Scientific publications

Професорсько-викладацький склад кафедри  активно займається науковими дослідженнями за колективною та індивідуальними темами, підвищуючи рівень ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання із урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку. Наукові публікації представлено в накометричних базах.  

mqdefaulthttps://scholar.google.com.ua/citations?user=7EuGcSMAAAAJ&hl=uk


Наукові публікації кафедри за період 2013-2017 рр.:

доц., д.е.н. Козирєва О.В.

Монографії: 

 1.  Козирєва О. В.  Вплив асиметрії умов членства України в СОТ на її зовнішню торгівлю з країнами ЄС і митного союзу ЄвразЕС : Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики: монографія / Під ред. Кизима М. О., Іванова Ю. Б. – X.: ВД «ІНЖЕК», 2013. – с. 186.
 2. Козирєва О. В.  Динамічне моделювання інноваційного розвитку підприємства : Modern problems of the economy of development in the context of the world transformational changes. Opole: The Academy of management and administration in Opole, 2014; ISBN 978-83-62683-48-2 (Paper); pp. 390, illus., tabs., bibls. -C. 137-145
 3.  

  Козирєва О. В.  Оцінка наслідків входження України до СОТ  –  X.: ВД “ІНЖЕК”, 2013. – 120 с.

 4.  

  Козирєва О. В. Оцінка можливостей розширення і заміщення ринків збуту для продукції підприємств реального сектора України: монографія / за ред. докт. екон. наук, проф. М.О. Кизима, канд. техн.  наук, проф. І.Ю. Матюшенка – X.: ВД “ІНЖЕК”, 2014, – 220 с.

 5.  

  Козирєва О. В.  Инновационно-инвестиционное развитие современной экономики: проблемы и перспективы экономического роста: монографія / под ред. М.Н. Коростеловой, О.А. Подкопаева. – Самара: ООО «Офорт», 2014. – 536 с.

 6.  

  Козирєва О. В.  Проблемы и перспективы интеграции Украины в ЕС : стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство: колективна монографія / За заг. ред. К.С. Шапошникова та ін. У 2 томах. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Т. 1. – 416 с. – С. 167-180.

 7.  

  Козирєва О. В.  Теорія і практика дослідження диференціації соціально-економічного розвитку регіонів: монографія. Харків: ФОП Лібуркіна Л.М., 2016. – 256 с.

 

Статті у фахових іноземних виданнях: 

 1. Kozyreva O.V. Justification of approaches to the clustering of pharmaceutical branch: Wirtschaft und Management: Theory and Praxis: Sammelwek der wissenschaftlichen Artikel.Vol. 1– Verlag SWG imex GmbH/ Kozyreva O.V. , Sagaudak-Nikitiuk R.V. Nurnberg, Deutschland, 2014.-448 S. S 101-105.
 2. Козирєва О.В.  Співробітництво України з пострадянськими країнами : Materials of the XI International scientific and practical conference, “Science without borders”, – 2015. Volume 5. Economic science. Sheffield. Science and education LTD – 88 p. P. 65-70.
 3. Kozyreva O.V. Strategic  partnership of Ukraine: declarations and realities: The Baltic Journal of Economic Studies, Volume 1 Number 1. / Kozyreva O.V. , Demchenko Nataliya , Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2015, 166 pages.  P. 75-80.
 4. Kozyreva O.V. Maintenance of pharmaceutical enterprise’s economic security in conditions of globalization: Economics, management, law: problems and prospects: Collection of scientific articles. Vol. 2. /Kozyreva O., Demchenko Nataliya – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2015. – 308 p. P.172-175.
 5. Kozyreva O.V. Ідентифікація факторів економічного зростання регіонів України : Trends of modern science: Materials of the XII International scientific and practical conference. 2016. Vol. 5. Economic science. Sheffield: Science and education LTD. Р. 98–101.
 6.  Kozyreva O.V. Analysis of socio-economic development of Ukrainian regions: Baltic Journal of Economic Studies, Volume 3 Number 2. / Kozyreva O.V.  Sagaudak-Nikitiuk Rita Demchenko Nataliya. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017, 156 pages.P. 51-58.
 7.  Kozyreva O.V. Studying  the level of socio-economic development of Ukrainian regions: Technology audit and production reserves/ Kozyreva O., Sagaudak R.,Yevtyshenko V., Derenkaya Y., Yevtyshenko G. — № 4/5(36), 2017. Включено до наукометричної бази Web of Science
 8.  Kozyreva O.V.  Prediction of Outcomes in Victims with Severe Trauma by Statistical Models: Journal of Biometrics & Biostatistics./ Kozyreva O.,  Šteňo J, Boyko V, Zamiatin P, Dubrovina N .- Volume 8, Issue 4, 2017. –  USA. P. 34-43. Включено до наукометричної бази Scopus
 9.  Kozyreva O.V. Дослідження конвергенційних процесів соціально-економічного розвитку регіонів України: Innovative Educational Technologies: Experience of the European Union Countries and its Introduction in the Training of Economics and Management. – Training. – Riga: Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems, 2017. – 172 p.
 10.  Kozyreva O.V.  Professional competence of government employee as a condition for public authorities effectiveness: International Journal of Innovative Technologies in Economy, / Kozyreva O., Demchenko Nataliya , 4(10) October 2017. P. 39 – 43. Включено до наукометричної бази Web of Science

 Статті у фахових виданнях: 

