальні питання практичної підготовки студентів НФаУ в Україні та за кордоном : матер. наук.-практ. конф. за підсумками практики студ. НфаУ (10 квітня 2014 р., м. Харків). – Х. : НфаУ, 2014. – 116 с. – (Серія «Наука»). – С. 62-65.
 6. Васильєв С. В. Нормативно-правове закріплення правових обмежень, пов’язаних із проходженням служби в міліції УСРР у 20-х роках ХХ ст. // Міжнародна науково-практична конференція «Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми». – Х.: ХНУВС, 2014. с. 55 – 56.
 7. Васильєв С. В. Особливості юридичної відповідальності фармацевтичних працівників в українських губерніях Російської імперії у 2-ій половині ХІХ – на початку  ХХ ст. / С. В. Васильєв // Право і суспільство. – 2015. — № 3. – С. 18–22.
 8. Васильєв С. В. Трудове право: методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки «Менеджмент» денної та заочної форми навчання. – Х.: НФаУ, 2014. – 23 с.
 9. Васильєв С. В. Особливості правового регулювання робочого часу менеджерів в Україні / С. В. Васильєв // Тези доповідей учасників ІІІ науково-практичної конференції «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку». – С. 51–53.
 10. Васильєв С. В. Загальні засади соціального захисту в Україні / С. В. Васильєв, А. С. Семиног // Тези доповідей учасників ІІІ науково-практичної конференції «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку». – С. 54–55.
 11. Васильєв С. В. Виробничо-торгівельна діяльність фармацевтичного підприємства / С. В. Васильєв, Ю. В. Свішевський // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми економіки: нові ринки та нові напрямки розвитку», 6-7 лютого 2015 р. – С. 44–47
 12. Васильєв С. В. Особливості проходження практики студентами напряму підготовки «Менеджмент» на підприємстві «ДЗДНЦЛЗ» /  С. В. Васильєв, А. О. Шишкіна, А. А. Хачатрян // Матеріали науково-практичної конференції з практики студентів НФаУ та коледжу НФаУ «актуальні питання практичної підготовки студентів НФаУ в Україні та за кордоном». – С. 41–43
 13. Васильєв С. В. Особливості проходження переддипломної практики студентами спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» заочної форми навчання / С. В. Васильєв, А. Б. Гончаров, О. М. Носик // Матеріали науково-практичної конференції з практики студентів НФаУ та коледжу НФаУ «Актуальні питання практичної підготовки студентів НФаУ в Україні та за кордоном». – С. 39–41
 14. Васильєв С.В. специфіка трудових відносин фармацевтичних і медичних працівників / С. В. Васильєв, Н. Б. Чайка // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії», НФаУ, 12-13 листопада 2015 р. – С. 61–63
 15.  Васильєв С. В. Правове регулювання перевезень фармацевтичних вантажів / С. В. Васильєв, С. В. Векленко // Право і держава: проблеми розвитку та взаємодії у ХХІ ст. (ЗНУ, 29-30 січня 2016р.) – 2016. – С. 73–76
 16. Васильєв С. В. Особливості правового регулювання капітального будівництва у галузі охорони здоров’я / С. В. Васильєв, В. Ю. Мальцева // Перспективи та напрями розвитку сучасної юридичної науки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (КНУ, 29-30 січня 2016р.). –  С. 65–68
 17. Васильєв С. В. Господарські договори у галузі охорони здоров’я / С. В. Васильєв, В. О. Трунов // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної науки, освіти і практики: збірник наукових робіт ІV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (НФаУ, 24–25 березня 2016 р.). – С. 228–231
 18.  Васильєв С.В. Особливості припинення трудового договору із фармацевтичним працівником в українських губерніях Російської імперії у 2-ій пол. ХIХ ст. / С.В. Васильєв // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи: Матеріали наукового симпозіуму у рамках VІІІ національного з’їзду фармацевтів України, Харків, НФаУ, 15-16 вересня 2016 р. – С. 63 – 64
 19. Васильєв С.В. Вимоги до рівня освіти фармацевтичних працівників в українських землях Російської імперії у 2-ій пол. ХIХ ст. / С.В. Васильєв // Фармація ХХІ ст.: тенденції та перспективи : Матеріали  VІІІ національного з’їзду фармацевтів України, Харків, НФаУ, 13-16 вересня 2016 р. – С. 328
 20.   Васильєв С.В. Нормативно-правове регулювання роздрібної реалізації лікарських засобів в українських губерніях Російської імперії у 2-ій половині ХІХ ст. / С.В. Васильєв // Нормотворення і систематизація в праві: Матеріали ХХХV Міжнародної історико-правової конференції, Київ-Херсон, 22-25 вересня 2016 р. – С. 302 – 306
 21.   Васильєв С.В. Правовий статус фармацевтичних підприємств / С.В. Васильєв // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку : матеріали доповідей V науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Харків, 1 листопада 2016 р. – С. 13–15

 

доц., к.е.н. Зоідзе Д.Р.