 1.  Козирєва О.В.  Прикладні аспекти комплексної оцінки рівня економічного розвитку підприємства / О.В. Козирєва, Н.О. Кондратенко // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції, 2013, № 5 (24). С. 102-107.
 2.  Козирєва О.В. Можливості і загрози від членства України в СОТ у зовнішній торгівлі сільськогосподарськими товарами з країнами ЄС і митного союзу ЄвразЕС / О.В. Козирєва, М.О. Кизим , І. В. Ярошенко // Моделювання регіональної економіки. Івано-Франківськ: Плай, 2013, №1. С. 17-21.
 3. Козирєва О.В.  Прикладні аспекти комплексної оцінки рівня економічного розвитку підприємства/ О.В. Козирєва, Н.О. Кондратенко // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. Науково-практичний журнал, м. Сімферополь, 2013р. – Сімферополь: Вид-во «ДІАЙПІ». – 153 с. С. 102-108.
 4.   Козирєва О.В.  Можливості і загрози від членства України в СОТ у зовнішній торгівлі продукцією високотехнологічних галузей в умовах співпраці з країнами ЄС і Митного союзу ЄвразЕС/ О.В. Козирєва , М.О. Кизим , І.Ю. Матюшенко // Проблеми економіки №1 – 2014. С. 8- 11.
 5.   Козирєва О.В.  Кластерні структури як інструмент інноваційної моделі розвитку підприємств / О.В. Козирєва // Проблеми та перспективи регулювання міжнародних економічних відносин: збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук/Наукова організація «Перспектива». – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – 336 с. С.157-163.
 6.  Козирєва О.В.  Формування та оцінювання інноваційного потенціалу підприємства/ О.В. Козирєва // Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління». № 1 (01) березень 2014 р.  С.80-84.
 7.  Козирєва О.В.  Построение комплексной модели измерения и оценки инновационного потенциала предприятия / О.В. Козирєва // Научно-теоретический и практический журнал «Современный научный вестник». Серя: Экономические науки. Государственное управление. № 15 (211) 2014. С. 17-23
 8.  Козирєва О.В.  Удосконалення управління логістичною діяльністю фармацевтичних підприємств на підставі впровадження системи збалансованих показників/ О.В. Козирєва , О.В. Посилкіна ,А.Г. Хромих , Ю.Є.  Новицька// Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. Науковий журнал №5 (37) 2014. – НфаУ, ТОВ фірма «НТМТ», 2014. – 68 с. С. 48-55.
 9.  Козирєва О.В.  Дослідження стану забезпечення фармацевтичної галузі фахівцями з логістики/ О.В. Козирєва , Р. В. Сагайдак-Никитюк , О.В. Посилкіна , Н.В.  Демченко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. Науковий журнал №5 (37) 2014. – НфаУ, ТОВ фірма «НТМТ», 2014. – 68 с. С. 63-68.
 10.  Козирєва О.В.  Подходы к оценке потенциальной фармацевтической кластеризованности регионов Украины. Инновационно-инвестиционное развитие современной экономики: проблемы и перспективы экономического роста / Под ред. М.Н. Коростелевой, О.А. Подкопаева. – Самара: ООО «Офорт», 2014. – 536 с. С. 392-401.
 11. 17) Козирєва О.В. Асиметрія умов угоди про Асоціацію України з ЄС у політичному та економічному аспектах/ О.В. Козирєва , Р. В. Сагайдак-Никитюк // Наукові дослідження розвитку світової економіки: пропозиції, теорії: збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук / наукова організація «Перспектива». – У 2-х частинах. – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Ч.1. – 188 с. С  119-128.
 12. Козирєва О.В. Аналіз етапів співробітництва України з пострадянськими країнами/ О.В. Козирєва // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. Випуск 4. 2015.  С. 69 – 72.
 13.  Козирєва О.В. Передумови і перспективи створення Україною інтеграційних об’єднань на регіональному рівні/ О.В. Козирєва // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 11. Частина 3, 2015. С. 17-21.
 14.   Козирєва О.В. Поглиблення інтеграції України з ЄC / О.В. Козирєва // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка». Випуск 2 (4). Частина 1, 2015. С. 157 – 164.
 15.  Козирєва О.В. Аналіз форм економічної інтеграції України / О.В. Козирєва // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. Вип. 28 Ч. 4. – Чернівці : БДФЕУ, 2015. –  216 с. С. 151 – 163.
 16.  Козирєва О.В. Розвиток співробітництва України з ЄC/ О.В. Козирєва, Н.О. Кондратенко // Економічні студії. Науково-практичний – економічний журнал. 2 (06) квітень. Львів, 2015. –  184 с. С. 74-79.
 17. Козирєва О.В. Аналіз нерівномірності соціально-економічного розвитку регіонів України/ О.В. Козирєва, О. А. Гейман // Бізнес Інформ. 2015. № 12. С. 93–104.
 18.  Козирєва О.В. Визначення впливу центр-периферійних відносин регіонів України на їх соціально-економічний розвиток / О.В. Козирєва // Моделювання регіональної економіки: зб. наук. пр. 2015. № 2 (26). С. 282–302.
 19.  Козирєва О.В. Світовий досвід розвитку теорії просторового розміщення продуктивних сил./ О.В. Козирєва ,О.А. Гейман , О. М. Красноносова //Бізнес Інформ. 2016. № 1. С. 35–42.
 20. Козирєва О.В. Аналіз диференціації соціально-економічного розвитку регіонів у країнах – членах ЄС/ О.В. Козирєва // Проблеми економіки. 2016. № 1. С. 14–23.
 21. Козирєва О.В. Методичний підхід до оцінки факторів економічного зростання регіонів України /О.В. Козирєва // Ефективна економіка. 2016. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4953
 22. Козирєва О.В. Аналіз законодавства України з державної підтримки розвитку проблемних регіонів / О.В. Козирєва , М. О. Кизим , В.Є. Хаустова // Бізнес Інформ. 2016. № 7. С. 17–27.
 23.  Козирєва О.В. Політика вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів в Європейському Союзі/ О.В. Козирєва , О.В. Тур ,// Бізнес Інформ. 2016. № 9. С. 34–39.
 24.  Козирєва О.В. Аналіз теоретичних підходів до визначення факторів економічного зростання регіонів/ О.В. Козирєва // Проблеми економіки. 2016. № 2. С. 80–89.
 25.  Козирєва О.В. Оцінка β-конвергенції соціально-економічного розвитку регіонів України/ О.В. Козирєва, М.О. Кизим  // Проблеми економіки. 2016. № 3. С. 104–114.
 26.  Козирєва О.В. Генезис вітчизняної наукової думки з проблем розміщення продуктивних сил та регіональної економіки/ О.В. Козирєва // Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 12. С. 56–61.
 27.  Козирєва О.В. Дослідження особливостей регіональних моделей просторового розвитку/ О.В. Козирєва //  Причорноморські економічні студії. 2016. № 8. С. 22–34.
 28.  Козирєва О.В. Науково-методичний підхід до визначення центр-периферійних відносин між регіонами України./ О.В. Козирєва //  Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. 2016. № 4. С. 21–29.
 29.  Козирєва О.В. Державна підтримка проблемних регіонів в Україні./ О.В. Козирєва , О.А.  Гейман , О. В. Тур // Моделювання регіональної економіки. 2015. № 2 (25). С. 32–39.
 30.  Козирєва О.В. Теоретичні положення з вибору інструментів державної підтримки вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів України / О.В. Козирєва // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: економіка та менеджмент. 2016. Вип. 4 (67). С. 73–84.
 31. Козирєва О.В. Аналіз підходів до побудови механізму забезпечення ефективності діяльності персоналу підприємств/ О.В. Козирєва // Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління». № 4(11) липень 2016 р. м. Запоріжжя. С. 65-69.
 32.  Козирєва О.В. Аналіз асиметричності угоди про асоціацію України з ЄС / О.В. Козирєва // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. економіка. Країнознавство. Туризм». Випуск № 5. Вид-во ХНУ імені В.Н. Каразіна, – 2016. – 177с. С.35-39.
 33.  Козирєва О.В. Аналіз українських шкіл соціально-економічного розвитку регіонів / О.В. Козирєва // Електронне наукове фахове видання Мукачівського державного університету «Економіка та суспільство». – 2016. – № 7. – Режим доступу до журналу: http://economyandsociety.in.ua Електронне фахове наукове видання України, включене до затвердженого МОН переліку
 34. Козирєва О.В. Аналіз закордонних теорій просторового розвитку регіонів / О.В. Козирєва // Електронний ресурс // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. № 7. – 342 с. С. 184-193.– Режим доступу до ресурсу: http://www.easternrope-ebm.in.ua/7-2017-ukr Електронне фахове наукове видання України, включене до затвердженого МОН переліку
 35.  Козирєва О.В. Дослідження підходів до визначення центр-периферійних відносин між регіонами країни / О.В. Козирєва ,А.К. Козирєва // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. Випуск 23. Частина 2. 2017. – 164 с. С. 136-140. Фахове наукове видання України, включене до затвердженого МОН переліку
 36.  Козирєва О.В. Регіональний розвиток України: правовий аспект/ О.В. Козирєва // Приазовський економічний вісник. Електронний науковий журнал 2(02) 2017. Запоріжжя. 2017. – 184 с. С. 96-101. Режим доступу до ресурсу: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-2-02 Фахове наукове видання України, включене до затвердженого МОН переліку
 37.  Козирєва О.В. Моделі конвергенції в дослідженні нерівномірності соціально-економічного розвитку регіонів/ О.В. Козирєва , Г. В. Євтушенко  // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – № 18.  Режим доступу до ресурсу: http://global-national.in.ua/issue-18-2017 Фахове наукове видання України, включене до затвердженого МОН переліку
 38.  Козирєва О.В. Інструментарій дослідження конвергенційних процесів соціально економічного розвитку регіонів України /О.В. Козирєва, Н. В.Демченко //Інфраструктура ринку. 2017. – №8. Режим доступу до ресурсу: http://www.market-inf.od.ua/uk/8-2017 Фахове наукове видання України, включене до затвердженого МОН переліку
 39.  Козирєва О.В. Концепція просторового соціально-економічного розвитку регіонів в Україні / О.В. Козирєва, В.А. Євтушенко, Н.В. Демченко, С. В. Вельма // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. №2 (23) 2017. Включено до наукометричної бази Web of Science
 40. Козирєва О.В. Еволюція регіональної політики в Европейському союзі / О.В. Козирєва , М.О.  Кизим , В.Є. Хаустова // Науковий вісник Полісся № 4 (12), ч.1;2017. С. 189-200. Включено до наукометричної бази Web of Science

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали й тези наукових конференцій: 

 1.  

 

доц., к.ю.н.  Васильєв С. В.

Статті у фахових виданнях:

 1. Васильєв С.В. Нормативно-правове регулювання внутрішнього управління аптечними закладами в Українських губерніях Російської імперії у 2-й пол. ХІХ ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 3 (62)
 2. Васильев С. В. Правовое регулирование ревизий аптек в украинских землях Российской империи во 2-й половине ХІХ в. – начале ХХ в. / С. В. Васильев, В. В. Лазарев // Legea si viata. – 2015. – № 11/2. – С. 41–44
 3.  Васильєв С.В. Особливості юридичної відповідальності фармацевтичних працівників в українських губерніях Російської імперії у2-ій половині ХІХ – на початку  ХХ ст. / С. В. Васильєв // Право і суспільство. – 2015. – № 3. – С. 18–22
 4. Васильєв С.В. Соціальний захист фармацевтичних працівників в українських губерніях Російської імперії у 2-ій половині ХІХ – на початку  ХХ ст. / С. В. Васильєв // Право і суспільство. – 2016. – № 3. – С. 10–14.
 5. Васильєв С.В. Державне управління фармацевтичною діяльністю в українських губерніях Російської імперії у 2-ій половині ХІХ – на початку  ХХ ст. / С. В. Васильєв // Право і суспільство. – 2016. – № 5. – С. 73–79.

Матеріали й тези наукових конференцій: 

 1. Васильєв С.В. Управленческий опыт, полученный студентами специальности «Менеджмент организаций» в компании «СанИн Бев» во время прохождения практики/ Васильєв С.В., Кирилюк В.А.// Професійно-практична підготовка фахівців фармації та її інноваційний розвиток у форматі «НФаУ – працедавці»: матеріали конференції за підсумками практики НФаУ, 19.04.13 р. – С. 15 – 17.
 2. Васильєв С.В. Роль правових знань в діяльності менеджера / Васильєв С.В., Мар’янська С.-В. В.// Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку: тези доповідей Другої науково-практичної конференції, НФаУ, 1 листопада 2013 року. – Х., 2013. – С. 116 – 118.    
 3. Васильєв С.В. Особливості проходження стажування студентами спеціальності «Адміністративний менеджмент» / Васильєв С.В., Карамишев Д.В., Чухно І.А., Кононов І.О.// Професійно-практична підготовка фахівців фармації та її інноваційний розвиток у форматі «НФаУ – працедавці»: матеріали конференції за підсумками практики НФаУ, 19.04.13 р. – С. 31 – 33.
 4. Васильєв С. В. Особенности прохождения практики студентов направления подготовки «Менеджмент» в ПАО Полиграфическо-издательский комплекс «Десна» / Васильєв С. В., Носенко О. В. // Актуальні питання практичної підготовки студентів НфаУ в Україні та за кордоном : матер. наук.-практ. конф. за підсумками практики студ. НфаУ (10 квітня 2014 р., м. Харків). – Х. : НфаУ, 2014. – 116 с. – (Серія «Наука»). – С. 65-67.
 5. Васильєв С. В. Сутність і значення навчальної практики «Вступ до фаху» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» / Васильєв С. В., Носик О. М., Мороз С. Г., Могилко В. О. // Актуальні питання практичної підготовки студентів НФаУ в Україні та за кордоном : матер. наук.-практ. конф. за підсумками практики студ. НфаУ (10 квітня 2014 р., м. Харків). – Х. : НфаУ, 2014. – 116 с. – (Серія «Наука»). – С. 62-65.
 6. Васильєв С. В. Нормативно-правове закріплення правових обмежень, пов’язаних із проходженням служби в міліції УСРР у 20-х роках ХХ ст. // Міжнародна науково-практична конференція «Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми». – Х.: ХНУВС, 2014. с. 55 – 56.
 7. Васильєв С. В. Особливості юридичної відповідальності фармацевтичних працівників в українських губерніях Російської імперії у 2-ій половині ХІХ – на початку  ХХ ст. / С. В. Васильєв // Право і суспільство. – 2015. – № 3. – С. 18–22.
 8. Васильєв С. В. Трудове право: методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки «Менеджмент» денної та заочної форми навчання. – Х.: НФаУ, 2014. – 23 с.
 9. Васильєв С. В. Особливості правового регулювання робочого часу менеджерів в Україні / С. В. Васильєв // Тези доповідей учасників ІІІ науково-практичної конференції «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку». – С. 51–53.
 10. Васильєв С. В. Загальні засади соціального захисту в Україні / С. В. Васильєв, А. С. Семиног // Тези доповідей учасників ІІІ науково-практичної конференції «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку». – С. 54–55.
 11. Васильєв С. В. Виробничо-торгівельна діяльність фармацевтичного підприємства / С. В. Васильєв, Ю. В. Свішевський // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми економіки: нові ринки та нові напрямки розвитку», 6-7 лютого 2015 р. – С. 44–47
 12. Васильєв С. В. Особливості проходження практики студентами напряму підготовки «Менеджмент» на підприємстві «ДЗДНЦЛЗ» /  С. В. Васильєв, А. О. Шишкіна, А. А. Хачатрян // Матеріали науково-практичної конференції з практики студентів НФаУ та коледжу НФаУ «актуальні питання практичної підготовки студентів НФаУ в Україні та за кордоном». – С. 41–43
 13. Васильєв С. В. Особливості проходження переддипломної практики студентами спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» заочної форми навчання / С. В. Васильєв, А. Б. Гончаров, О. М. Носик // Матеріали науково-практичної конференції з практики студентів НФаУ та коледжу НФаУ «Актуальні питання практичної підготовки студентів НФаУ в Україні та за кордоном». – С. 39–41
 14. Васильєв С.В. специфіка трудових відносин фармацевтичних і медичних працівників / С. В. Васильєв, Н. Б. Чайка // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії», НФаУ, 12-13 листопада 2015 р. – С. 61–63
 15.  Васильєв С. В. Правове регулювання перевезень фармацевтичних вантажів / С. В. Васильєв, С. В. Векленко // Право і держава: проблеми розвитку та взаємодії у ХХІ ст. (ЗНУ, 29-30 січня 2016р.) – 2016. – С. 73–76
 16. Васильєв С. В. Особливості правового регулювання капітального будівництва у галузі охорони здоров’я / С. В. Васильєв, В. Ю. Мальцева // Перспективи та напрями розвитку сучасної юридичної науки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (КНУ, 29-30 січня 2016р.). –  С. 65–68
 17. Васильєв С. В. Господарські договори у галузі охорони здоров’я / С. В. Васильєв, В. О. Трунов // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної науки, освіти і практики: збірник наукових робіт ІV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (НФаУ, 24–25 березня 2016 р.). – С. 228–231
 18.  Васильєв С.В. Особливості припинення трудового договору із фармацевтичним працівником в українських губерніях Російської імперії у 2-ій пол. ХIХ ст. / С.В. Васильєв // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи: Матеріали наукового симпозіуму у рамках VІІІ національного з’їзду фармацевтів України, Харків, НФаУ, 15-16 вересня 2016 р. – С. 63 – 64
 19. Васильєв С.В. Вимоги до рівня освіти фармацевтичних працівників в українських землях Російської імперії у 2-ій пол. ХIХ ст. / С.В. Васильєв // Фармація ХХІ ст.: тенденції та перспективи : Матеріали  VІІІ національного з’їзду фармацевтів України, Харків, НФаУ, 13-16 вересня 2016 р. – С. 328
 20.   Васильєв С.В. Нормативно-правове регулювання роздрібної реалізації лікарських засобів в українських губерніях Російської імперії у 2-ій половині ХІХ ст. / С.В. Васильєв // Нормотворення і систематизація в праві: Матеріали ХХХV Міжнародної історико-правової конференції, Київ-Херсон, 22-25 вересня 2016 р. – С. 302 – 306
 21.   Васильєв С.В. Правовий статус фармацевтичних підприємств / С.В. Васильєв // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку : матеріали доповідей V науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Харків, 1 листопада 2016 р. – С. 13–15