Статті у фахових виданнях:

 1. Зоідзе Д.Р. Сучасний ринок праці: вивільнення найманих працівників як чинник структурної перебудови невідповідності між попитом та пропозицією / Д.Р. Зоідзе // Проблеми економіки : науковий журнал. Харків, 2013. №2. С. 59-65.
 2. Зоідзе Д.Р. Особливості ризик-менеджменту на фармацевтичних підприємствах / Д.Р. Зоідзе // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» : науковий збірник. Чернігів : Черніг. держ. технол. ун-т, 2013. №2(66). – С. 130-135.
 3. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Науково-практичні підходи до побудови холодових ланцюгів для забезпечення належної якості лікарських засобів / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, С. Г. Мороз, Д. Р. Зоідзе // Ліки України плюс : науково-практичний журнал.– Київ, 2015. – №3(24). – С. 47-51.
 4.   Зоідзе Д. Р. Основні напрямки антикризового управління на підприємствах фармацевтичної галузі / Д. Р. Зоідзе // Бізнес Інформ. – 2016. –№5. – С. 207-213.

Матеріали й тези наукових конференцій: 

 1. Зоідзе Д.Р. Аспекти сучасного підбору персоналу / В.О. Кирилюк, Д.Р. Зоідзе // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку : матеріали ІІ науково-практичної конференції (1 листопада 2013 р.). – Харків, 2013. — С. 83-85.
 2. Зоідзе Д. Р. Організація кадрового менеджменту в управлінні підприємством / Д. Р. Зоідзе, Р. Ю. Ліпатов // «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку» : Матеріали ІІІ науково-практичної конференції (4 листопада 2014 р.). – Харків, 2014. – С. 132-134.
 3. Зоідзе Д. Р. Конкурентоспроможність як важлива ланка забезпечення життєдіяльності підприємства / Д. Р. Зоідзе, Ю. О. Черкасова // «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку» : Матеріали ІІІ науково-практичної конференції (4 листопада 2014 р.). – Харків, 2014. – С. 135-137.
 4. Зоідзе Д. Р. Управління ризиками на підприємстві / Д. Р. Зоідзе, О. В. Одинець // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку : матеріали доповідей ІV наук.-практ. конф. з міжнародною участю, м. Харків, 3 лист. 2015 р. – Х., 2015. – С. 38-40.
 5. Зоідзе Д. Р. Управління підприємством в умовах кризи / Д. Р. Зоідзе, А. О. Шишкіна // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку : матеріали доповідей ІV наук.-практ. конф. з міжнародною участю, м. Харків, 3 лист. 2015 р. – Х., 2015. – С. 40-41.
 6. Зоідзе Д. Р. Соціальна політика підприємства як інструмент системи мотивації персоналу / Д. Р. Зоідзе, С. Ю. Кудряшова // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку : матеріали доповідей ІV наук.-практ. конф. з міжнародною участю, м. Харків, 3 лист. 2015 р. – Х., 2015. – С. 306-308.
 7. Зоідзе Д. Р. Організація кадрової політики на підприємстві / Д. Р. Зоідзе, А. А. Хачатрян // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку : матеріали доповідей ІV наук.-практ. конф. з міжнародною участю, м. Харків, 3 лист. 2015 р. – Х., 2015. – С. 308-309.
 8. Зоідзе Д. Р. Необхідність організації соціальної політики на фармацевтичних підприємствах / Д. Р. Зоідзе, С. Ю. Кудряшова // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., 12-13 лист., 2015 р. – Х., 2015. – С. 126-127.
 9. Зоідзе Д. Р. Особливості антикризового управління на фармацевтичних підприємствах / Д. Р. Зоідзе, А. О. Шишкіна // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., 12-13 лист., 2015 р. – Х., 2015. – С. 126-127.
 10. Зоідзе Д. Р. Застосування системи НАССР в управлінні ризиками для якості на фармацевтичних підприємствах / Д. Р. Зоідзе, О. В. Одинець // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : матеріали доповідей ІV Міжнародної наук.-практ. Internet-конференції, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х., 2016. – С. 243-245.

 

доц. к.е.н. Демченко Н.В.

 Монографії

1. Тютюнникова С.В., Демченко Н.В. Суспільне відтворення і глобалізація: еколого-економічні аспекти / С.В. Тютюнникова, Н.В. Демченко : монографія. – Х.: Видавництво ТОВ «Друкарня Мадрид», 2014. – 202 с.