 

доц., к.е.н. Зоідзе Д.Р.

Статті у фахових виданнях:

 1. Зоідзе Д.Р. Сучасний ринок праці: вивільнення найманих працівників як чинник структурної перебудови невідповідності між попитом та пропозицією / Д.Р. Зоідзе // Проблеми економіки : науковий журнал. Харків, 2013. №2. С. 59-65.
 2. Зоідзе Д.Р. Особливості ризик-менеджменту на фармацевтичних підприємствах / Д.Р. Зоідзе // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» : науковий збірник. Чернігів : Черніг. держ. технол. ун-т, 2013. №2(66). – С. 130-135.
 3. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Науково-практичні підходи до побудови холодових ланцюгів для забезпечення належної якості лікарських засобів / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, С. Г. Мороз, Д. Р. Зоідзе // Ліки України плюс : науково-практичний журнал.– Київ, 2015. – №3(24). – С. 47-51.
 4.   Зоідзе Д. Р. Основні напрямки антикризового управління на підприємствах фармацевтичної галузі / Д. Р. Зоідзе // Бізнес Інформ. – 2016. –№5. – С. 207-213.

Матеріали й тези наукових конференцій: 

 1. Зоідзе Д.Р. Аспекти сучасного підбору персоналу / В.О. Кирилюк, Д.Р. Зоідзе // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку : матеріали ІІ науково-практичної конференції (1 листопада 2013 р.). – Харків, 2013. – С. 83-85.
 2. Зоідзе Д. Р. Організація кадрового менеджменту в управлінні підприємством / Д. Р. Зоідзе, Р. Ю. Ліпатов // «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку» : Матеріали ІІІ науково-практичної конференції (4 листопада 2014 р.). – Харків, 2014. – С. 132-134.
 3. Зоідзе Д. Р. Конкурентоспроможність як важлива ланка забезпечення життєдіяльності підприємства / Д. Р. Зоідзе, Ю. О. Черкасова // «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку» : Матеріали ІІІ науково-практичної конференції (4 листопада 2014 р.). – Харків, 2014. – С. 135-137.
 4. Зоідзе Д. Р. Управління ризиками на підприємстві / Д. Р. Зоідзе, О. В. Одинець // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку : матеріали доповідей ІV наук.-практ. конф. з міжнародною участю, м. Харків, 3 лист. 2015 р. – Х., 2015. – С. 38-40.
 5. Зоідзе Д. Р. Управління підприємством в умовах кризи / Д. Р. Зоідзе, А. О. Шишкіна // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку : матеріали доповідей ІV наук.-практ. конф. з міжнародною участю, м. Харків, 3 лист. 2015 р. – Х., 2015. – С. 40-41.
 6. Зоідзе Д. Р. Соціальна політика підприємства як інструмент системи мотивації персоналу / Д. Р. Зоідзе, С. Ю. Кудряшова // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку : матеріали доповідей ІV наук.-практ. конф. з міжнародною участю, м. Харків, 3 лист. 2015 р. – Х., 2015. – С. 306-308.
 7. Зоідзе Д. Р. Організація кадрової політики на підприємстві / Д. Р. Зоідзе, А. А. Хачатрян // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку : матеріали доповідей ІV наук.-практ. конф. з міжнародною участю, м. Харків, 3 лист. 2015 р. – Х., 2015. – С. 308-309.
 8. Зоідзе Д. Р. Необхідність організації соціальної політики на фармацевтичних підприємствах / Д. Р. Зоідзе, С. Ю. Кудряшова // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., 12-13 лист., 2015 р. – Х., 2015. – С. 126-127.
 9. Зоідзе Д. Р. Особливості антикризового управління на фармацевтичних підприємствах / Д. Р. Зоідзе, А. О. Шишкіна // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., 12-13 лист., 2015 р. – Х., 2015. – С. 126-127.
 10. Зоідзе Д. Р. Застосування системи НАССР в управлінні ризиками для якості на фармацевтичних підприємствах / Д. Р. Зоідзе, О. В. Одинець // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : матеріали доповідей ІV Міжнародної наук.-практ. Internet-конференції, м. Харків, 24-25 березня 2016 р. – Х., 2016. – С. 243-245.

 

доц. к.е.н. Демченко Н.В.

 Монографії

1. Тютюнникова С.В., Демченко Н.В. Суспільне відтворення і глобалізація: еколого-економічні аспекти / С.В. Тютюнникова, Н.В. Демченко : монографія. – Х.: Видавництво ТОВ «Друкарня Мадрид», 2014. – 202 с.