2. Демченко Н.В. Конкурентоспроможність підприємства в дзеркалі соціальної відповідальності бізнесу (на прикладі фармацевтичної галузі) // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян : монографія : у 2-х т. / за ред. Г.Г. Півняка ; М-во освіти і науки України ; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – Т. 1. – 629 с. (С. 102-111)

Статті у фахових виданнях:

 1. Демченко Н.В. Конкурентоспособность национальной экономики и глобализация: теоретико-методологический аспект / Н.В.Демченко // Економіка і регіон. –№ 1(38) – 2013. – С. 38-44.
 2. Демченко Н.В. Проблеми і перспективи формування стратегії сталого розвитку в Україні / Н.В. Демченко // Сталий розвиток економіки. – № 2 – 2013. – С. 53-56.
 3. Посилкіна О.В. Методологічні і методичні аспекти оцінки конкурентоспроможності фармацевтичних підприємств / О.В. Посилкіна, Н.В. Демченко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – № 2. – 2014. – С. 26-33.
 4. Демченко Н.В. Стратегія імпортозаміщення у фармацевтичній галузі: особливості і перспективи реалізації / Н.В. Демченко // Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. – Серія «Економіка». – Т.19.– Випуск 2/2. – 2014. –  С. 56-60
 5. Сагайдак-Нікітюк Р.В.  Дослідження стану забезпечення фармацевтичної галузі фахівцями з логістики / Р.В.Сагайдак-Нікітюк, О.В. Посилкіна, Н.В. Демченко, О.В. Козирєва // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – № 5. – 2014. – С. 63-68.
 6. Демченко Н.В. Финансовые риски и дисбалансы глобализации / Н.В. Демченко // Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. – Серія «Економіка». – Т.19.– Випуск 3. – 2014. – С. 160-165
 7. Посилкіна О.В. Методичні засади впровадження системи контролінгу управління запасами фармацевтичної продукції в оптових фармацевтичних компаніях // О.В. Посилкіна, Доровський О.В., Ю. Є. Новицька, А. Г. Хромих, Н. В. Демченко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – № 5. – С. 62-69.
 8. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Організаційно-методичні засади формування та розвитку фармацевтичних кластерів // Р.В. Сагайдак-Нікітюк, Н.В. Демченко, О.В. Козирєва //  Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 9 (171). – С. 149-155.
 9. Посилкіна О.В. Науково- методичні підходи до вибору постачальників фармацевтичної продукції для оптових фармацевтичних компаній/ О.В. Посилкіна , А. Г. Лісна, Ю. Є. Новицька, Н. В. Демченко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2016. — С. 80-87.

 Статті у зарубіжних виданнях:

 1. Sahaidak-Nikitiuk R.V., Demchenko N.V. Kozyreva E.V. Information provision management of stream processes in pharmaceutical industry // Socio-economic Research Bulletin. – № 55. – Вип. 4. – 2014. – C. 36-39 
 2. Demchenko N.V. Ukrainian pharmaceutical market in context of globalization: challenges and prospects / N.V. Demchenko // News of Science and Education. – № 2(2). – 2014. – P. 11-17.
 3.  Demchenko N.V. COMPETITIVENESS ASSESSMENT METHODS: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES / N.V. Demchenko // Wirtschaft und Management: Theorie und Praxis: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel. Vol. 1 – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – P. 235-239
 4. Posylkina O.V., Khromykh A.G., Demchenko N.V. Scientific and practical approaches to the development and implementation of the integrated pharmaceutical logistics chains / / Posylkina O.V., Khromykh A.G., Demchenko N.V.// Forum scientiae oeconomia. – Volume 3. – № 2. –  2015. – P. 29-4
 5. Posylkina O.V. Relevance of the process approach implementation to prevent counterfeit medicines circulation / Posylkina O.V., Khromykh A.G., Demchenko N.V.// 4th International Scientific conference «Problems and prospects of territories’ socio-economic development», Opole, Poland, — 2015. – Р. 208-211.
 6. Demchenko N.V. Strategic partnership of Ukraine: declarations and realities // Baltic Journal of Economic Studies / N.V. Demchenko, E.V. Kozyreva. Latvia — 2015. – P. 75-80
 7. Demchenko N.V., Kozyreva E.V. Maintenance of pharmaceutical enterprise’s economic security in conditions of globalization / N.V. Demchenko, E.V. Kozyreva // Economics, Management, Law: Problems and Prospects: Collection of scientific articles. — Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom. — 2015. – 172-175.
 8. Demchenko N.V. Аctual aspects of the global economic cooperation and development / Demchenko N.V. // International scientific conference «Modern transformation of Economics and Management in the era of globalization» (January 29, Klaipeda). – Lithuania:  Baltija Publishing, 2016. – P. 20-23 

Матеріали й тези наукових конференцій: 

 1. Демченко Н.В. Мотивація студентів до проведення наукових досліджень: педагогічний аспект / Н. В. Демченко // Управління якістю підготовки фахівців: матеріали XVIII міжнародної науково-методичної конференції 18-19 квітня 2013 р. – Одеса: Одеська державна академія будівництва і архітектури. – 2013. – С. 67-68.

 2. Демченко Н.В. PR- комунікації в системі управління стратегічною конкурентоспроможністю фармацевтичних підприємств / Н. В. Демченко // Економічні механізми стимулювання соціально-економічного розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 22-23 листопада 2013 р. у 2-х частинах. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. Ч. 1 –  С.100- 103.
 3. Демченко Н.В., Болотова Т. Н. Роль информационных технологий в подготовке специалистов экономической сферы в ВУЗе / Н. В. Демченко, Т. Н. Болотова // Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки підприємства: матеріали ІІ міжнародної науково-методичної конференції 25 квітня 2013 р. – Харків: ХНАДУ. – 2013. – С.130 132.
 4. Демченко Н.В. PR- комунікації в системі управління стратегічною конкурентоспроможністю фармацевтичних підприємств / Н. В. Демченко // Економічні механізми стимулювання соціально-економічного розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 22-23 листопада 2013 р. у 2-х частинах. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. Ч. 1 –  С.100- 103.

 5. Демченко Н.В., Болотова Т. Н. Роль информационных технологий в подготовке специалистов экономической сферы в ВУЗе / Н. В. Демченко, Т. Н. Болотова // Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки підприємства: матеріали ІІ міжнародної науково-методичної конференції 25 квітня 2013 р. – Харків: ХНАДУ. – 2013. – С.130 132.

 6. Демченко Н.В. Мотивація студентів до проведення наукових досліджень: педагогічний аспект / Н. В. Демченко // Управління якістю підготовки фахівців: матеріали XVIII міжнародної науково-методичної конференції 18-19 квітня 2013 р. – Одеса: Одеська державна академія будівництва і архітектури. – 2013. – С. 67-68. 15. 
 7. Демченко Н.В., Клочкова, Д. Бизнес-планирование на фармацевтическом  предприятии в современных условиях  хозяйствования /Д. Клочкова, Н.В. Демченко// Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики:  матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Internet-конф. 27-28 берез. 2014 р., м. Харків.-Х.: Вид- во НФаУ, — 2014. — С. 112-114. 
 8. Демченко Н.В. Глобальные дисбалансы: особенности и формы проявления / Н. В. Демченко // Пошук ефективних механізмів господарювання в контексті сучасної економічної теорії: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 30-31 травня 2014 р.) / відп. за випуск д.е.н., проф. С.О. Якубовський; ОНУ імені І.І. Мечникова: Вид дім «Гельветика», 2014. – С.55-59.

 9.  Демченко Н.В. Особливості реалізації стратегії імпортозаміщення на фармацевтичному ринку України / Н. В. Демченко // Ринкові економічні механізми сталого розвитку: інноваційне та фінансове забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (9-10 травня 2014 р., м. Дніпропетровськ; Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ: Вид дім «Гельветика», 2014. – С. 33-35.

 10.  Демченко Н.В., Ольховська О.Л. Аналіз методик прогнозування банкрутства підприємств / Н. В. Демченко, О.Л. Ольховська //Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (4 листопада 2014 р.): Збірник. –Х.: ФОП Шейніна О.В. – 2014. – С.89-91.

 11. Демченко Н.В, Бабиченко О. Имидж предприятия как фактор повышения конкурентоспособности предприятия // «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики»: матер. IV мііжнарод. наук.-практ. конференції 2-3 квітня 2015 р. / ред. кол. О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова, Я.Г. Онищенко. — X.: Вид-во НФаУ, 2015.- С. 231

 12. Демченко Н.В. Научно-методические подходы повышения конкурентоспособности фармацевтического предприятия // «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики»: матер. IV міжнарод. наук.-практ. конференції 2-3 квітня 2015 р. / ред. кол. О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова, Я.Г. Онищенко. — X.: Вид-во НФаУ, 2015.  С. 233-234.

 13. Demchenko N.V. Social Problems of National security in the context of globalization // Rozwуj Gospodarki Narodowej: teoria i praktyka Materiaіy Miкdzynarodowej konferencji naukowopraktycznej, ktуra odbyіa siк w dniach 3-4 kwietnia 2015 r. w Przykarpackim Narodowym Uniwersytecie imienia V. Stefanyka w Iwano-Frankiwsku. Ternopil: Krok. – 2015. – P. 170-171

 14. Демченко Н.В., Коваленко Е.С. Особенности формирования системы антикризисного управления предприятием // Професійний  менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку»: матеріали доповідей  ІV  науково-практичної  конференції  з  міжнародною  участю  (3 листопада 2015 р.): збірник. – Х., — 2015. – С. 31-33.

 15. Демченко Н.В., Мяснікова В.П. Екологічний менеджмент в системі управління підприємством // Професійний  менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку»: матеріали доповідей  ІV  науково-практичної  конференції  з  міжнародною  участю  (3 листопада 2015 р.): збірник. – Х., — 2015. – С.53-55.

 16. Демченко Н.В. Управління стратегічною конкурентоспроможністю підприємства //Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України: Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів та студентів, присвяченої 85 річниці заснування ХНАДУ (05 листопада 2015 року). – Харків: ХНАДУ, 2015. – С. 352-353

 17. Демченко Н.В. Управління витратами в системі контролінгу / Н. В. Демченко // Стан та шляхи стабілізації фінансово-економічної системи: збірник тез наукових робіт Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Київ, 26 лютого 2016 р.) – К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2016. – С. 31-34
 18. Демченко Н.В. Кадрова політика як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства фармацевтичної галузі / Н. В. Демченко // Матеріали І науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку (24 -25 березня 2016 р.). –Х.: НФаУ. – 2016. — С. 191-192 

к.е.н. Попова І.А.