2. Демченко Н.В. Конкурентоспроможність підприємства в дзеркалі соціальної відповідальності бізнесу (на прикладі фармацевтичної галузі) // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян : монографія : у 2-х т. / за ред. Г.Г. Півняка ; М-во освіти і науки України ; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – Т. 1. – 629 с. (С. 102-111)

Статті у фахових виданнях:

 1. Демченко Н.В. Конкурентоспособность национальной экономики и глобализация: теоретико-методологический аспект / Н.В.Демченко // Економіка і регіон. –№ 1(38) – 2013. – С. 38-44.
 2. Демченко Н.В. Проблеми і перспективи формування стратегії сталого розвитку в Україні / Н.В. Демченко // Сталий розвиток економіки. – № 2 – 2013. – С. 53-56.
 3. Посилкіна О.В. Методологічні і методичні аспекти оцінки конкурентоспроможності фармацевтичних підприємств / О.В. Посилкіна, Н.В. Демченко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – № 2. – 2014. – С. 26-33.
 4. Демченко Н.В. Стратегія імпортозаміщення у фармацевтичній галузі: особливості і перспективи реалізації / Н.В. Демченко // Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. – Серія «Економіка». – Т.19.– Випуск 2/2. – 2014. –  С. 56-60
 5. Сагайдак-Нікітюк Р.В.  Дослідження стану забезпечення фармацевтичної галузі фахівцями з логістики / Р.В.Сагайдак-Нікітюк, О.В. Посилкіна, Н.В. Демченко, О.В. Козирєва // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – № 5. – 2014. – С. 63-68.
 6. Демченко Н.В. Финансовые риски и дисбалансы глобализации / Н.В. Демченко // Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. – Серія «Економіка». – Т.19.– Випуск 3. – 2014. – С. 160-165
 7. Посилкіна О.В. Методичні засади впровадження системи контролінгу управління запасами фармацевтичної продукції в оптових фармацевтичних компаніях // О.В. Посилкіна, Доровський О.В., Ю. Є. Новицька, А. Г. Хромих, Н. В. Демченко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – № 5. – С. 62-69.
 8. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Організаційно-методичні засади формування та розвитку фармацевтичних кластерів // Р.В. Сагайдак-Нікітюк, Н.В. Демченко, О.В. Козирєва //  Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 9 (171). – С. 149-155.
 9. Посилкіна О.В. Науково- методичні підходи до вибору постачальників фармацевтичної продукції для оптових фармацевтичних компаній/ О.В. Посилкіна , А. Г. Лісна, Ю. Є. Новицька, Н. В. Демченко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2016. – С. 80-87.

 Статті у зарубіжних виданнях:

 1. Sahaidak-Nikitiuk R.V., Demchenko N.V. Kozyreva E.V. Information provision management of stream processes in pharmaceutical industry // Socio-economic Research Bulletin. – № 55. – Вип. 4. – 2014. – C. 36-39 
 2. Demchenko N.V. Ukrainian pharmaceutical market in context of globalization: challenges and prospects / N.V. Demchenko // News of Science and Education. – № 2(2). – 2014. – P. 11-17.
 3.  Demchenko N.V. COMPETITIVENESS ASSESSMENT METHODS: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES / N.V. Demchenko // Wirtschaft und Management: Theorie und Praxis: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel. Vol. 1 – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – P. 235-239
 4. Posylkina O.V., Khromykh A.G., Demchenko N.V. Scientific and practical approaches to the development and implementation of the integrated pharmaceutical logistics chains / / Posylkina O.V., Khromykh A.G., Demchenko N.V.// Forum scientiae oeconomia. – Volume 3. – № 2. –  2015. – P. 29-4
 5. Posylkina O.V. Relevance of the process approach implementation to prevent counterfeit medicines circulation / Posylkina O.V., Khromykh A.G., Demchenko N.V.// 4th International Scientific conference «Problems and prospects of territories’ socio-economic development», Opole, Poland, – 2015. – Р. 208-211.
 6. Demchenko N.V. Strategic partnership of Ukraine: declarations and realities // Baltic Journal of Economic Studies / N.V. Demchenko, E.V. Kozyreva. Latvia – 2015. – P. 75-80
 7. Demchenko N.V., Kozyreva E.V. Maintenance of pharmaceutical enterprise’s economic security in conditions of globalization / N.V. Demchenko, E.V. Kozyreva // Economics, Management, Law: Problems and Prospects: Collection of scientific articles. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom. – 2015. – 172-175.
 8. Demchenko N.V. Аctual aspects of the global economic cooperation and development / Demchenko N.V. // International scientific conference «Modern transformation of Economics and Management in the era of globalization» (January 29, Klaipeda). – Lithuania:  Baltija Publishing, 2016. – P. 20-23 

Матеріали й тези наукових конференцій: 

 1. Демченко Н.В. Мотивація студентів до проведення наукових досліджень: педагогічний аспект / Н. В. Демченко // Управління якістю підготовки фахівців: матеріали XVIII міжнародної науково-методичної конференції 18-19 квітня 2013 р. – Одеса: Одеська державна академія будівництва і архітектури. – 2013. – С. 67-68.

 2. Демченко Н.В. PR- комунікації в системі управління стратегічною конкурентоспроможністю фармацевтичних підприємств / Н. В. Демченко // Економічні механізми стимулювання соціально-економічного розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 22-23 листопада 2013 р. у 2-х частинах. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. Ч. 1 –  С.100- 103.
 3. Демченко Н.В., Болотова Т. Н. Роль информационных технологий в подготовке специалистов экономической сферы в ВУЗе / Н. В. Демченко, Т. Н. Болотова // Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки підприємства: матеріали ІІ міжнародної науково-методичної конференції 25 квітня 2013 р. – Харків: ХНАДУ. – 2013. – С.130 132.
 4. Демченко Н.В. PR- комунікації в системі управління стратегічною конкурентоспроможністю фармацевтичних підприємств / Н. В. Демченко // Економічні механізми стимулювання соціально-економічного розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 22-23 листопада 2013 р. у 2-х частинах. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. Ч. 1 –  С.100- 103.

 5. Демченко Н.В., Болотова Т. Н. Роль информационных технологий в подготовке специалистов экономической сферы в ВУЗе / Н. В. Демченко, Т. Н. Болотова // Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки підприємства: матеріали ІІ міжнародної науково-методичної конференції 25 квітня 2013 р. – Харків: ХНАДУ. – 2013. – С.130 132.

 6. Демченко Н.В. Мотивація студентів до проведення наукових досліджень: педагогічний аспект / Н. В. Демченко // Управління якістю підготовки фахівців: матеріали XVIII міжнародної науково-методичної конференції 18-19 квітня 2013 р. – Одеса: Одеська державна академія будівництва і архітектури. – 2013. – С. 67-68. 15. 
 7. Демченко Н.В., Клочкова, Д. Бизнес-планирование на фармацевтическом  предприятии в современных условиях  хозяйствования /Д. Клочкова, Н.В. Демченко// Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики:  матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Internet-конф. 27-28 берез. 2014 р., м. Харків.-Х.: Вид- во НФаУ, – 2014. – С. 112-114. 
 8. Демченко Н.В. Глобальные дисбалансы: особенности и формы проявления / Н. В. Демченко // Пошук ефективних механізмів господарювання в контексті сучасної економічної теорії: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 30-31 травня 2014 р.) / відп. за випуск д.е.н., проф. С.О. Якубовський; ОНУ імені І.І. Мечникова: Вид дім «Гельветика», 2014. – С.55-59.

 9.  Демченко Н.В. Особливості реалізації стратегії імпортозаміщення на фармацевтичному ринку України / Н. В. Демченко // Ринкові економічні механізми сталого розвитку: інноваційне та фінансове забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (9-10 травня 2014 р., м. Дніпропетровськ; Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ: Вид дім «Гельветика», 2014. – С. 33-35.

 10.  Демченко Н.В., Ольховська О.Л. Аналіз методик прогнозування банкрутства підприємств / Н. В. Демченко, О.Л. Ольховська //Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (4 листопада 2014 р.): Збірник. –Х.: ФОП Шейніна О.В. – 2014. – С.89-91.