Статті у фахових виданнях:

 1. Попова І.А. Проблеми та напрями удосконалення нормативно-правового забезпечення щодо стимулювання інноваційної активності в Україні / І.А. Попова // Вісник СНУ ім. В. Даля – 2013. — № 4(193) – Ч.2 — С.  228-233.
 2. Попова І.А. Вдосконалення законодавства щодо стимулювання інноваційної активності / І.А.Попова, П.Ю. Петров // Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та управління: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 16-17 січня 2013р.. — Дніпропетровськ. — Дніпропетровськ: «Герда»,  2013. – С. 121-123.
 3. Попова І.А. Підвищення ефективності використання організацій-ного потенціалу територій/ І.А. Попова, Н.В. Шумакова // Проблемы теории и практики городского управления (экономико-правовой аспект): материалы IX Междунар. науч.-практ. конф. / [НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований  – Донецк : Изд-во «Ноулидж», 2013. – С. 64-67.
 4.  Попова І.А. Тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності України / І.А. Попова, Н. Астафова // Вісник КІБІТ. — №2(21). — 2013. – С. 4-6.
 5. Попова І.А. Регіональні особливості зовнішньоекономічної діяльності (на прикладі Луганської області) / І.А. Попова, І. Гавриліна // Вісник КІБІТ. — №2(21). — 2013. – С. 10-12.
 1. Попова І.А. Вплив транскордонного співробітництва на регіональний розвиток / І.А. Попова//Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка / Екологія. Економіка. Право. Сучасний стан та тенденції. – Спеціальний випуск № 3. – Луганськ, 2014. – 398 с. 
 2.  Попова  І.А. Єврорегіон, як форма транскордонного співробітництва/ І.А.Попова, Н.В. Комардина // Вісник КІБІТ. — №2(24). – 2014. – С.49-51.
 3. Попова І.А. Теоретичні підходи до визначення сутності «інфраструктурне забезпечення міжрегіонального співробітництва»/ І.А. Попова, Н.О. Васильчук, С.О. Бурбело // ScienceRise/ — 2015. — №5/3(10). – с. 61-67.
 4. Попова І.А. Інформаційна інфраструктура міжрегіонального співробітництва/ І.А. Попова // Економіка та право. – 2015. – №3 – С. 63-69.
 5. Попова І.А. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні/ І.А. Попова, О.В. Перепелюкова // Глобальні та національні проблеми економіки – електронне наукове видання. – Випуск №6. – 2015. – Миколаїв — с. 635-638 
 6.  Попова І.А. Інформаційна інфраструктура міжрегіоналного співроітництва/І.А. Попова//Економіка та право. – 2015. – 3(42) – С. 63-69.
 7.  Попова І.А.Модернізація інформаційної інфраструктури задля активізації міжрегіонального співробітництва / І.А. Попова, К.І. Сєрєбряк // Інвестиції:практика та досвід. -  2015. —  №2.
 8. Попова І.А. Інтеграція українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі/ І.А.Попова, І.В.Заблодська,  Н.О. Васильчук, Ю.С. Рогозян, О.В. Перепелюкова // Вісник СНУ  ім. В. Даля. — 2015. — №6(223). –С. 40-83.
 9. Попова І.А. Оцінка інформаційної інфраструктури міжрегіонального співробітництва»/ І.А. Попова //Економіка та право. Серія: Економіка. – № 2. – 2016. 

Матеріали й тези наукових конференцій: 

 1. Попова І.А. Теоретичні підходи до визначення сутності міжрегіонального та транскордонного співробітництва/ І.А. Попова // Підвищення конкурентоспроможності організаційно-економічних систем в умовах транскордонного співробітництва регіонів. Матеріали І Міжнар. Науково-практичної Інтернет конференції 28 березня 2014 року – м. Ялта. – 357 с.
 2. Попова І.А. Інформаційна складова інфраструктурного забезпечення транскордонного співробітництва/ І.А. Попова, І.В. Заблодська, К.І. Сєрєбряк // Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємства, регіону, країни: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 13-14 травня 2014 р. – Ч.ІІ. – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – С. 29-31.
 3. Popova I.A. Analiza Systemów Motywacji Pracowników Zaangażowanych w Działalność Innowacyjną /І.А.Popova, N.Vasilchuk // Wybrane problemy zarządzania zrównoważonym rozwojem / Redakcja naukowa Józef Zakrzewski. — Warszawa, 2014. — С. 108-114.
 4. Попова І.А. Роль міжреіонального співробітництва в активізації регіонального розвитку/ І.А. Попова, С.О. Бурбело // Проблеми та перспективи економіки управління. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ 19-20 грудня 2014р). – Херсон: ВД «Гельветика», 2014 – С. 64-68.
 5. Попова І.А. Система цілей транскордонного співробітництва / І.А. Попова, П.Ю. Петров, Г. Мірошниченко // Вісник КІБІТ. — №2(24). – 2014. – С. 46-48
 6. Попова І.А.Чинники впливу на розвиток інфраструктури міжрегіонального співробітництва / І.А. Попова // Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі. Матеріали ІІІ Міжнародної наук.-прак. конференції (м. Миколаїв, 30 квітня 2015р.) – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2015. – С. 165 – 168.
 7. Попова І.А. Міжрегіональне співробітництво; сутність, сфери, форми, інструменти / І.А. Попова // Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки України та її регіонів: матеріали доповідей Міжнародної наук.-прак. конференції (м. Ужгород, 8 травня 2015 р.) –Ужгород: ВД «Гельветика», 2015. -Ч.2 – С. 43-47.
 8. Попова І.А. Перспективи розвитку міжрегіонального співробітництва України з ЄС/І.А. Попова, О.В. Перепелюкова // Регіон – 2015: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 5-6 листопада 2015.). – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – С. 135-138.
 9. Попова І.А. Основні аспекти вдосконалення інфраструктурного забезпечення регіонального ринку праці / І.А. Попова, О.В. Перепелюкова // Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформації. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 15-16 жовтня 2015 р.) / ред. кол.: К. С. Шапошников [та ін.]. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 103-105.
 10. Попова І.А. «Інформаційна інфраструктура міжрегіонального співробітництва: сутність, структура / І.А. Попова // Технологія 2016: матеріали міжнар.наук.-техн.конф.,22-23 квітня 2016р., с.Сєвєродонецьк. Ч ІІ / [укл. Тарасов В.Ю.]. – Сєвєродонецьк: [Східноукр. нац.ун-т ім. В.Даля], 2016. -  С.176-179.
 11. Попова І.А. Деякі аспекти розвитку транскордонного співробітництва України/ І.А. Попова, О.В. Перепелюкова // Соціальна відповідальність: сучасні виклики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 21-22  квітня 2016р. – Краматорськ: ДДМА, 2016. — С. 177-179.

к.е.н. Чирва Ю.Є.

Статті у фахових виданнях:

 1. Чирва Ю. Є. Систематизація загроз економічним інтересам підприємства / Ю. Є. Чирва, О. М. Нестеренко // Збірка наукових статей «Аспекты прогнозирования экономического и социального развития стран». – Дніпропетровськ. : НО «Перспектива», 2013. – № 4. – С 126 – 129.
 2. Чирва Ю.Є.  Переваги та недоліки методичних підходів  до оцінки економічної безпеки підприємства / Ю.Є. Чирва, О.М.Нестеренко // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Серія «Економічні науки», 2015. — №9. – С. 180-182.
 3. Чирва Ю.Є. Систематизація методичних підходів до оцінки економічної безпеки підприємства / Ю.Є.Чирва, Р.М.Бугріменко, П.В. Смірнова // Economics, management, law: problems and prospects: Collection ofdcientific articles. Vol. 2. — Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2015 – P. 187-191.
 4.  Чирва Ю.Є.  Основні принципи та особливості організації логістики у військових частинах Національної гвардії України підприємства / Ю.Є. Чирва, О.М. Нестеренко // Науковий журнал «Молодий вчений», 2016. — №5 (33). – С. 119-122.
 5.   Чирва Ю.Є. Методичні засади механізму управління економічною безпекою підприємства / Ю.Є. Чирва, О.М. Нестеренко // Науковий журнал «Молодий вчений», 2016. — №6 (33). – С. 150-153.

Матеріали й тези наукових конференцій: 

 1. Чирва Ю.Є. Сучасні тенденції розвитку ринку праці у сфері логістики / О. М. Нестеренко, Ю. Є. Чирва // Збірник тез доповідей V науково-практичної конференції «Наукове забезпечення службово-бойової діяльності внутрішніх військ МВС України» (28 березня 2013 р.). – Харків : АВВ МВСУ, 2013. – С. 29 – 31.
 2. Чирва Ю.Є. Управління персоналом підприємства на сучасному етапі розвитку менеджменту / О. М. Нестеренко, Ю. Є. Чирва // Зб. Наукових праць ІІ науково-практичної конференції «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку». – Харків : НФУ, 2013.
 3. Чирва Ю. Є. Методичні підходи до оцінки економічної безпеки підприємства : їх переваги та недоліки / Ю. Є. Чирва, О. М. Нестеренко // Економіка, фінанси, менеджмент : стан та перспективи розвитку. Тези доповідей на XVІІІ міжвузівській науково-практичній Інтернет-конференції ПВНЗ Харківського інституту економіки ринкових відносин та менеджменту. – Харків : ПВНЗ Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту. – 2013. – С. 63 – 65.
 4. Чирва Ю. Є. Ресурсні передумови як складова потенціалу виживання підприємства ресторанного господарства / Ю. Є. Чирва // Збірник тез доповідей III науково-практичної конференції «Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання» (22 листопада 2013 р.). – Харків : АВВ МВСУ, 2013. – С. 268 – 269.
 5. Чирва Ю.Є. Проблеми та шляхи вдосконалення системи професійного розвитку персоналу на підприємстві / О.М. Нестеренко, Ю.Є. Чирва // Збірник тез доповідей ІІІ науково-практичної конференції «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку», Х.: НФаУ, 2014. – С. 25-26.
 6. Чирва Ю.Є. Логістика: тенденції розвитку в Україні / О.М. Нестеренко, Ю.Є. Чирва // Збірник тез доповідей V міжвузівської науково-практичної конференції “Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання” (26 листопада 2015 р.). – Х. : НАНГУ, 2015. – С. 148 – 151.
 7. Чирва Ю.Є. Проблеми оцінки ймовірності банкрутства вітчизняних  підприємств на основі дискримінантного аналізу / Ю.Є. Чирва // Збірник тез VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні економічні системи: стан та перспективи». – Хмельницький: Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, 2015.  – С. 178 – 180.
 8. Чирва Ю.Є. Економічна безпека підприємства як складова забезпечення національної безпеки / Ю.Є. Чирва // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції “Проблеми тилового забезпечення Національної гвардії України (25 лютого 2015 р.) – Х. : НАНГУ, 2015. – С. 133 – 135.
 9. Чирва Ю.Є. Класифікація методичних підходів до оцінки економічної безпеки підприємства / Ю.Є. Чирва, О.М. Нестеренко // Збірник тез доповідей V міжвузівської НПК “Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання” (26 листопада 2015 р.). – Х. : НАНГУ, 2015. – С. 215 – 217.
 10.  Чирва Ю.Є. Основні чинники проблеми фінансового забезпечення Національної гвардії України та шляхи її вирішення / Ю.Є. Чирва, О.М. Нестеренко // Збірник тез доповідей V міжвузівської науково-практичної конференції “Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання”.  – Х. : НАНГУ, 2016. 