 11. Демченко Н.В, Бабиченко О. Имидж предприятия как фактор повышения конкурентоспособности предприятия // «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики»: матер. IV мііжнарод. наук.-практ. конференції 2-3 квітня 2015 р. / ред. кол. О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова, Я.Г. Онищенко. – X.: Вид-во НФаУ, 2015.- С. 231

 12. Демченко Н.В. Научно-методические подходы повышения конкурентоспособности фармацевтического предприятия // «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики»: матер. IV міжнарод. наук.-практ. конференції 2-3 квітня 2015 р. / ред. кол. О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова, Я.Г. Онищенко. – X.: Вид-во НФаУ, 2015.  С. 233-234.

 13. Demchenko N.V. Social Problems of National security in the context of globalization // Rozwуj Gospodarki Narodowej: teoria i praktyka Materiaіy Miкdzynarodowej konferencji naukowopraktycznej, ktуra odbyіa siк w dniach 3-4 kwietnia 2015 r. w Przykarpackim Narodowym Uniwersytecie imienia V. Stefanyka w Iwano-Frankiwsku. Ternopil: Krok. – 2015. – P. 170-171

 14. Демченко Н.В., Коваленко Е.С. Особенности формирования системы антикризисного управления предприятием // Професійний  менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку»: матеріали доповідей  ІV  науково-практичної  конференції  з  міжнародною  участю  (3 листопада 2015 р.): збірник. – Х., – 2015. – С. 31-33.

 15. Демченко Н.В., Мяснікова В.П. Екологічний менеджмент в системі управління підприємством // Професійний  менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку»: матеріали доповідей  ІV  науково-практичної  конференції  з  міжнародною  участю  (3 листопада 2015 р.): збірник. – Х., – 2015. – С.53-55.

 16. Демченко Н.В. Управління стратегічною конкурентоспроможністю підприємства //Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України: Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів та студентів, присвяченої 85 річниці заснування ХНАДУ (05 листопада 2015 року). – Харків: ХНАДУ, 2015. – С. 352-353

 17. Демченко Н.В. Управління витратами в системі контролінгу / Н. В. Демченко // Стан та шляхи стабілізації фінансово-економічної системи: збірник тез наукових робіт Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Київ, 26 лютого 2016 р.) – К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2016. – С. 31-34
 18. Демченко Н.В. Кадрова політика як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства фармацевтичної галузі / Н. В. Демченко // Матеріали І науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку (24 -25 березня 2016 р.). –Х.: НФаУ. – 2016. – С. 191-192 

к.е.н. Попова І.А.

Статті у фахових виданнях:

 1. Попова І.А. Проблеми та напрями удосконалення нормативно-правового забезпечення щодо стимулювання інноваційної активності в Україні / І.А. Попова // Вісник СНУ ім. В. Даля – 2013. – № 4(193) – Ч.2 – С.  228-233.
 2. Попова І.А. Вдосконалення законодавства щодо стимулювання інноваційної активності / І.А.Попова, П.Ю. Петров // Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та управління: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 16-17 січня 2013р.. – Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ: «Герда»,  2013. – С. 121-123.
 3. Попова І.А. Підвищення ефективності використання організацій-ного потенціалу територій/ І.А. Попова, Н.В. Шумакова // Проблемы теории и практики городского управления (экономико-правовой аспект): материалы IX Междунар. науч.-практ. конф. / [НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований  – Донецк : Изд-во «Ноулидж», 2013. – С. 64-67.
 4.  Попова І.А. Тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності України / І.А. Попова, Н. Астафова // Вісник КІБІТ. – №2(21). – 2013. – С. 4-6.
 5. Попова І.А. Регіональні особливості зовнішньоекономічної діяльності (на прикладі Луганської області) / І.А. Попова, І. Гавриліна // Вісник КІБІТ. – №2(21). – 2013. – С. 10-12.
 1. Попова І.А. Вплив транскордонного співробітництва на регіональний розвиток / І.А. Попова//Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка / Екологія. Економіка. Право. Сучасний стан та тенденції. – Спеціальний випуск № 3. – Луганськ, 2014. – 398 с. 
 2.  Попова  І.А. Єврорегіон, як форма транскордонного співробітництва/ І.А.Попова, Н.В. Комардина // Вісник КІБІТ. – №2(24). – 2014. – С.49-51.
 3. Попова І.А. Теоретичні підходи до визначення сутності «інфраструктурне забезпечення міжрегіонального співробітництва»/ І.А. Попова, Н.О. Васильчук, С.О. Бурбело // ScienceRise/ – 2015. – №5/3(10). – с. 61-67.
 4. Попова І.А. Інформаційна інфраструктура міжрегіонального співробітництва/ І.А. Попова // Економіка та право. – 2015. – №3 – С. 63-69.
 5. Попова І.А. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні/ І.А. Попова, О.В. Перепелюкова // Глобальні та національні проблеми економіки – електронне наукове видання. – Випуск №6. – 2015. – Миколаїв – с. 635-638 
 6.  Попова І.А. Інформаційна інфраструктура міжрегіоналного співроітництва/І.А. Попова//Економіка та право. – 2015. – 3(42) – С. 63-69.
 7.  Попова І.А.Модернізація інформаційної інфраструктури задля активізації міжрегіонального співробітництва / І.А. Попова, К.І. Сєрєбряк // Інвестиції:практика та досвід. –  2015. –  №2.
 8. Попова І.А. Інтеграція українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі/ І.А.Попова, І.В.Заблодська,  Н.О. Васильчук, Ю.С. Рогозян, О.В. Перепелюкова // Вісник СНУ  ім. В. Даля. – 2015. – №6(223). –С. 40-83.
 9. Попова І.А. Оцінка інформаційної інфраструктури міжрегіонального співробітництва»/ І.А. Попова //Економіка та право. Серія: Економіка. – № 2. – 2016. 

Матеріали й тези наукових конференцій: 

 1. Попова І.А. Теоретичні підходи до визначення сутності міжрегіонального та транскордонного співробітництва/ І.А. Попова // Підвищення конкурентоспроможності організаційно-економічних систем в умовах транскордонного співробітництва регіонів. Матеріали І Міжнар. Науково-практичної Інтернет конференції 28 березня 2014 року – м. Ялта. – 357 с.
 2. Попова І.А. Інформаційна складова інфраструктурного забезпечення транскордонного співробітництва/ І.А. Попова, І.В. Заблодська, К.І. Сєрєбряк // Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємства, регіону, країни: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 13-14 травня 2014 р. – Ч.ІІ. – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – С. 29-31.
 3. Popova I.A. Analiza Systemów Motywacji Pracowników Zaangażowanych w Działalność Innowacyjną /І.А.Popova, N.Vasilchuk // Wybrane problemy zarządzania zrównoważonym rozwojem / Redakcja naukowa Józef Zakrzewski. – Warszawa, 2014. – С. 108-114.
 4. Попова І.А. Роль міжреіонального співробітництва в активізації регіонального розвитку/ І.А. Попова, С.О. Бурбело // Проблеми та перспективи економіки управління. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ 19-20 грудня 2014р). – Херсон: ВД «Гельветика», 2014 – С. 64-68.
 5. Попова І.А. Система цілей транскордонного співробітництва / І.А. Попова, П.Ю. Петров, Г. Мірошниченко // Вісник КІБІТ. – №2(24). – 2014. – С. 46-48
 6. Попова І.А.Чинники впливу на розвиток інфраструктури міжрегіонального співробітництва / І.А. Попова // Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі. Матеріали ІІІ Міжнародної наук.-прак. конференції (м. Миколаїв, 30 квітня 2015р.) – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2015. – С. 165 – 168.
 7. Попова І.А. Міжрегіональне співробітництво; сутність, сфери, форми, інструменти / І.А. Попова // Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки України та її регіонів: матеріали доповідей Міжнародної наук.-прак. конференції (м. Ужгород, 8 травня 2015 р.) –Ужгород: ВД «Гельветика», 2015. -Ч.2 – С. 43-47.
 8. Попова І.А. Перспективи розвитку міжрегіонального співробітництва України з ЄС/І.А. Попова, О.В. Перепелюкова // Регіон – 2015: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 5-6 листопада 2015.). – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – С. 135-138.
 9. Попова І.А. Основні аспекти вдосконалення інфраструктурного забезпечення регіонального ринку праці / І.А. Попова, О.В. Перепелюкова // Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформації. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 15-16 жовтня 2015 р.) / ред. кол.: К. С. Шапошников [та ін.]. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 103-105.
 10. Попова І.А. «Інформаційна інфраструктура міжрегіонального співробітництва: сутність, структура / І.А. Попова // Технологія 2016: матеріали міжнар.наук.-техн.конф.,22-23 квітня 2016р., с.Сєвєродонецьк. Ч ІІ / [укл. Тарасов В.Ю.]. – Сєвєродонецьк: [Східноукр. нац.ун-т ім. В.Даля], 2016. –  С.176-179.
 11. Попова І.А. Деякі аспекти розвитку транскордонного співробітництва України/ І.А. Попова, О.В. Перепелюкова // Соціальна відповідальність: сучасні виклики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 21-22  квітня 2016р. – Краматорськ: ДДМА, 2016. – С. 177-179.

к.е.н. Чирва Ю.Є.

Статті у фахових виданнях:

 1. Чирва Ю. Є. Систематизація загроз економічним інтересам підприємства / Ю. Є. Чирва, О. М. Нестеренко // Збірка наукових статей «Аспекты прогнозирования экономического и социального развития стран». – Дніпропетровськ. : НО «Перспектива», 2013. – № 4. – С 126 – 129.
 2. Чирва Ю.Є.  Переваги та недоліки методичних підходів  до оцінки економічної безпеки підприємства / Ю.Є. Чирва, О.М.Нестеренко // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Серія «Економічні науки», 2015. – №9. – С. 180-182.
 3. Чирва Ю.Є. Систематизація методичних підходів до оцінки економічної безпеки підприємства / Ю.Є.Чирва, Р.М.Бугріменко, П.В. Смірнова // Economics, management, law: problems and prospects: Collection ofdcientific articles. Vol. 2. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2015 – P. 187-191.
 4.  Чирва Ю.Є.  Основні принципи та особливості організації логістики у військових частинах Національної гвардії України підприємства / Ю.Є. Чирва, О.М. Нестеренко // Науковий журнал «Молодий вчений», 2016. – №5 (33). – С. 119-122.
 5.   Чирва Ю.Є. Методичні засади механізму управління економічною безпекою підприємства / Ю.Є. Чирва, О.М. Нестеренко // Науковий журнал «Молодий вчений», 2016. – №6 (33). – С. 150-153.

Матеріали й тези наукових конференцій: 

 1. Чирва Ю.Є. Сучасні тенденції розвитку ринку праці у сфері логістики / О. М. Нестеренко, Ю. Є. Чирва // Збірник тез доповідей V науково-практичної конференції «Наукове забезпечення службово-бойової діяльності внутрішніх військ МВС України» (28 березня 2013 р.). – Харків : АВВ МВСУ, 2013. – С. 29 – 31.
 2. Чирва Ю.Є. Управління персоналом підприємства на сучасному етапі розвитку менеджменту / О. М. Нестеренко, Ю. Є. Чирва // Зб. Наукових праць ІІ науково-практичної конференції «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку». – Харків : НФУ, 2013.
 3. Чирва Ю. Є. Методичні підходи до оцінки економічної безпеки підприємства : їх переваги та недоліки / Ю. Є. Чирва, О. М. Нестеренко // Економіка, фінанси, менеджмент : стан та перспективи розвитку. Тези доповідей на XVІІІ міжвузівській науково-практичній Інтернет-конференції ПВНЗ Харківського інституту економіки ринкових відносин та менеджменту. – Харків : ПВНЗ Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту. – 2013. – С. 63 – 65.
 4. Чирва Ю. Є. Ресурсні передумови як складова потенціалу виживання підприємства ресторанного господарства / Ю. Є. Чирва // Збірник тез доповідей III науково-практичної конференції «Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання» (22 листопада 2013 р.). – Харків : АВВ МВСУ, 2013. – С. 268 – 269.
 5. Чирва Ю.Є. Проблеми та шляхи вдосконалення системи професійного розвитку персоналу на підприємстві / О.М. Нестеренко, Ю.Є. Чирва // Збірник тез доповідей ІІІ науково-практичної конференції “Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку”, Х.: НФаУ, 2014. – С. 25-26.
 6. Чирва Ю.Є. Логістика: тенденції розвитку в Україні / О.М. Нестеренко, Ю.Є. Чирва // Збірник тез доповідей V міжвузівської науково-практичної конференції “Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання” (26 листопада 2015 р.). – Х. : НАНГУ, 2015. – С. 148 – 151.
 7. Чирва Ю.Є. Проблеми оцінки ймовірності банкрутства вітчизняних  підприємств на основі дискримінантного аналізу / Ю.Є. Чирва // Збірник тез VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні економічні системи: стан та перспективи». – Хмельницький: Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, 2015.  – С. 178 – 180.
 8. Чирва Ю.Є. Економічна безпека підприємства як складова забезпечення національної безпеки / Ю.Є. Чирва // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції “Проблеми тилового забезпечення Національної гвардії України (25 лютого 2015 р.) – Х. : НАНГУ, 2015. – С. 133 – 135.
 9. Чирва Ю.Є. Класифікація методичних підходів до оцінки економічної безпеки підприємства / Ю.Є. Чирва, О.М. Нестеренко // Збірник тез доповідей V міжвузівської НПК “Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання” (26 листопада 2015 р.). – Х. : НАНГУ, 2015. – С. 215 – 217.
 10.  Чирва Ю.Є. Основні чинники проблеми фінансового забезпечення Національної гвардії України та шляхи її вирішення / Ю.Є. Чирва, О.М. Нестеренко // Збірник тез доповідей V міжвузівської науково-практичної конференції “Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання”.  – Х. : НАНГУ, 2016. 

к.е.н. Страпчук С.І.

Статті у фахових виданнях:

1. Strapchuk Svitlana Pattern formation of business conditions in domestic market of crop production / Svitlana Strapchuk // Baltic Journal of Economic Studies, Volume 2 Number 1. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2016. – P. 96-100

2. Страпчук С.І. Матричний та процесний підходи в обґрунтуванні маркетингових конкурентних стратегій [Текст] / С. І. Страпчук // Вісник ХІБМ – 2015. Випуск 16.  –С. 192-206.

3. Страпчук С. І. Основні підходи щодо визначення поняття маркетингу та маркетингової діяльності [Текст] / С. І. Страпчук // Молодий вчений. – 2015. – №2 (17). Режим доступу:http://molodyvcheny.in.ua/ru/archive/17

4. Шиян Д.В.Взаємозв’язок рівня ефективності господарювання сільськогосподарських підприємств та їх маркетингової конкурентної позиції / Д.В, Шиян, С.І. Страпчук// Науковий Вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія: Економічні науки. – Львів: ЛНУВМБТ, 2014. – Том16, №2 (59).– С.96-99

5. Ульянченко О.В. Концептуальні підходи до розвитку маркетингової стратегії сільськогосподарських підприємств / О.В. Ульянченко, Д.В. Шиян, С.І. Страпчук // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Полтава: ПДАА, 2014. – Вип. 1 (8) – Т.1. – С. 11-18.