к.е.н. Страпчук С.І.

Статті у фахових виданнях:

1. Strapchuk Svitlana Pattern formation of business conditions in domestic market of crop production / Svitlana Strapchuk // Baltic Journal of Economic Studies, Volume 2 Number 1. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2016. – P. 96-100

2. Страпчук С.І. Матричний та процесний підходи в обґрунтуванні маркетингових конкурентних стратегій [Текст] / С. І. Страпчук // Вісник ХІБМ – 2015. Випуск 16.  –С. 192-206.

3. Страпчук С. І. Основні підходи щодо визначення поняття маркетингу та маркетингової діяльності [Текст] / С. І. Страпчук // Молодий вчений. – 2015. – №2 (17). Режим доступу:http://molodyvcheny.in.ua/ru/archive/17

4. Шиян Д.В.Взаємозв’язок рівня ефективності господарювання сільськогосподарських підприємств та їх маркетингової конкурентної позиції / Д.В, Шиян, С.І. Страпчук// Науковий Вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія: Економічні науки. – Львів: ЛНУВМБТ, 2014. – Том16, №2 (59).– С.96-99

5. Ульянченко О.В. Концептуальні підходи до розвитку маркетингової стратегії сільськогосподарських підприємств / О.В. Ульянченко, Д.В. Шиян, С.І. Страпчук // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Полтава: ПДАА, 2014. – Вип. 1 (8) – Т.1. – С. 11-18.

6. Страпчук С.И. Маркетинговая стратегия сельскохозяйственных предприятий в условиях ценовых колебаний / С.И. Страпчук // Финансовый вестник Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра І. – Воронеж: ФГБОУ ВПО Воронеж. ГАУ, 2013.– № 2 (28). – С. 53-591.

7. Шиян Д.В. Урахування цінових і структурних ризиків при виборі маркетингової стратегії сільськогосподарського підприємства / Д.В. Шиян, С.І. Страпчук // Бізнес інформ. – Х.: ІНЖЕК, 2013. – № 11. – С. 191-196. (автору належить алгоритм апробації рівня цінових та структурних ризиків).

 Матеріали й тези наукових конференцій: 

1. Страпчук С.І. Регіональні особливості маркетингових стратегій щодо ефективності вирощування пшениці та соняшнику сільськогосподарськими підприємствами. / С.І. Страпчук// Системи забезпечення управління підприємством: сучасний стан та перспективи розвитку : Збірник наукових працьза матер. Міжнар. Наук.-практ.інтернет-конференції. — Харків: ХІБМ. 2016. – С.130-135

2. Страпчук С.І.,Акуліч В.О. Алгоритм формування стратегічного набору конкурентоспроможного підприємства/ С.І. Страпчук // Тренди та інновації в сучасній економіці: матеріали 7-ї між нар. наук.-практ. конф. Част. 3 – Харків: ХНУБА, 2015. – С.191-193.

3. Страпчук С.І.Визначення сильних та слабких сторін кластерів сільськогосопдарських підприємств на основі комплексного врахування показників ефективності. / С.І. Страпчук // Теоретико-методологічні засадиефективного розвиткуаграрного виробництва: матеріали Міжнар.Наук.-практ.конф.молодихучених, аспірантів і студентів(24 –25 квітня 2014 р.). –Х.: ХНАУ, 2014. – С. 90-92.

4. Шиян Д.В. Прогнозна оцінка стратегічних маркетингових ризиків на прикладі сільськогосподарських підприємств // Д.В. Шиян, С.І. Страпчук / Маркетингове забезпечення продуктового ринку: матеріали IVМіжнар. наук.-практ. конф. – П.: ПДАА, 2014. –С.55.