6. Страпчук С.И. Маркетинговая стратегия сельскохозяйственных предприятий в условиях ценовых колебаний / С.И. Страпчук // Финансовый вестник Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра І. – Воронеж: ФГБОУ ВПО Воронеж. ГАУ, 2013.– № 2 (28). – С. 53-591.

7. Шиян Д.В. Урахування цінових і структурних ризиків при виборі маркетингової стратегії сільськогосподарського підприємства / Д.В. Шиян, С.І. Страпчук // Бізнес інформ. – Х.: ІНЖЕК, 2013. – № 11. – С. 191-196. (автору належить алгоритм апробації рівня цінових та структурних ризиків).

 Матеріали й тези наукових конференцій: 

1. Страпчук С.І. Регіональні особливості маркетингових стратегій щодо ефективності вирощування пшениці та соняшнику сільськогосподарськими підприємствами. / С.І. Страпчук// Системи забезпечення управління підприємством: сучасний стан та перспективи розвитку : Збірник наукових працьза матер. Міжнар. Наук.-практ.інтернет-конференції. – Харків: ХІБМ. 2016. – С.130-135

2. Страпчук С.І.,Акуліч В.О. Алгоритм формування стратегічного набору конкурентоспроможного підприємства/ С.І. Страпчук // Тренди та інновації в сучасній економіці: матеріали 7-ї між нар. наук.-практ. конф. Част. 3 – Харків: ХНУБА, 2015. – С.191-193.

3. Страпчук С.І.Визначення сильних та слабких сторін кластерів сільськогосопдарських підприємств на основі комплексного врахування показників ефективності. / С.І. Страпчук // Теоретико-методологічні засадиефективного розвиткуаграрного виробництва: матеріали Міжнар.Наук.-практ.конф.молодихучених, аспірантів і студентів(24 –25 квітня 2014 р.). –Х.: ХНАУ, 2014. – С. 90-92.

4. Шиян Д.В. Прогнозна оцінка стратегічних маркетингових ризиків на прикладі сільськогосподарських підприємств // Д.В. Шиян, С.І. Страпчук / Маркетингове забезпечення продуктового ринку: матеріали IVМіжнар. наук.-практ. конф. – П.: ПДАА, 2014. –С.55.

5. Шиян Д.В. Взаємозв’язок рівня ефективності господарювання сільськогосподарських підприємств та їх маркетингової конкурентної позиції / Д.В. Страпчук, Д.В. Шиян// Напрями інноваційного розвитку виробництва та переробки продукції сільського господарства: матер. VII Міжнар.наук.-практ.конф. – Львів: ЛНУВМБТ. – 2014. – С. 122-124.

6. Страпчук С.І. Стан та тенденції розвитку виробництва в сільськогосподарських підприємствах України / С.І. Страпчук // Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: матеріали VIIМіжнар.наук.-практ.конф. – Умань: Візаві, 2013. – Ч.2. –С. 98-100.

7. Страпчук С.І. Використання кластерного аналізу в площині ринкових цін на пшеницю по сільськогосподарським підприємствам України / С.І. Страпчук // Економіка, управління, фінанси: теорія та практика: Міжнар.наук.-практ.конф., (м. Хмельницький) – Херсон: Гельветика, 2013. – С. 149-151.

8. Страпчук С.І. Роль витрат у формуванні ефективної маркетингової політики / С.І. Страпчук// Екологізація сталого розвитку і ноосферна перспектива інформаційного суспільства: матеріали Міжнар.наук.-практ.конф.студ., асп. і молодих учених. – Х.: ХНАУ, 2013. – С.77.

9. Страпчук С.І. Дослідження цінових коливань як умова вибору маркетингової стратегії / С.І. Страпчук // Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу та фінансів в агропромисловому виробництві України: матеріали Міжнар.наук.-практ.конф. –Х: ХНАУ, 2013. – С. 196-199.

10. Страпчук С.І. Регіональні особливості маркетингової стратегії сільськогосподарських підприємств / С.І. Страпчук / Економічний дискурс: міжнар. зб. наук. пр. Вип. 1, (м. Кам’янець-Подільський). – Тернопіль: Крок, 2013. – С.143-146.

11.Страпчук С.И. Учет фактора риска при формировании маркетинговой стратегии сельхозпредприятия / С.И. Страпчук // Теоретические и прикладные исследования социально-экономических систем в условиях интеграции России в мировую экономику: материалы ІІ Междунар.заоч. науч.-практ.конф. – Тюмень, 2013. – С.482-487.

к.е.н. Телепнєва О. С.

Статті у фахових виданнях:

1. Телепнєва О.С. Порівняння продуктивних систем [Електронний ресурс] / О.С. Телепнєва // Економіка: реалії часу. – 2014. – №1(11) – С.119–124 – Режим доступу до журн.: http://www.economics.opu.ua/journal.html

Матеріали й тези наукових конференцій: 

1.Телепнєва О.С. Застосування моделі рентабельності функціонування механообробного робочого місця для обґрунтування вибору напрямків його удосконалення / О.С. Телепнєва // Матеріали VII –ї міжнародної науково – практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2010», (Харків, 1 – 5 грудня 2010 р.) / НТУ «ХПІ» – Харків: НТУ «ХПІ», 2010 – С. 118–121.

2.Телепнєва О.С. Моделювання функціонування центрів механо­обробки для пошуку напрямків сталого розвитку підприємств машинобудування / О.С. Телепнєва // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна: Схід – Захід – проблеми сталого розвитку», (Львів, 24 – 25 листопада 2011 р.) /   Львів : Національний лісотехнічний університет України , 2011 – С. 211–214.

3. Телепнєва О.С. Моделювання впливу складових центру механообробки на основний час виконання технологічної операції / О.С. Телепнєва // Матеріали міжнародної науково–практичної конференції «Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики», (Харків, 22 – 23 листопада 2011 р.) / Харків: ХНЕУ, 2011 – С. 57–58.

4. Телепнєва О.С. Показники виробничих потужностей машинобудівних підприємств / О.С. Телепнєва. // Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Реформування економіки України: стан та перспективи», (Київ, 24 – 25 листопада 2011 р.) / Київ: КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2011 – С. 230–232

5. Телепнєва О.С. Управління конкурентоздатністю центрів механообробки / О.С. Телепнєва // Матеріали IV Всеукраїнської науково – практичної конференції «Проблеми та перспективи соціально – економічного розвитку України», (Сімферополь, 18–20 квітня 2012р.) / Сімферополь: Кримський інститут бізнесу, університет економіки та управління, 2012 – С.67–69.

6.Телепнєва О.С. Введення в атомарні антропотехнічні системи [Електронний ресурс] / О.С. Телепнєва // Економіка: реалії часу. – 2015. – №1(11) – С.119–124 – Режим доступу до журн.: http://www.economics.opu.ua/journal.htm

7. Телепнєва О.С. Порівняння антропотехнічних продутивних систем та їх складових/ О.С. Телепнєва // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації», (Клайпеда (Литва), 29 січня 2016 р.) / Клайпеда: Клайпедський університет, 2016 – С. 10-12.

Print Friendly