5. Шиян Д.В. Взаємозв’язок рівня ефективності господарювання сільськогосподарських підприємств та їх маркетингової конкурентної позиції / Д.В. Страпчук, Д.В. Шиян// Напрями інноваційного розвитку виробництва та переробки продукції сільського господарства: матер. VII Міжнар.наук.-практ.конф. – Львів: ЛНУВМБТ. – 2014. – С. 122-124.

6. Страпчук С.І. Стан та тенденції розвитку виробництва в сільськогосподарських підприємствах України / С.І. Страпчук // Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: матеріали VIIМіжнар.наук.-практ.конф. – Умань: Візаві, 2013. – Ч.2. –С. 98-100.

7. Страпчук С.І. Використання кластерного аналізу в площині ринкових цін на пшеницю по сільськогосподарським підприємствам України / С.І. Страпчук // Економіка, управління, фінанси: теорія та практика: Міжнар.наук.-практ.конф., (м. Хмельницький) – Херсон: Гельветика, 2013. – С. 149-151.

8. Страпчук С.І. Роль витрат у формуванні ефективної маркетингової політики / С.І. Страпчук// Екологізація сталого розвитку і ноосферна перспектива інформаційного суспільства: матеріали Міжнар.наук.-практ.конф.студ., асп. і молодих учених. – Х.: ХНАУ, 2013. – С.77.

9. Страпчук С.І. Дослідження цінових коливань як умова вибору маркетингової стратегії / С.І. Страпчук // Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу та фінансів в агропромисловому виробництві України: матеріали Міжнар.наук.-практ.конф. –Х: ХНАУ, 2013. – С. 196-199.

10. Страпчук С.І. Регіональні особливості маркетингової стратегії сільськогосподарських підприємств / С.І. Страпчук / Економічний дискурс: міжнар. зб. наук. пр. Вип. 1, (м. Кам’янець-Подільський). – Тернопіль: Крок, 2013. – С.143-146.

11.Страпчук С.И. Учет фактора риска при формировании маркетинговой стратегии сельхозпредприятия / С.И. Страпчук // Теоретические и прикладные исследования социально-экономических систем в условиях интеграции России в мировую экономику: материалы ІІ Междунар.заоч. науч.-практ.конф. – Тюмень, 2013. – С.482-487.

к.е.н. Телепнєва О. С.

Статті у фахових виданнях:

1. Телепнєва О.С. Порівняння продуктивних систем [Електронний ресурс] / О.С. Телепнєва // Економіка: реалії часу. – 2014. – №1(11) – С.119–124 – Режим доступу до журн.: http://www.economics.opu.ua/journal.html

Матеріали й тези наукових конференцій: 

1.Телепнєва О.С. Застосування моделі рентабельності функціонування механообробного робочого місця для обґрунтування вибору напрямків його удосконалення / О.С. Телепнєва // Матеріали VII –ї міжнародної науково – практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2010», (Харків, 1 – 5 грудня 2010 р.) / НТУ «ХПІ» – Харків: НТУ «ХПІ», 2010 – С. 118–121.

2.Телепнєва О.С. Моделювання функціонування центрів механо­обробки для пошуку напрямків сталого розвитку підприємств машинобудування / О.С. Телепнєва // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна: Схід – Захід – проблеми сталого розвитку», (Львів, 24 – 25 листопада 2011 р.) /   Львів : Національний лісотехнічний університет України , 2011 – С. 211–214.

3. Телепнєва О.С. Моделювання впливу складових центру механообробки на основний час виконання технологічної операції / О.С. Телепнєва // Матеріали міжнародної науково–практичної конференції «Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики», (Харків, 22 – 23 листопада 2011 р.) / Харків: ХНЕУ, 2011 – С. 57–58.

4. Телепнєва О.С. Показники виробничих потужностей машинобудівних підприємств / О.С. Телепнєва. // Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Реформування економіки України: стан та перспективи», (Київ, 24 – 25 листопада 2011 р.) / Київ: КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2011 – С. 230–232

5. Телепнєва О.С. Управління конкурентоздатністю центрів механообробки / О.С. Телепнєва // Матеріали IV Всеукраїнської науково – практичної конференції «Проблеми та перспективи соціально – економічного розвитку України», (Сімферополь, 18–20 квітня 2012р.) / Сімферополь: Кримський інститут бізнесу, університет економіки та управління, 2012 – С.67–69.

6.Телепнєва О.С. Введення в атомарні антропотехнічні системи [Електронний ресурс] / О.С. Телепнєва // Економіка: реалії часу. – 2015. – №1(11) – С.119–124 – Режим доступу до журн.: http://www.economics.opu.ua/journal.htm

7. Телепнєва О.С. Порівняння антропотехнічних продутивних систем та їх складових/ О.С. Телепнєва // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації», (Клайпеда (Литва), 29 січня 2016 р.) / Клайпеда: Клайпедський університет, 2016 – С. 10-12.

Print Friendly